Kursa kods PārZ4055

Kredītpunkti 3

Pārtikas kvalitātes vadīšana

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar pārtikas kvalitātes vadīšanas pamatiem, pārtikas kvalitātes un drošības pārvaldības sistēmām un šo sistēmu elementiem, pārtikas kvalitātes atbilstības novērtēšanu, TQM (Total Quality Management – visaptverošā kvalitātes vadība) principu pielietojumu pārtikas pārstrādes uzņēmumā, ieviešot EFQM (European Foundation for Quality Management – Eiropas kvalitātes vadīšanas fonds) modeli; apgūst pārtikas kvalitātes problēmu risināšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par kvalitātes vadīšanas principiem un sistēmu veidiem– 1.kontroldarbs.
Pārzina pārtikas drošības pārvaldības sistēmu un tās nozīmi nekaitīguma nodrošināšanā produkta ražošanas procesā – 2.kontroldarbs.
Pārzina kvalitātes sistēmu ieviešanas metodes un to efektivitātes novērtēšanas procedūras – 3.kontroldarbs.
Prot formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par kvalitātes kontroles un pārvaldības sistēmām – praktiskie darbi.
Spēj parādīt zinātnisku pieeju unanalītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus pārtikas kvalitātes pārvaldībā uzņēmumā – praktiskie darbi.
Kompetence spēt iegūtās teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes izmantot riska faktoru analīzē pārtikas produktu ražošanā un efektīvas kvalitātes vadības stratēģijas realizēšanai uzņēmumā– 1. un 2.patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads studiju kursā. Pārtikas kvalitātes jēdziens un kvalitāti iespaidojošie faktori (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).)
2. Pārtikas kvalitātes kontroles sistēmas (Lekcija – 2h).
3. Pārtikas drošības sistēma (HACCP). Riska cēloņu analīze pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskajam procesam. Patstāvīgā darba prezentācija-diskusija par Riska faktoru analīzi pārtikas produktu ražošanā (Lekcija – 2h; Praktiskie darbi – 2h).
4.Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas (Lekcija – 2h). Pārtikas kvalitātes vadības pamatjautājumi, pārtikas kvalitātes kontroles sistēmas – 1.kontroldarbs.
5. Kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 (Lekcija – 2h, Praktiskie darbi – 2h).
6. Pārtikas uzņēmumam nepieciešamā kvalitātes sistēmas dokumentācija (Lekcija – 1; Praktiskie darbi – 2h).
7. Kvalitātes audita pielietojums pārtikas kvalitātes vadības sistēmas izvērtējumam (Lekcija – 2h; Praktiskie darbi – 2h). Kvalitātes pārvaldības sistēma, dokumentācija, audits - 2.kontroldarbs.
8. Kvalitātes uzlabošanas metodes (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
9. TQM pamatprincipu pielietojums pārtikas uzņēmumu sakārtojot atbilstoši EFQM modelim (Lekcija – 1h).
10. Pārtikas kvalitātes atbilstības novērtēšana. Patstāvīgā darba prezentācija-diskusija par Kvalitātes vadības stratēģija uzņēmumā (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h).
11. Pārtikas kvalitātes izmaksas (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h). Kvalitātes uzlabošana, izmaksas, atbilstības novērtēšana - 3.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite sastāv no:
• izstrādātiem un ieskaitītiem praktiskiem darbiem(50%);
• sekmīgi uzrakstītiem trīs kontroldarbiem (25%);
• izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem diviem patstāvīgajiem darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais darbs. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācijai nepieciešamās dokumentu paketes izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.patstāvīgais darbs. Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā). Studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, praktisko un patstāvīgo darbu akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

Vasconcellos, J.A. (2004) Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, Boca Raton, FL, CRC Press, 421 p.
Theuvsen, L. (ed.) (2007) Quality Management in Food Chains, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 509 p.
Schmidt, R. H. (2003) Food safety handbook, Hoboken, New Jersey, 850 p.
Blija, A. (2007) Pārtikas un uztura kvalitāte un drošums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 104 lpp
Carol A. Wallace, William H. Sperber, Sara E. Mortimore (2011) Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain.Chichester, Wiley-Blackwell, 328 p.

Papildliteratūra

Ioannis, S.A. (2009) HACCP and ISO 22000: Application to Foods of Animal Origin, Chichester, U.K., Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 549 p.
Luning, P.A., Devlieghere, F. and R. Verhé (eds.) (2007) Safety in the Agri-food Chain, Wageningen, Wageningen Academic Publishers, 684 p.
Food safety risk analysis :a guide for national food safety authorities / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Rome: FAO :WHO, 2006, 102 p.
J. Luis Guasch (2007) Quality systems and standards for a competitive edge. Washington, D.C., World Bank, 289 p.
Ian Shaw (2013) Food safety: the science of keeping food safe. Chichester, West Sussex, UK; Ames, Iowa, Wiley-Blackwell, 428 p.

Periodika un citi informācijas avoti

ISO standarti
Food Quality and Preference

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.