Kursa kods PārZ4061

Kredītpunkti 4

Iesaiņojumu dizains

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar pārtikas iesaiņojuma materiālu vispārīgu raksturojumu, funkcijām. Mūsdienās iepakojums ir vidutājs starp produktiem un patērētāju, līdz ar to līdztekus iepakojuma primārajai funkcijai – produkta saturēšanai būtisku lomu ieņem arī produkta dizains, funkcionalitāte, iepakojuma konstrukcija un apdrukas veids. Iepakojuma dizains ir būtisks produktu virzītājspēks tirgū. Aizvien aktuālāki kļūs jauni inovatīvi iepakojuma materiāli (konvencionālie un biodegradējamie) un tehnoloģijas (gaisa vide, aizsarggāzu vide, aktīvais iepakojums, inteliģentais iepakojums), kuru lietošanai nepieciešamas zināšanas par iepakojuma materiālu, produktu un iepakošanas tehnoloģiju savstarpējo saderību. Transportiepakojums un loģistika. Iepakojuma pārstrādes iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un izpratne par par iepakojuma materiāliem, to dizainu un funkcionalitāti, lietošanas ērtumu, kā arī iepakojuma materiālu saderību ar dažādiem produktiem. Dizaina un iepakojumu konstrukciju un materiālu nozīmību produkta ieviešanai tirgū. Iegūtas zināšanas par iepakojuma materiāliem (konvencionālajiem un biodegradējamiem) un progresīvajām iepakošanas tehnoloģijām (tradicionālajām un inovatīvajām), kas bieži limitē iepakojuma formu izveidi. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – laboratorijas darbi; 1. un 2. kontroldarbs
2. Prasmes orientēties iepakojuma / iesaiņojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā. Izstrādāt un analizēt produktu iepakojumu risinājumus atbilstoši prasībām. Analizēt iepakošanas nozares tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm. Lietot iepakojuma nozares standartus un tehniskos noteikumus. Pārzināt iepakošanas nozares kvalitātes sistēmas, prast tās pielietot darbā. Pārzināt un lietot nozares terminoloģiju. Interpretēt pētījumos iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, veidot kopsavilkumus. Veikt produkta estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi. Strādāt patstāvīgi vai darba grupā – praktiskie darbi; 3. kontroldarbs.
3. Kompetence: Spēj radoši un patstāvīgi veikt izpēti produktu iepakojuma ideju attīstīšanai, izpētot gala lietotāja vajadzības un tirgu. Spēja radīt – jaunu, funkcionālu, racionāli, lētāk izgatavojamu, viegli un ērti lietojamu, estētiski augstvērtīgu iepakojumu. Spēja orientēties un pārzināt iepakojuma nozarē lietotos materiālus, analizēt to pilnveidošanas un attīstības tendences, prast tos pielietot darbā. Spēja izstrādāt produkta konstruktīvos risinājumus un veikt nepieciešamās korekcijas – 4. kontroldarbs; mājas darbi, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepakojuma sistēmas vispārīgs raksturojums, tendences tirgū. 2h - lekcija.
2. Iepakojuma dizains kā viens no tirgus virzītājspēkiem. Darbs grupās. 2h - lekcija; 4h - praktiskais darbs/seminārs.
1.kontroldarbs: Iesaiņojums, tā dizains kā mārketinga elements. 1h
3. Jaunākie iepakojuma materiāli, to raksturojums. Diskusija. 1h - lekcija; 2h - praktiskais darbs/seminārs.
4. Iepakojuma formas, to raksturojums. To veidošana. Darbs grupās. 3h - lekcija; 6h - praktiskais darbs/seminārs.
2.kontroldarbs: Iesaiņojums, tā raksturojums. 1h
5. Iepakojuma konstrukcijas. Darbs grupās. 1h - lekcija; 4h - praktiskais darbs/seminārs.
6. Etiķete – tās nozīme izvēloties produktu. 2h – lekcija.
7. Vienslāņa materiāli un lamināti, to saderība ar pārtikas produktiem. 2h - lekcija.
8. Iepakojuma tehnoloģijas gaisa un izmainītā vidē. 2h - lekcija.
3.kontroldarbs: Analizēt iepakojumu atbilstoši uzstādītajiem kritērijiem. 1h
9. Inovācijas iepakojumā. Diskusija. Kritiska pieeja tās analizējot. 1h - lekcija; 2h - praktiskais darbs/seminārs.
10. Aktīvais un inteliģentais iepakojums. 2h – lekcija.
11. Biodegradējamais iepakojums. 2h - lekcija.
12. Iepakojuma apdrukas veidi (fleksogrāfija, ofsets, sietspiede, dobspiede, follijspiede, reljefspiede., u.c.). 1h - lekcija.
13. Iepakojuma funkcionalitāte un saderība ar produktiem. Darbs grupās. Diskusija. 1h - lekcija; 6h - praktiskais darbs/seminārs.
14. Transportiepakojums un loģistika. Izvērtēšana. Darbs grupās. 1h - lekcija.
15. Iepakojuma pārstrādes iespējas. Diskusija. 1h - lekcija; 6h – praktiskais darbs/seminārs.
4.kontroldarbs: Optimizēt izvēlēto iepakojumu risinājumus. 1h
16. Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par anketā iegūtajiem datiem un iespēju optimizēt.6h – praktiskais darbs/seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).

Visiem kontroldarbiem, semināriem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par iesaiņojumu, tā dizainu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu).
2. mājas darbs. Studenta izvēlēta produkta iesaiņojuma dizaina prototipa izveide (prototips, un tā apraksts – apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
3. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Patstāvīgā darba referāts, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Sekmīgi uzrakstīti visi četri kontroldarbi (veido 20% no vērtējuma).
3. Nostrādāti visi praktiskie darbi un ieskaitīti visi semināri, kā arī ieskaitīti mājas darbi (veido 20% no vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p. (in English).
2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp.
3. Boylston S. Designing Sustainable Packaging: Green Design, Packaging Design, Laurence King Publishers, 2009. 182 p.
4. Roncarelli S., Ellicott C. Packaging Essentials, 100 Design Principles for Creating Packages. 2010.

Papildliteratūra

1. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. Third Edition. CRC Press, 2012. 733 p. ( in English). 2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Design Journal. An International Journal for All Aspects of Design [tiešsaite]. [Skatīts 05.01.2019.] . Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/rfdj20/21/3?nav=tocList 2. International Journal of Design [tiešsaite]. [Skatīts 03.01.2019.] . Pieejams: http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign 3. The magazine Tara i upakovka [tiešsaite]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html 4. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaite]. [Skatīts 10.12.2018.] . Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmas “Dizains un amatniecība” TF pilna laika studentiem 7 semestrī un nepilna laika studentiem 9 semestrī.