Kursa kods PārZ4054

Kredītpunkti 3

Loģistika viesmīlībā

Kursa papildus materiāli PārZ4054_Logistika.pdf

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi3069, Viesnīcas dienestu vadība

PārZ3102, Ražošanas vadība

PārZ3103, Viesu apkalpošanas vadība

VadZ3062, Uzņēmējdarbība

VadZ3066, Cilvēkresursu vadība

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par loģistiku kā zinātni un tās lomu viesmīlības uzņēmuma vadības nodrošināšanā. Iepazīst loģistikas pamatdarbības (iepirkšana, ražošana, sadale un apkalpošana), nodrošinošās darbības, mērķi un uzdevumus, izmaksu struktūru un vidi. Apgūst iemaņas veidot loģistikas ķēdes, iekļaujot materiālo vērtību, informācijas un finanšu plūsmas, analizējot to lietderību, secību, nozīmi, izdarot secinājumus un pieņemot pareizus lēmumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par loģistikas kompetenci viesmīlības uzņēmumos un loģistikas pamatjēdzieniem. (Kontroldarbi)
Prasmes – izsekot un analizēt visas viesmīlības uzņēmumā esošās plūsmas (materiālo vērtību, informācijas un finansu) un izdarīt atbilstošus secinājumus, kā uzlabot uzņēmuma darbību, paaugstinot pakalpojumu kvalitāti un optimizējot izmaksas. (Praktiskie darbi)
Kompetences – izprast integrētās loģistikas pieejas būtību un nozīmi viesmīlības uzņēmējdarbībā, kā arī praktiski to pielietot. (Patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Ievads. Loģistikas evolūcija.
2. Loģistikas loma viesmīlības uzņēmuma vadības nodrošināšanai. Loģistikas definīcijas.
3. Loģistikas pamatdarbības un nodrošinošās darbības.
4. Loģistikas makro- un mikrosistēmas viesmīlības nozarē.
5. Izmaksas un to struktūra loģistikā.
6. Loģistikas vide un to ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori.
7. Iepirkšanas loģistika, risināmie jautājumi.
8. Piegādātāji, to izvēle.
9. Serviss un servisa loģistika.
10. Transporta loģistika.
11. Pasūtījuma apstrādes un izpildes loģistikas cikls.
12. Krājumi, to nozīme uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
13. Informācijas plūsmas.
14. Loģistikas informācijas sistēma.
15. Stratēģiskā plānošana un loģistika.
16. Kontrole un kontrolējamie loģistikas rādītāji.
Nepilna laika neklātiene

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros ir jāuzraksta sekmīgi 2 kontroldarbi, dalība praktiskos darbos (vismaz 50%), izpildīti un sekmīgi aizstāvēti 8 praktiskie darbi (darba burtnīca); sagatavots un noprezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti veic zinātnisko rakstu analīzi par materiālo vērtību, informāciju un finanšu plūsmām un/ vai to ķēdēm ēdināšanas uzņēmumos, sagatavo prezentāciju un to prezentē kolēģiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi veido 40% no gala atzīmes (katrs max. 20%); praktisko darbu burtnīca veido 40% no gala atzīmes; patstāvīgais darbs – 20% no gala atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Rushton A., Croucher P., Baker P. The handbook of logistics and distribution management. Sixth edition, London, UK: Kogan Page, 2017, 872 pages.
2. Grant D.B., Trautrims A., Wong C.Y. Sustainable logistics ans supply chain management. Second revised edition. New York: Kogan Page, 2017, 286 pages.
3. Chopra S., Meindl P. Supply chain management: strategy, planning, and operation. Sixth edition. Boston: Pearson, 2016, 528 pages.
4. Praude V. Loģistika (teorija un prakse). 2.pārstādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Burtene, 2013, 560 lpp.
5. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga:Burtene, 2011, 2018 lpp.

Papildliteratūra

1. Millere I. Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Jelgava: LLU, 2017, 254 lp. E-grāmata.
2. Gregoire M.B. Foodservice organizations: a managerial and systems approach. Ninth edition. Boston: Pearson, 2017, 516 pages.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041

Piezīmes


Obligātais studiju kurss pilna un nepilna laika ĒVU pamatstudiju programmām.