Kursa kods PārZ3099

Kredītpunkti 3

Ievads pētniecībā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - gūt izpratni par zinātni, tās raksturīgākajām iezīmēm un zinātnes lomu tautsaimniecībā un katra indivīda dzīvē, apgūst zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, sākot ar tēmas izvēli, darba galvenajām sastāvdaļām, zinātniskās valodas stilu, līdz darba noformēšanai un prezentēšanai. Iepazīstas ar zinātniski pētnieciskā darba izstrādes nosacījumiem, noformēšanas prasībām, kvalitatīvas informācijas iegūsšanas avotiem, tā gūstot komptenci turpmāko studiju darbu izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina zinātnes lomu tautsaimniecībā un indivīda dzīvē - kontroldarbi, seminārs. Pārzin zinātniskās pētniecības likumsakarības, kas dod iespēju tālāk plānot un izstrādāt dažādus studiju darbus - kontroldarbi, semināri. Spēj iegūt datus, tos analizēt, izdarīt secinājumus un iegūtos rezultātus vizuāli demonstrēt - praktiskie darbi. Spēj patstāvīgi veikt pētījumu, atlasīt kvalitatīvus informācijas avotus atbilstoši darba tematikai, tos analizēt, prezentēt - patstāvīgais darbs. Spēj argumentēt un pamatot savu viedokli un iegūtos rezultātus - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Zinātne, tās loma pasaules un Latvijas tautsaimniecībā un indivīda dzīvē. Zinātnes klasifikācija. Zinātniskā darba būtība. Zinātnisks pētījums un tā galvenie posmi - 4 stundas
2. Pētnieciskā ētika un akadēmiskais godīgums - 1 stunda
3.Teorijas un empīrijas sasaiste - 1 stunda
4. Studiju darbi, to izstrāde - 1 stunda
1.kontroldarbs - Zinātne, tās būtība, klasifikācija, zinātnisks pētījums, pētnieciskā ētika un akadēmiskais godīgums, studiju darbi
4. Pētījuma dizains, pētījuma stratēģija. Teorētiskās daļas veidošana, metodoloģija, empīriskās daļas izstrāde - 5 stundas
5. Darba ar dažādiem informācijas avotiem - 2 stundas
6. Pētījuma rezultātu publiskošana, prezentēšana - 2 stundas
2.kontroldarbs - Pētījuma dizains, tā daļu raksturojums, kvalitatīvi informācijas avoti, pētījuma rezultātu publiskošana

Praktisko darbu tēmu saraksts:
1. Pētniecības ētikas kodeksa izpēte. Akadēmiskais godīgums. Studiju darbu veidi - 4 stundas
2. Zinātniskais raksts, tā struktūra, satura analīze - 4 stundas
3. Pētījuma dizaini, to izstrādes - 4 stundas
4. Pētījuma izstrāde un prezentēšanas pamatprincipi - 4 stundas

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējumu studiju kursā - ieskaitīts, veido:
• sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi,
• izstrādāti 3 praktiskie darbi,
• izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darbā veic Tūrisma nozares / Viesmīlības jomas dotās tēmas pētniecību, balstot to uz dažādu kvalitatīvu literatūras avotu izmantošanu, to izstrādā atbilstoši norādītajai darba struktūrai un noformēšanas prasībām (apjoms līdz 5 lpp., iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido 2 kontroldarbu vidējais vērtējums jeb 50% no studiju kursa kopējā vērtējuma, praktisko darbu vērtējums (20%). patstāvīgā darba vērtējums (30%). Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Praktiskos darbus un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1.Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
3. Mārtinsone K., Pipere A. (zin.red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
4. Woodfield K. The Ethics of Online Research. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited (Advances in Research Ethics and Integrity), 2018. 268 p. [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.] Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1577428&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_1

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas. Uzziņu izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 161 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.] Pieejams: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934224324_Akademiska-godiguma-terminu-vardnica_visparejas-vadlinijas_PDF-1.pdf
2. Mack A.C. How to Write a Good Scientific Paper. Bellingham, Washington: SPIE Press, 2018. 124 p. [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.] Pieejams: https://spie.org/samples/9781510619142.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Hospitality and Tourism Management ISSN: 1447-6770 (Print) ISSN: 1839-5260 (Online) [Tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2023.] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-hospitality-and-tourism-management

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība