Kursa kods PārZ4014

Kredītpunkti 3

Pārtikas sensorā novērtēšana

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2002, Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Ķīmi2016, Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2019, Fizikālā un koloidālā ķīmija

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

PārZ4047, Pārtikas derīguma termiņš

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sensorās fizioloģijas pamatiem, sensorās novērtēšanas metodēm, to izmantošanas iespējām produktu kvalitātes novērtēšanas sistēmā un zinātniskā darba izstrādē; apgūst paraugu sagatavošanas principus sensorajām analīzēm, vērtēšanu, rezultātu analizēšanu ar matemātiskām statistikas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskas zināšanas par sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamatiem un sensorajā novērtēšanā izmantotajām metodēm – 1. un 2. kontroldarbs un laboratorijas darbi.
Praktiskas zināšanas un prasmes par vērtētāju sensoro spēju novērtēšanu, metožu izmantošanu produktu kvalitātes novērtēšanā un sensoro laboratoriju iekārtošanu – 3. kontroldarbs un laboratorijas darbi.
Kompetences Pārtikas produktu tehnoloģijas studentiem – spēt izmantot teorētiskās zināšanas produktu sensorajā novērtēšanā, veidojot jaunas un izmantojot standartizētās metodes – 1. patstāvīgais darbs.

Kompetences Pārtikas kvalitātes un inovācijas studentiem – spēt izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās prasmes zinātniskajā darbā un jaunu produktu izstrādē un kvalitātes izvērtēšanā – 1. patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju priekšmetā. Sensorā novērtēšana, definīcijas, sensorās novērtēšanas izmantošanas iespējas (Lekcija – 1h)
2.Sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamati – oža, redze, garša (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 2h).
3. Sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamati – dzirde, tauste, kompleksā sajūta garša+smarža (flavour). Jutīguma slieksnis (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 2h).
4. Laboratorijas darbos par fizioloģijas pamatiem iegūto datu apkopošana, analīze un prezentācija (Patstāvīgais darbs-diskusiju seminārs – 2h). Sensorās novērtēšanas fizioloģijas pamati – 1.kontroldarbs – tests.
5. Sensorās novērtēšanas metodes – diskriminējošās metodes un raksturojošās metodes. Kvantitatīvi aprakstošās vērtēšanas lapas izstrāde vienam pārtikas produktam (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 6h).
6. Sensorās novērtēšanas metodes – emocionālās metodes (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbi – 4h).
7. Sensorās novērtēšanas metodes – 2.kontroldarbs – tests. Sensorajā novērtēšanā iegūto datu matemātiskā apstrāde (Laboratorijas darbs – 4h).
8. Sensorās novērtēšanas organizēšana (paraugu atlase un sagatavošana, vērtētāju atlase un apmācība). Sensorās novērtēšanas laboratorijas, vērtēšanas telpu iekārtošana (Lekcija – 1h).
9. Dažādu pārtikas produktu sensorās novērtēšanas pamati (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 2h).
10. Sensoro situāciju risināšana. Sensorajā novērtēšanā iegūto datu matemātiskā apstrāde (Laboratorijas darbs – 2h).

11. Aprakstošais darbs zināšanu novērtēšanai par teoriju – 3.kontroldarbs (Lekcija – 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• jānostrādā visi laboratorijas darbi (50%);
• laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīze un datu matemātiskā apstrāde (10%);
• jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgais darbs (15%);

• sekmīgi jāuzraksta trīs kontroldarbi par teoriju (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – analizēt sensorajos testos iegūtos grupu rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot izvērstai datu analīzei; analizēt zinātnisko literatūru par jaunu produktu izstrādi, īpašu uzmanību, pievēršot produktu sensorās novērtēšanas metodikai un datu matemātiskai apstrādei; izanalizējot to nonākt pie secinājumiem un veikt sensoro datu interpretāciju un datu matemātisko apstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarbiem un patstāvīgā darba prezentācijas. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

Strautniece E. Pārtikas produktu sensorā novērtēšana, LLU, PTF, Jelgava, 2004.
Moskowitz, Howard R. Sensory and consumer research in food product design and development / Howard R.

Mailgaard, Morten C., Carr, Thomas B., Civille, Gail Vance Sensory Evaluation Techniques, 4th Edition, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2006.

Papildliteratūra

Stone, H., Sidel J.L. Sensory evaluation practices, Third Edition, USA: Elsiver Academic Press, 2004
Moskowitz, Howard R., Porretta S., Silcher M. Concept researh in food product design and development, Iowa : Blackwell Publishing, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

Food Quality and Preference
Food Research International

ISO standarti sensorajā novērtēšanā

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija”, akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem.