Kursa kods PārZ4047

Kredītpunkti 3

Pārtikas derīguma termiņš

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina un dod iespēju apgūt zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz pārtikas produktu bojāšanās procesiem un derīguma termiņa noteikšanas kārtību un noteikumiem. Studiju kursa ietvaros apskatāma likumdošana, kas nosaka pārtikas derīguma termiņu, to definīciju, norādīšanas secību, kā arī nosaka konkrētu pārtikas produktus kopu, kuriem derīguma termiņš nav jānorāda. Studiju kursa ietvaros ir iespējams apgūt un izprast pārtikas produktu galvenos bojāšanās veidus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par pārtikas produktu derīguma termiņu un to noteikšanu (teorijas kontroldarbs, semināri, patstāvīgais darbs)
• prasmes formulēt un analītiski aprakstīt faktorus, kas ietekmē pārtikas produktu bojāšanos; noteikt, skaidrot un argumentēti diskutēt par pārtikas bojāšanās veidiem (praktiskie darbi, semināri, laboratorijas darbi).

• kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt rezultātus par dažādos apstākļos uzglabātājiem pārtikas produktiem un to derīguma termiņa pagarināšanas iespējām (laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Pārtikas produktu derīguma termiņš  definīcija, saistošā likumdošana. Galvenie faktori, kas ietekme pārtikas produktu kvalitāti uzglabāšanas laikā. (L. 2h).
2. Etiķešu analīze. (P.D. 2h)
3. Uzturvērtības teorētiskais izvērtējums, aprēķins. (P.D. 2h)
4. Pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņas uzglabāšanas laikā. Dažādu pārtikas produktu galveno bojāšanas veidu teorētiskā analīze. Pārtikas produktu galvenie bojāšanas veidi: fizikālie un ķīmiskie. (L. 2h)
5. Pārtikas produktu mikrobioloģiskie bojāšanas veidi. Pārtikas produktu derīguma termiņa noteikšana. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika paātrinātas testēšanas metodes, to pamatprincipi, nozīme un piemērotība. (L. 2h)
6. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika paātrināta testēšanas metodes izveidošana konkrētam pārtikas produktam. Pārtikas produktu bojāšanas pakāpes noteikšanas metodes. Dažādu pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņu noteikšana uzglabāšanas laikā, diskusija par praktiskajā darbā iegūtajiem rezultātiem. (L. 2h)
7. Teorijas kontroldarbs (S. 1h) Plāna izveide konkrētā pārtikas produkta derīguma termiņa noteikšanai (raksturīgie bojāšanas veidi, faktori, nosakāmie kvalitātes rādītāji, kvalitātes parametru testēšanas periodiskums, paātrinātas derīguma termiņa noteikšanas metodes piemērotības izvērtējums) (S. 1h)
8. Maizes (rudzu, kviešu, sēklu, saldskābas) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
9. Maizes (rudzu, kviešu, sēklu, saldskābas) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
10. Piena produktu (sviests, margarīns, jogurts) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
11. Piena produktu (sviests, margarīns, jogurts) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
12. Dzērienu (dažādā veida alus, ledus tējas, kvass) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
13. Dzērienu (dažādā veida alus, ledus tējas, kvass) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
14. Dārzeņu/augļu derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)
15. Dārzeņu/augļu (dažādā veida) derīguma termiņa noteikšana (mainot ārējos/iekšējos kvalitāti ietekmējošos faktorus). (L.D. 2h)

16. Laboratorijas darbu aizstāvēšana. Ziņojums par izvēlēto tēmu, argumentētā diskusija par problēmsituāciju un iespējamiem risinājumiem. (S. 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, studentam:
• jāpiedalās praktiskajās nodarbībās, semināros, laboratorijas darbos (100%) un lekcijās (70%);
• sekmīgi jāuzraksta teorijas kontroldarbs (kontroldarbs ietver sevī gan testa, gan atklātos jautājumus);
• jāsagatavo un publiski jāaizstāv prezentācija par izvēlēto tēmu (individuālais darbs);

• publiski jāprezentē un jāpamato laboratorijas darbos iegūtos rezultātus (grupu darbs).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darbā (prezentācijā) iekļauto atziņu saturs:
• konkrētā pārtikas produkta (vai izstrādāta, vai jau esošā) ķīmiskā sastāva izvērtējams, skaidrojot, kā esošie ķīmiskie savienojumi var ietekmēt produkta kvalitāti gan pārstrādes, gan uzglabāšanas laikā;
• iespējamie dotā pārtikas produkta bojāšanas veidi un to novēršanas iespējas;
• kā dažādi faktori var ietekmēt konkrētā produkta kvalitāti uzglabāšanas laikā (ārējie un iekšējie faktori, tehnoloģiskie režīmi u.tml.);
• teorētisks grafiks izvēlētā pārtikas produkta kvalitātes testēšanai uzglabāšanas laikā (kādi parametri tiks kontrolēti, cik bieži);
• izvēlētā pārtikas produkta paātrinātas derīguma termiņa noteikšanas metodes izmantošanas piemērotības izvērtējums (kādi faktori tiks mainīti, kādi parametri tiks ievēroti, kas tiks kontrolēts, vai ir piemērojamā u.tml.);
• konkrētā pārtikas produkta uzglabāšanas laikā pagarināšanas iespējas;
• secinājumi;

• izmantotās literatūras saraksts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums veidojās no vidējā aritmētiska vērtējuma par: teorijas kontroldarbu, publiski prezentētām laboratorijas darbu ietvaros gūtām atziņām, publiski prezentēto patstāvīgo darbu.
Students sekmīgu atzīmi par teorijas kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Food packaging and shelf life [elektroniskais resurss] : a practical guide / [edited by] Gordon L. Robertson. Boca Raton : Taylor & Francis, 2009. 404 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420078459 (e-book : PDF).
2. How to Determine the Shelf-life and Date Marking of Food [elektroniskais resurss] Ministry of Primary Industries, New Zealand government, 2012, 28 p.
3. Validation of Product Shelf-life (Revision 2), published by: Food Safety Authority of Ireland Abbey Court [elektroniskais resurss], 2014, 45 p.

4. Food safety in the 21st century : public health perspective / editors Rajul Kumar Gupta, Puja Dudeja, Amarjeet Singh Minhas. London : Academic Press, [2017] xli, 584 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm ISBN 9780128017739.

Papildliteratūra

1. Galoburda, Ruta, Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi / Ruta Galoburda, Tatjana Rakčejeva ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava : LLU, 2008. 94 lpp. : il. ; 30 cm. ISBN 9789984784861.Nicoli, M.C. (Ed.). (2012). Shelf Life Assessment of Food (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/b11871
2. Dar, B.N., Shah, M.A., & Mir, S.A. (Eds.). (2022). Shelf Life and Food Safety (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/9781003091677

3. Man, John M. Principles of food chemistry / John M. de Man [un vēl 3 autori]. Fourth edition. Cham, Switzerland:Springer, [2017] xviii, 607 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. Food Science Text Series. ISBN 9783319636054.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.likumi.lv

2. https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

Piezīmes

Brīvas izvēles studiju kurss pamatstudiju programmu studējošiem