Kursa kods PārZ4047

Kredītpunkti 2

Pārtikas derīguma termiņš

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Biol5011, Pārtikas mikrobioloģija

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina un dod iespēju apgūt zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz pārtikas produktu bojāšanās procesiem un derīguma termiņa noteikšanas kārtību un noteikumiem. Studiju kursa ietvaros apskatāma likumdošana, kas nosaka pārtikas derīguma termiņu, to definīciju, norādīšanas secību, kā arī nosaka konkrētu pārtikas produktus kopu, kuriem derīguma termiņš nav jānorāda. Studiju kursa ietvaros ir iespējams apgūt un izprast pārtikas produktu galvenos bojāšanās veidus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
specializētas zināšanas un kritiska izpratne par pārtikas derīguma termiņu un to noteikšanu – 1.seminārs, 1., 2. praktiskais darbs, 1. kontroldarbs, referāta izstrāde un aizstāvēšana;
prasmes formulēt un analītiski aprakstīt faktorus, kas ietekmē pārtikas produktu bojāšanos; noteikt, skaidrot un argumentēti diskutēt par pārtikas bojāšanās veidiem – 2. seminārs, 3., 4., 5. praktiskais darbs, 1., 2., laboratorijas darbs., 2. kontroldarbs, referāta izstrāde un aizstāvēšana;

kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt rezultātus par dažādos apstākļos uzglabātājiem produktiem. – 6.prakstiskais darbs, 3., 4. laboratorijas darbs referāta izstrāde un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Derīguma termiņš - definīcija, likumdošana. (Lekcija – 1h).
2. Galvenie faktori, kas negatīvi ietekme produktu kvalitāti. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
3. Negatīvo faktoru ietekme uz dažādu pārtikas produktu kvalitāti un diskusija par tiem. (Seminārs – 2h)
4. Pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņas un enerģētiskās vērtības zudumi uzglabāšanas laikā. (Lekcija – 1h)
5. Pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņas uzglabāšanas laikā, iegūto rezultātu analīze (Laboratorijas darbs – 2h)
6. Pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņas uzglabāšanas laikā, iegūto rezultātu analīze. (Praktiskais darbs – 2h, laboratorijas darbs – 2h)
7. Pārtikas produktu galvenie bojāšanas veidi: fizikālie, ķīmiskie un mikrobioloģiskie. (Lekcija – 1h)
8. Dažādu pārtikas produktu galveno bojāšanas veidu teorētiskā analīze un diskusija par tiem
(Praktiskais darbs – 2h)
9. 1. kontroldarbs. Pārtikas produktu derīguma termiņa noteikšana. (Lekcija – 1h)
10. Dažādu pārtikas produktu derīguma termiņa noteikšana, analīze, salīdzinājums, diskusija par praktiskajā darbā iegūtajiem rezultātiem. (Praktiskais darbs – 2h)
11. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika paātrinātas testēšanas metodes, to pamatprincipi, nozīme un piemērotība. (Lekcija – 1h)
12. Pārtikas produktu uzglabāšanas laika paātrināta testēšanas metodes izveidošana konkrētam pārtikas produktam. (Praktiskais darbs – 2h)
13. Pārtikas produktu bojāšanas pakāpes noteikšanas metodes. (Lekcija – 1h)
14. Dažādu pārtikas produktu kvalitātes rādītāju izmaiņu noteikšana uzglabāšanas laikā, duskusija par praktiskajā darbā iegūtājiem rezultātie. (Laboratorijas darbs – 2h)
15. Pārtikas produktu bojāšanas procesu kontrole graudu, piena un gaļas pārstrādes uzņēmumos. Pārtikas produktu kvalitātes rādītāju noteikšana uzglabāšanas laikā, rezultātu analīze un diskusija par praktiskajā darbā iegūtājiem rezultātiem. (Lekcija – 1h, laboratorijas darbs – 2h)

16. 2. kontroldarbs. Ziņojums par referāta tēmu, aizstāvēšana, argumentēta diskusija par problēmu situāciju un iespējamiem risinājumiem. (Praktiskais darbs – 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Lai varētu kārtot akumulējošo ieskaiti, studentam:
• jāpiedalās praktiskajās nodarbībās (100%), semināros (100%) un lekcijās (70%);
• sekmīgi jāuzraksta divi kontroldarbi (kontroldarbs ietver sevī gan testa, gan atklātos jautājumus);

• jāizstrādā un jāaizstāv referāts par izvēlēto tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam atbilstoši izvirzītājām prasībām jāsagatavo un jāaizstāv referāts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un referāta vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% jautājumu atbildēti pareizi.
Referātu novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu rezultātiem un referāta atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Food packaging and shelf life [elektroniskais resurss] : a practical guide / [edited by] Gordon L. Robertson. Boca Raton : Taylor & Francis, 2009. 404 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420078459 (e-book : PDF).
2. How to Determine the Shelf-life and Date Marking of Food [elektroniskais resurss] Ministry of Primary Industries, New Zealand government, 2012, 28 p.
3. Validation of Product Shelf-life (Revision 2), published by: Food Safety Authority of Ireland Abbey Court [elektroniskais resurss], 2014, 45 p.

4. Food safety in the 21st century : public health perspective / editors Rajul Kumar Gupta, Puja Dudeja, Amarjeet Singh Minhas. London : Academic Press, [2017] xli, 584 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm ISBN 9780128017739.

Papildliteratūra

1. Galoburda, Ruta, Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi / Ruta Galoburda, Tatjana Rakčejeva ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava : LLU, 2008. 94 lpp. : il. ; 30 cm. ISBN 9789984784861.
2. Стеле Р. (2008) Срок годности пищевых продуктов. Расчёт и испытание. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ. 480 стр.
3. Блэкберн К. де В. (2008) Микробиологическая порча пищевых продуктов. Санкт-Петербург, ПРОФЕССИЯ. 784 стр.
4. Man, John M. Principles of food chemistry / John M. de Man [un vēl 3 autori]. Fourth edition. Cham, Switzerland:Springer, [2017] xviii, 607 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. Food Science Text Series. ISBN 9783319636054.

Periodika un citi informācijas avoti

www.likumi.lv

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

Piezīmes

Izvēles kurss Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes pilna laika akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” un „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”, un nepilna laika profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem, 3., 5., 7. semestrī.