Kursa kods PārZ4057

Kredītpunkti 6

Studiju darbs pārtikas ražotnes projektēšanā

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums24.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

author

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ekon4011, Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3002, Piens, tā pārstrāde I

PārZ3003, Gaļa, tās pārstrāde I

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3015, Graudi, to pārstrāde I

PārZ3018, Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

PārZ3072, Zivis, to pārstrāde

Kursa anotācija

Studiju darba izstrādes mērķis ir studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apvienojums pārtikas ražošanas uzņēmuma projekta izstrādei, kas apliecinātu studiju procesā iegūtās kompetences inženiera pārtikas un dzērienu tehnoloģijā kvalifikācijas ieguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pārtikas uzņēmumu projektēšanā, ietverot izvēlēto produktu ražošanas tehnoloģiju un iekārtu izvēli, atbilstoši plānotajai pārstrādes jaudai, ekonomisko izmaksu kalkulēšanu uzņēmuma saimnieciskās darbības izvērtēšanā – studiju darba apraksta daļa.
Prasmes studiju procesā gūto atziņu pielietojumam tehnoloģiju, iekārtu, uzņēmējdarbības un ekonomikas jautājumu risināšanai uzņēmuma projektēšanā – aprēķini, rasējumi un praktiskais darbs.
Kompetence pārtikas uzņēmuma plānošanā, jaunu produktu izstrādē un kvalitātes uzraudzībā – studiju darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgie norādījumi kursa darba izstrādei.
2 Tēmas izvēle un pamatojums.
3 Produkta sortimenta un ražošanas apjoma izvēle.
4 Produktu pamatojums, kvalitātes rādītāju raksturojums, produktu sagatavošana realizācijai.
5 Pārtikas produktu aprēķini, receptūras.
6 Izejvielu raksturojums, kvalitātes prasības.
7 Tehnoloģisko iekārtu izvēle.
8 Iekārtu ražošanas jaudas aprēķins. Iekārtu noslogojuma grafiks.
9 Ražotnes laukuma aprēķini.
10 Tvaika, ūdens un elektroenerģijas patēriņa aprēķins.
11 Grafiskā daļa: uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izvietojumu izstrāde, izmantojot AutoCAD programmu.
12 Grafiskā daļa: tehnoloģiskās shēmas un uzņēmuma plāna ar ražošanas cehu un palīgtelpu izvietojumu izstrāde
13 Marketinga plāns un startēģija.
14 Nozīmīgāko ekonomisko rādītāju aprēķins, peļņas un zaudējumu diagrammas izveide.
15 Studiju darba noformēšana.
16 Studiju darba noformēšana, aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts studiju darbs tiek aizstāvēts pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Studiju darbs tiek novērtēts ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi izstrādā praktisko daļu, kas saistīta ar studiju darba tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju darba vērtējums tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais no komisijas locekļu vērtējuma. Students studiju darbu ir aizstāvējis, ja atzīme nav zemāka par 4.

Obligātā literatūra

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.
3. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
4. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD. 2010. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp. ISBN 9789984180748.

Papildliteratūra

1. Girard J.P. Technology of meat products. Ellis Horwood, 1992. 273 p.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. by P. F. Fox et al. Amsterdam: Elsevier: Academic Press, 2004. Vol.1. and 2.
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A. Tomas-barberan and M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī: http://www.ift.org/food-technology.aspx

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem