Kursa kods PārZ4054

Kredītpunkti 2

Loģistika viesmīlībā

Kursa papildus materiāli PārZ4054_Logistika.pdf

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ2056, Apkalpošanas organizācija un vadība

PārZ3075, Ražošanas organizācija un vadība

VadZ2004, Vadīšanas pamati

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

VadZ4082, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par loģistiku kā zinātni un tās lomu viesmīlības uzņēmuma vadības nodrošināšanā. Iepazīst loģistikas pamatdarbības (iepirkšana, ražošana, sadale un apkalpošana), nodrošinošās darbības, mērķi un uzdevumus, izmaksu struktūru un vidi. Apgūst iemaņas veidot loģistikas ķēdes, iekļaujot materiālo vērtību, informācijas un finanšu plūsmas, analizējot to lietderību, secību, nozīmi, izdarot secinājumus un pieņemot pareizus lēmumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par loģistikas kompetenci viesmīlības uzņēmumos un loģistikas pamatjēdzieniem. (Kontroldarbi)
Prasmes – izsekot un analizēt visas viesmīlības uzņēmumā esošās plūsmas (materiālo vērtību, informācijas un finansu) un izdarīt atbilstošus secinājumus, kā uzlabot uzņēmuma darbību, paaugstinot pakalpojumu kvalitāti un optimizējot izmaksas. (Praktiskie darbi)
Kompetences – izprast integrētās loģistikas pieejas būtību un nozīmi viesmīlības uzņēmējdarbībā, kā arī praktiski to pielietot. (Patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Loģistikas evolūcija.
2. Loģistikas loma viesmīlības uzņēmuma vadības nodrošināšanai. Loģistikas definīcijas.
3. Loģistikas pamatdarbības un nodrošinošās darbības.
4. Loģistikas makro- un mikrosistēmas viesmīlības nozarē.
5. Izmaksas un to struktūra loģistikā.
6. Loģistikas vide un to ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori.
7. Iepirkšanas loģistika, risināmie jautājumi.
8. Piegādātāji, to izvēle.
9. Serviss un servisa loģistika.
10. Transporta loģistika.
11. Pasūtījuma apstrādes un izpildes loģistikas cikls.
12. Krājumi, to nozīme uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
13. Informācijas plūsmas.
14. Loģistikas informācijas sistēma.
15. Stratēģiskā plānošana un loģistika.
16. Kontrole un kontrolējamie loģistikas rādītāji.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros ir jāuzraksta sekmīgi 2 kontroldarbi, dalība praktiskos darbos (vismaz 50%), izpildīti un sekmīgi aizstāvēti 8 praktiskie darbi (darba burtnīca); sagatavots un noprezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti veic zinātnisko rakstu analīzi par materiālo vērtību, informāciju un finanšu plūsmām un/ vai to ķēdēm ēdināšanas uzņēmumos, sagatavo prezentāciju un to prezentē kolēģiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi veido 40% no gala atzīmes (katrs max. 20%); praktisko darbu burtnīca veido 40% no gala atzīmes; patstāvīgais darbs – 20% no gala atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
3. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2016.
4. Сергеев В. Менеджмент в бизнес-логистике. Москвa: Изд-во «Филин», 1997.

Papildliteratūra

1. Ballow R. Business Logistics Management. 3rd.ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1993.
2. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 1997.
3. Bowersox D. Logistical Management. The Integrated Suply Chain Process. New York: The Mc Graw-Hill Companies, Inc. New York, 1996.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls. ISSN 1407-2505
2. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041
3. SPENDit/Latvijas Tirgotājs ISSN 1407-3840.

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 4.kurss