Kursa kods PārZ4006

Kredītpunkti 3

Graudi, to pārstrāde II

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilona Dabiņa-Bicka

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZ3010, Mikrobioloģija I

PārZ3011, Mikrobioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst zināšanas par alus un spirta ieguves tehnoloģijām. Gūst zināšanas par alus un spirta ražošanas izejvielām, to kvalitātes parametriem. Laboratorijas darbos apgūst praktiskas iemaņas iesala, alus, stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā un kvalitātes noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa beigās studenti iegūs:
Teorētiskas un praktiskas zināšanas par alus un spirta ražošanas izejvielām, to kvalitāti un ražošanas tehnoloģijām – lekcijas, laboratorijas darbi, 1. un 2. kontroldarbs.
Prasmes analizēt un izskaidrot iesala, alus un spirta tehnoloģiskos posmus un kvalitātes rādītājus – laboratorijas darbi.

Iegūst kompetences, lai spētu izvērtēt graudu un citu dzērienu piedāvājumu, ražošanas tehnoloģiju, tās nianses un kvalitāti – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Alus ražošanas vēsture, apjoms pasaulē un Latvijā (Lekcija – 1h)
2. Alus ražošanai lietojamo izejvielu raksturojums (Lekcija – 2h)
3. Iesala ieguve. 1. laboratorijas darbs Iesala kvalitātes analīze (Lekcija – 2h laboratorijas darbi– 4h)
4. Iejava un misas ieguve. (Lekcija – 2h)
5. Alus ražošana. 2. laboratorijas darbs Alus gatavošana. 1.kontroldarbs par iesala un alus ražošanu. 3. laboratorijas darbs Alus kvalitātes analīze. (Lekcija – 3h, laboratorijas darbi – 8h)
6. Spirta ieguve. (Lekcija – 3h)

7. Stiprie alkoholiskie dzērieni. 4. laboratorijas darbs Spirta un stipro alkoholisko kvalitātes analīze. 2.kontroldarbs par spirta destilāciju un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. (Lekcija – 3h, laboratorijas darbi – 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti divi kontroldarbi, nostrādāti un aizstāvēti 4 laboratorijas darbi, izstrādāts, elektroniski iesniegta prezentācija atbilstoši prasībām un aizstāvēts 1 patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa ietvaros students patstāvīgi sagatavo patstāvīgo darbu par izvēlēto dzērienu, ietverot sekojošas tēmas: dzēriena vēsturi, iegūšanas tehnoloģiju, kvalitātes rādītājiem, uzturvērtību un tirgus analīzi.
Prezentācijas apjoms līdz 15 slaidiem, prezentācija no 5 - 7 min, iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa divu kontroldarbu un patstāvīgā darba vidējā aritmētiskā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi (vismaz 4 balles) par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz viduvēji.

Izstrādāto patstāvīgo darbu students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.

Obligātā literatūra

1. Технология солода и пива. В. Кунце; гл. 11 написана Г.О. Митом. Санкт-Петербург: Профессия, 2003. 912 с.
2. Handbook of brewing: processes, technology, markets. Edited by H. M. Eßlinger. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009. 746 p.
3. Handbook of brewing. Edited by F. G. Priest, G. G. Stewart. 2nd ed. Boca Raton ... [etc.]: CRC/Taylor & Francis, 2006. 853 p.
4.Post-fermentation and -distillation technology : stabilization, aging, and spoilage. Edited by M. Bordiga. Boca Rato: CRC Press, 2018.
5. Brewing: new technologies. Edited by C.W. Bamforth. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton ... [etc.]: CRC Press, 2006. 484 p.
6. Brewing: science and practice. D. E. Briggs ... [et al.]. Cambridge: Woodhead Publishing; Boca Raton ... [etc.]: CRC Press, 2004. 881 p.
7. Fermentation microbiology and biotechnology. E.M.T. El-Mansi, editor-in-chief ... [et al.]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. 678 p.
8. Whisky: technology, production and marketing. Edited by I. Russell and G. Stewart. Cambridge: Academic Press, 2014. 444p.

Papildliteratūra

1. DeSalle R., Tattersall I. A natural history of beer. London: Yale University Press, 2019. 256 p.
2. Yeasts in food and beverages: with 52 figures an 30 tables. A. Querol, G. Fleet (eds.). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, c2006
3. Stiprie dzērieni. Rīga; Zvaigzne ABC, 2008. 120 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krājumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem.