Kursa kods PārZ3100

Kredītpunkti 12

Higiēnas pārvaldība viesmīlības uzņēmumos

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits49

Semināru un praktisko darbu stundu skaits37

Laboratorijas darbu stundu skaits42

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

author doc.

Sanita Sazonova

Ph.D.

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Kursa anotācija

Viesmīlības pakalpojuma pamatā ir tā higiēniskais nodrošinājums. Lai sekmīgi pārvaldītu higiēnas jautājumus uzņēmumā, jāzina pasaules, Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas aktu reglamentētās prasības. Viesmīlības uzņēmumos ir jāīsteno labas higiēnas prakse, kuras pamatprincipus studenti izzina studiju kursa ietvaroas. Studenti iegūst zināšanas par potenciāliem piesārņojuma veidiem - fizikālo, bioloģisko (mikrobioloģisko), ķīmisko, jo īpaši, kas attiecas uz ēdienu un dzērienu kvalitāti, apzinoties to apdraudējumu, sekas un zinot risinājumus, kā nepieļaut piesārņojuma iespējamību uzņēmumā. Higiēnas pārvaldības viens no virzieniem ir profesionāla pieeja telpu un tehnoloģiskā aprīkojuma tīrīšanai, izvēloties apstrādājamam materiālam atbilstošus līdzekļus, rīkus un tīrīšanas, mazgāšanas un kopšanas metodes, ievērojot ekoloģiskus, ekonomiskus un racionālus darba organizācijas veidus, stingri vadoties pēc darba drošības un konkrētā viesmīlības uzņēmumā izvirzītām higiēnas prasībām. Studiju kursa struktūru veido trīs savstarpēji saturiski saistītas daļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti zina pasaules, Eiropas Savienības, Latvijas likumdošanas aktos reglamentētās vispārējais higiēnas prasības - kontroldarbi, praktiskais darbs. Studentiem ir kritiska izpratne par higiēnas teorētiskajiem pamatjautājumiem - personāla higiēna, darba vides higiēna, pārtikas higiēna - kontroldarbi, praktiskie darbi. Studenti zina pārtikas produktu, telpas gaisa, ūdens mikrofloru un to attīstību noteicošos faktorus - kontroldarbi, laboratorijas darbi. Studenti zina telpu kopšanas tehnoloģijas, mazgāšanas līdzekļu iedalījumu, to sastāvu un īpašībām, tīrīšanas līdzekļu ietekmi uz vidi, cilvēkiem - kontroldarbi, praktiskie darbi.
Spēj veikt pārtikas produktu, darba virsmu, telpas gaisa, ūdens mikrobioloģiskās analīzes, analītiski aprakstīt un analizēt iegūtos rezultātus - laboratorijas darbs. Spēj identificēt un izvērtēt viesmīlības uzņēmuma potenciālos piesārņojuma avotus - laboratorijas darbi. Spēj veikt darba vides mērījumus - laboratorijas darbs. Spēj novērt dažādu mazgāšanas līdzekļu sastāvu - laboratorijas darbi. Spēj risināt dažādas problēmsituācijas saistībā ar higiēnas jautājumiem - kontroldarbi, praktiskie darbi. Spēj patstāvīgi analizēt literatūru un to izmantot pārtikas produktu ķīmiskā piesārņojuma izpētē, mazgāšanas līdzekļu ietekmes izpētē uz cilvēku un vidi - referāti, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.DAĻA HIGIĒNA
1. Higiēnas jēdziens, higiēnas vēsturiskais raksturojums – 3 stundas
2. Pārtikas apriti reglamentējošo pasaules, ES un LR normatīvo aktu prasību raksturojums. Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā – 5 stundas
3. LHP. Viesmīlības uzņēmumu vadītāju pienākumi un atbildība – 5 stundas
1.kontroldarbs. Higiēnas jēdziens. Reglamentējošā likumdošana. Pārtikas aprite.
4. Personāla higiēna – 6 stundas
5. Darba vides higiēna – 4 stundas
6. Pārtikas higiēna. Pārtikas nekaitīgums. Pārtikas piesārņojums. Pārtikas piesārņojumu novēršanas pasākumi – 8 stundas
7. Pārtikas izraisītu slimību raksturojums – 4 stundas
8. Vispārīgās un īpašās higiēnas prasības viesmīlības uzņēmumos – 4 stundas
2.kontroldarbs. Personāla higiēna, darba vides higiēna, pārtikas nekaitīgums, piesārņošanās

2.DAĻA MIKROBIOLOĢIJA
1. Mikroorganismu morfoloģija, fizioloģija, šūnas ķīmiskais sastāvs – 8 stundas
2. Mikroorganismu enzīmi un vielmaiņas procesi – 8 stundas
3. Mikroorganismu izplatība dabā. Gaisa, ūdens, augsnes mikroflora un tās kopsakarība ar pārtikas produktiem – 7 stundas
4. Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību. Biotiskie faktori (simbioze, metabioze, antagonisms) – 5 stundas
1.kontroldarbs. Mikroorganismu morfoloģija, vielu maiņas procesi un vides faktoru ietekme uz to attīstību.
5. Olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu pārvērtības mikroorganismu ietekmē – 8 stundas
6. Patogēno mikroorganismu raksturojums. Pārtikas toksikozes. Pārtikas infekcijas – 6 stundas
2.kontroldarbs. Olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku izmaiņas pārtikas produktos mikroorganismu darbības rezultātā. Patogēnie mikroorganismi.

3.DAĻA TELPU UN APRĪKOJUMU TĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJAS

1. Tīrīšanas līdzekļu iedalījums, ķīmiskais satāvs. Tīrīšanas līdzekļu nepieciešamība, daudzveidība. Likumdošana – 8 stundas
2.Tīrīšanas līdzekļu ietekme uz vidi – 6 stundas
3. Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi – 6 stundas
1. kontroldarbs. Tīrīšanas līdzekļi. Likumdošana.
4. Traipu iedalījums – 4 stundas
5. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija – 3 stundas
6. Tīrīšanas un dezinfekcijas plāns viesmīlības uzņēmumos – 10 stundas
2. kontroldarbs. Tīrīšanas un dezinfekcijas plāns
7. Saimnieciskā dienesta darba plānošana. Ergonomika. Viesnīcas veļas menedžments. Veļas mazgātavas menedžments – 10 stundas
3. kontroldarbs. Saimnieciskais dienests viesu izmitināšanas uzņēmumos.

Nepilna laika klātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa eksāmena vērtējums sastāv no:
•rakstiska eksāmena par studiju kursā apgūto teorētisko vielu,
•izstrādātiem un ieskaitītiem 21 laboratorijas darbam un 8 praktiskiem darbiem,
•ieskaitītiem 7 kontroldarbiem,
•izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 referātiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlas vienu no daudzajām mācībspēku piedāvātajām referātu tēmām, izlozē datumu, kurā tas ir jāprezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumu veido:
• rakstisks eksāmens par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (30%),
• Vidējais aritmētiskais vērtējums no studiju kursa trīs daļu vērtējuma (70%):
• 1.daļas vērtējumu veido kontroldarbu vidējie aritmētiskie vērtējumi (70%), referāta vērtējums (30%), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura, ir atbildēts pareizi. Referātu un laboratorijas darbu atskaites novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.
• 2. daļas vērtējumu veido kontroldarbu vidējais aritmētiskais vērtējums, laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (60%) to satura, ir atbildēts pareizi. Laboratorijas darbu atskaites novērtē saskaņā ar tiem noteikto vērtēšanas kārtību.
• 3. daļas vērtējums. Katrs kontroldarbs (tiek ņemti vērā 2 labāko kontroldarbu vērtējumi) veido 25% no gala vērtējuma (kopā 50% no gala vērtējuma), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Referāts veido 50% no gala vērtējuma. Referāts tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: prezentācijas saturs (40%), prezentācijas pasniegšanas stils (35%), iekļaušanās laikā (25%).

Obligātā literatūra

1. Aaltonen T., Hopsu L., Huilaja E. Cleaning manual. Finland: Vihti, 1998. 239 p.
2. Food hygiene: basic texts. Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 4th ed. Rome: WHO: FAO, 2009. 125 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.] Pieejams: https://www.fao.org/3/a1552e/a1552e00.htm
3. Food science and technology: new research. L. V. Greco and M. N. Bruno, editors. New York: Nova Science Publishers, 2008. 482 p.
4. Īriste S., Platace M., Riekstiņa-Dolģe R. Viesu izmitināšanas pakalpojumu organizēšana. [tiešsaiste] Rīga: VISC, 2020. [skatīts 12.05.23.] Pieejams: https://skolo.lv/course/view.php?id=350624
5. Jones T. Professional Management of Housekeeping Operations. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, 2007. 477 p.
6. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 142 lpp.
7. O’Fallon M., Rutherford D. Hotel Management and Operations. New Jersey: John Wiley&Sons, 2011. 494 p.
8. Scanlon N.L. Catering management. Hoboken New Jersey: Wiley, 2013. 262 p.
9. Sprenger R. A. Hygiene for management: a text for food safety courses. Doncaster: Highfield.Co.UK Ltd, 2005. 416 p.

Papildliteratūra

1. Adams M. R.‏ Food microbiology. University of Surrey., Guildford, UK. Kambridge, UK,: Royal Society of Chemistry, 2016. 546 p.
2. Gavrilenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos. Rīga: Turība, 111 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozaru labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas. [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.]
Pieejams: https://www.zm.gov.lv/partika
2. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.852/2004. [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.]
Pieejams: https://www.zm.gov.lv/partika.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība