Kursa kods PārZ3094

Kredītpunkti 3

Etniskais uzturs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Priekšzināšanas

PārZ3093, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iepazīstas ar dažādu tautu uzturu, to raksturīgākajiem pārtikas produktiem, ēdienu gatavošanas tehnoloģiskajām īpatnībām, tautu tradīcijām. Izstrādātais patstāvīgais darbs, sniedz padziļinātākas zināšanas par kādas konkrētas tautas uztura īpatnībām, un dažādu etnisko ēdienu gatavošanā praktisko pieredzi studenti iegūst, izstrādājot labotatorijas darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dažādu tautu uzturu un to veidošanos ietekmējošos faktorus – kontroldarbi. Spēj parādīt un pielietot zināšanas par dažādu tautu raksturīgākajiem pārtikas produktiem, ēdieniem, tehnoloģijām - kontroldarbi, semināri, patstāvīgais darbs. Spēj gatavot dažādus etniskos ēdienus – laboratorijas darbi. Spēj patstāvīgi veikt kādas tautas uztura izpēti - patstāvīgais darbs. Spēj patstāvīgi analizēt informāciju un to izmantot kādas tautas uztura pētniecībā – patstāvīgais darbs. Spēj izvērtēt ģeogrāfiskā un vēsturiskā faktoru ietekmi uz dažādu tautu uzturu - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Etniskais koncepts ēdināšanas pakalpojuma īstenošanā. Etniskā uztura veidošanos ietekmējošo faktoru analīze – 2 h
2. Baltiešu un Ziemeļvalstu etniskais uzturs - baltiešu, tai skaitā latviešu, un skandināvu – 2 h
1.laboratorijas darbs - baltiešu un Ziemeļvalstu etniskās virtuves, to ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības – 3 h
3. Slāvu uzturs - krievu, ukraiņu, poļu, čehu etniskās virtuves – 2 h
2.laboratorijas darbs - Slāvu, Centrālās Eiropas etniskais uzturs – 3 h
4. Centrālās Eiropas tautu uzturs - vācieši, ungāri, šveicieši, franči, angļi, skoti – 2 h
1.seminārs – Etniskā uztura piedāvājums Latvijā esošajos ēdināšanas uzņēmumos – 2 h
1.kontroldarbs - Etniskā uztura veidošanos ietekmējošie faktori. Baltiešu un Ziemeļvalstu Slāvu, Centrālās Eiropas etniskais uzturs
5. Vidusjūras (Dienvideiropas) reģiona tautu uzturs - itāļi, spāņi, grieķi, turki – 2 h
6. Balkānu un Kaukāza tautu uztura īpatnības
3.laboratorijas darbs - Vidusjūras reģiona, Balkānu un Kaukāza etniskais uzturs – 3 h
7. Āzijas tautu etniskais uzturs - Japāna, Koreja, Taizeme, Malaizija, Indija, Ķīna – 2 h
8. Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas tautu uzturs - argentīnieši, brazīlieši, meksikāņi, kanādieši – 2 h
9. Āfrikas tautu uzturs - marokāņi, ēģiptieši, kamerūnieši
4.laboratorijas darbs - Āzijas un citu tautu raksturīgākie ēdieni – 3 h
2. seminārs – Dažādu tautu uztura izpēte: pieredze un ieguvumi
2.kontroldarbs - Vidusjūras reģiona etniskais uzturs. Balkānu un Kaukāza etniskais uzturs Āzijas, Dienvidamerikas, Ziemeļamerikas, Āfrikas tautu uzturs

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi;
• izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs;
• izstrādāti 4 laboratorijas darbi un iesniegtas atskaites par attiecīgā laboratorijas darba tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darbā veic vienas pasaules tautas uztura izpēti, to analizējot gan pēc ģeogrāfiskā, gan vēsturiskā aspekta, norādot raksturīgākos pārtikas produktus, ēdienus, tehnoloģijas (apjoms līdz 10 lpp., iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi veido kontroldarbu vērtējumi (70%), patstāvīgā darba vērtējums (30%), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Laboratorijas darbu atskaites un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1.Culinaria. Europäische Spezialitäten = Culinaria: European specialties. J. Römer, M. Ditter (chief editors). Collogne: Könemann, 2000. 640 p.
2. Drummond, Karen Eich Lisa M. Brefere. Nutrition for foodservice and culinary professionals. Ninth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017. 465 p. ISBN 9781119
3. Gregoire, Mary B. Foodservice Organizations: a managerial and systems approach. Ninth edition. Boston: Pearson, 2016. 516 p.

4. Haegglund J. World Cuisine - My Culinary Journey Around the World (2017). Dreams of Food.

Papildliteratūra

1. Corrine T. Essentials of Asian cuisine: fundamentals and favorite recipes. United States of America: Simon & Schuster, 2010. 592 p.
2. Itāļu virtuve. Sast. B. Ozola. Rīga: Jumava, 2011. 96 lpp.
3. Masilune N. Latvian national cuisine. Riga: J.L.V.SIA, 2010. 256 p.
4. The cuisine of Latvia: text and concept. Ieva Pigozne-Brinkmane. Riga: The Latvian Institute, 2012. 26 p.
5. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубужная кухня. Практ пособие. Москва: Высш. школа, 1990. 288 с. 1

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Gastronomy and Tourism. ISSN 2169-2971 (Print); ISSN 2169-298X (Online) [Tiešsaiste] [Skatīts 26.03.2021.] Pieejams:
https://www.ingentaconnect.com/content/cog/gat
2. Eiropas kulinārais mantojums [Tiešsaiste] [Skatīts 26.03.2021.] Pieejams:
https://www.culinary-heritage.com/regions.asp

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība