Kursa kods PārZ4060

Kredītpunkti 2

Pārtikas piedevas

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2019, Fizikālā un koloidālā ķīmija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas pārtikas piedevu lietošanā, skaidrot to funkcijas pārtikas produktos kvalitātes nodrošināšanai, raksturot piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamā riska izvērtēšanas principus, iepazīstināt ar pārtikas piedevu normatīvajiem aktiem un regulām. Līdzās pamatjautājumiem kurss sniedz pamatzināšanas pārtikas piedevu pielietojumā un apskata pārtikas tehnoloģiju, tostarp iepakošanas, izmantošanu pārtikas piedevu aizstāšanai pārtikas produktu ražošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskās zināšanas par pārtikas piedevu funkcijām, pielietojumu pārtikas produktu ražošanā un to aizstāšanas iespējām, spēju pielietot iegūtās zināšanas pārtikas produktu ražošanā – lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri.
Praktiskās zināšanas un izpratne par pārtikas piedevu pielietojumu un funkcijām pārtikas produktu ražošanā, to atspoguļošanu marķējumā, spēju pielietot ar piedevām saistīto terminoloģiju – patstāvīgais darbs.
Kompetences pārtikas piedevu darbības izvērtējumā, tehnoloģiskās iespējas pārtikas piedevu aizstāšanai, uz zināšanām balstīts viedoklis par pārtikas piedevu lietošanu produktu ražošanā, spēja analizēt un izvērtēt pārtikas piedevu risku veselībai un iegūtās zināšanas tālāk pielietot citās jomās/studiju kursos pārtikas kvalitātes jautājumu dziļākai izpratnei – praktiskie un laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs un ieskaites darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa struktūra. Pārtikas piedevu lietošanas mērķi, funkcijas un funkcionālās grupas (Lekcija – 1h).
2. Pārtikas piedevu lietošanu reglamentējošā likumdošana, to analīze (Lekcija – 2h; Seminārs – 1h).
3. Pārtikas piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamais risks (Lekcija – 1h).
4. Ar pārtikas piedevu lietošanu saistītie apzīmējumi, starptautiskā piedevu numerācija (Seminārs – 1h).
5. Konservanti un antioksidanti, to izvērtējums. Biežāk lietoto konservantu raksturojums (Lekcija – 2h; Praktiskais darbs – 2h).
6. Pārtikas piedevas produktu garšas īpašību pilnveidei: garšas pastiprinātāji, saldinātāji, skābuma regulētāji (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbs – 2h).
7. Saldinātāju pielietojums cukura aizstāšanai, ieguvumi un nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 2h).
8. Pārtikas piedevas produktu ārējā izskata pilnveidei (Lekcija – 1h).
9. Krāsvielas, to salīdzinājums. Sintētisko krāsvielu drošības izvērtējums (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbs – 2h).
10. Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai (Lekcija – 2h).
11. Pārtikas piedevas produktu reoloģisko īpašību uzlabošanai (Seminārs – 2h).
12. Emulgātori, emulģēšanas funkcijas skaidrojums. Emulgātoru lietošanas piemēri (Laboratorijas darbs – 2h).
13. Cietes, celulozes atvasinājumi, jūras aļģes un mikroorganismu producētie polisaharīdi - stabilizētāju izejvielas (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbs – 2h).
14. Pārtikas piedevas tehnoloģisko procesu vadīšanai. Fosfātu funkcijas pārtikas produktos (Lekcija – 1h).

15. Tehnoloģiskie risinājumi pārtikas piedevu aizstāšanai. Ieskaites darbs. Kopsavilkums. (Lekcija – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas šādi:
• nostrādāti visi praktiskie darbi (20%);
• sekmīgi sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs (40%);

• ieskaites darba vērtējums (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – patstāvīgi iepazīties ar izvēlēto produktu ražošanā lietotām piedevām, to pamatojumu, piedevu izmantošanas biežumu, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, to funkcionalitāti un drošību patērētājiem, izvērtēt piedevu aizstāšanas iespējas ar tehnoloģisko procesu palīdzību, u.c. tehnoloģiskiem palīglīdzekļiem; referāta veidā sagatavot darbu un publiski prezentēt rezultātus studējošo auditorijai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs, dalība visos praktiskajos darbos. Rakstiskais ieskaites darbs, kas ietver atvērta un slēgta veida jautājumus, situācijas risinājumu un likumdošanas normatīvo aktu lietojuma izpratni konkrēta uzdevuma risināšanā.

Obligātā literatūra

Ozola L. Pārtikas piedevas. - Rīga: NEO, 2003. - 112 lpp.
Natural food additives, ingredients and flavourings / edited by David Baines and Richard Seal. Oxford; Philadelphia, PA: Woodhead Pub., 2012. - 460 p.
Food Additives/ edited by A.Branen, P.Davidson, S.Salminen, J. Thorgate. 2nd ed., rev. and expanded. - New York, Basel: Marcel Decker, Inc., 2002. - 938 p.

Sweeteners. Leatherhead: Leatherhead Publishing; Oxford: Blackwell Publishing, 2007. - 304 p.

Papildliteratūra

Food Colorants. Chemical and Functional Properties. Edited by C.Socaciu. Boca Raton: CRC Press, 2008. – 633 p.
Natural colourants: Science and technology/edited by G.Lauro, F.Francis. - New York; Marcel Dekker, Inc., 2000. - 336 p.

Food chemistry/ edited by H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle. Berlin: Springer, 2009. - 1070 p.

Periodika un citi informācijas avoti

www.efsa.europa.eu

http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/en

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem, akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem.