Kursa kods PārZ3091

Kredītpunkti 6

Iepakojums un dizains

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

Aizstātais kurss

PārZB006 [GPARB006] Iepakojums un dizains

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar pārtikas iepakojuma materiālu vispārīgu raksturojumu, funkcijām. Mūsdienās iepakojums ir vidutājs starp produktiem un patērētāju, līdz ar to līdztekus iepakojuma primārajai funkcijai – produkta saturēšanai būtisku lomu ieņem arī produkta dizains, funkcionalitāte, iepakojuma konstrukcija un apdrukas veids. Iepakojuma dizains ir būtisks produktu virzītājspēks tirgū. Aizvien aktuālāki kļūs jauni inovatīvi iepakojuma materiāli (konvencionālie un biodegradējamie) un tehnoloģijas (gaisa vide, aizsarggāzu vide, aktīvais iepakojums, inteliģentais iepakojums), kuru lietošanai nepieciešamas zināšanas par pārtikas iepakojuma materiālu, produktu un iepakošanas tehnoloģiju savstarpējo saderību. Transportiepakojums un loģistika. Iepakojuma pārstrādes iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un izpratne par pārtikas iepakojuma materiāliem, to dizainu un funkcionalitāti, lietošanas ērtumu, kā arī iepakojuma materiālu saderību ar dažādiem produktiem. Dizaina un iepakojumu konstrukciju un materiālu nozīmību produkta ieviešanai tirgū. Iegūtas zināšanas par iepakojuma materiāliem (konvencionālajiem un biodegradējamiem) un progresīvajām iepakošanas tehnoloģijām (tradicionālajām un inovatīvajām), kas bieži limitē iepakojuma formu izveidi. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – laboratorijas darbi; 1. un 2. kontroldarbs
2. Prasmes orientēties pārtikas iepakojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā. Izstrādāt un analizēt produktu iepakojumu risinājumus atbilstoši prasībām. Analizēt iepakošanas nozares tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm. Lietot iepakojuma nozares standartus un tehniskos noteikumus. Pārzināt iepakošanas nozares kvalitātes sistēmas, prast tās pielietot darbā. Pārzināt un lietot nozares terminoloģiju. Interpretēt pētījumos iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, veidot kopsavilkumus. Veikt produkta estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi. Strādāt patstāvīgi vai darba grupā – laboratorijas darbi; 3. kontroldarbs.

3. Kompetence: Spēj radoši un patstāvīgi veikt izpēti pārtikas produktu iepakojuma ideju attīstīšanai, izpētot gala lietotāja vajadzības un tirgu. Spēja radīt – jaunu, funkcionālu, racionāli, lētāk izgatavojamu, viegli un ērti lietojamu, estētiski augstvērtīgu iepakojumu. Spēja orientēties un pārzināt iepakojuma nozarē lietotos materiālus, analizēt to pilnveidošanas un attīstības tendences, prast tos pielietot darbā. Spēja izstrādāt produkta konstruktīvos risinājumus un veikt nepieciešamās korekcijas – 4. kontroldarbs; mājas darbi, laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Iepakojuma sistēmas vispārīgs raksturojums, tendences tirgū. 2h lekcijas.
2. Iepakojuma dizains kā viens no tirgus virzītājspēkiem. Darbs grupās. 2h lekcijas; 4h laboratorijas darbi.
1.kontroldarbs: Iepakojums, tā dizains kā mārketinga elements. 1h – laboratorijas darbs.
3. Jaunākie iepakojuma materiāli, to raksturojums. Diskusija. 1h lekcija; 2h laboratorijas darbi.
4. Iepakojuma formas, to raksturojums. To veidošana. Darbs grupās. 3h lekcijas; 6h laboratorijas darbi.
2.kontroldarbs: Iepakojums, tā raksturojums. 1h laboratorijas darbs.
5. Iepakojuma konstrukcijas. Darbs grupās. 1h lekcija; 4h laboratorijas darbi.
6. Etiķete – tās nozīme izvēloties produktu. 2h – lekcijas.
7. Vienslāņa materiāli un lamināti, to saderība ar produktiem. 2h lekcijas.
8. Iepakojuma tehnoloģijas gaisa un izmainītā vidē. 2h lekcijas.
3.kontroldarbs: Analizēt iepakojumu atbilstoši uzstādītajiem kritērijiem. 1h laboratorijas darbs.
9. Inovācijas iepakojumā. Diskusija. Kritiska pieeja tās analizējot. 1h lekcija; 2h laboratorijas darbi.
10. Aktīvais un inteliģentais iepakojums. 2h – lekcijas.
11. Biodegradējamais iepakojums. 2h lekcijas.
12. Iepakojuma apdrukas veidi (fleksogrāfija, ofsets, sietspiede, dobspiede, follijspiede, reljefspiede., u.c.). 1h lekcija.
13. Iepakojuma funkcionalitāte un saderība ar produktiem. Darbs grupās. Diskusija. 1h lekcija; 6h laboratorijas darbi.
14. Transportiepakojums un loģistika. Izvērtēšana. Darbs grupās. 1h lekcija.
15. Iepakojuma pārstrādes iespējas. Diskusija. 1h lekcija; 6h – laboratorijas darbi.
4.kontroldarbs: Optimizēt izvēlēto iepakojumu risinājumus. 1h laboratorijas darbi.
16. Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par anketā iegūtajiem datiem un iespēju optimizēt. 6h – laboratorijas darbi.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem četriem kontroldarbiem, nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem un jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).

Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu zināšanas un viedokli par iepakojumu, tā dizainu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu).
2. mājas darbs. Studenta izvēlēta produkta iepakojuma dizaina prototipa izveide (prototips, un tā apraksts – apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).
3. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Patstāvīgā darba referāts, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
2. Sekmīgi uzrakstīti visi četri kontroldarbi (veido 20% no vērtējuma).
3. Nostrādāti visi laboratorijas darbi un ieskaitīti mājas darbi (veido 20% no vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p.
2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2012. 192 lpp. I
3. Boylston S. Designing Sustainable Packaging: Green Design, Packaging Design, Laurence King Publishers, 2009. 182 p.
4. Roncarelli S., Ellicott C. Packaging Essentials, 100 Design Principles for Creating Packages. 2010. eBook Academic Collection (EBSCOhost)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=576650&site=ehost-live

Papildliteratūra

1. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. Third Edition. CRC Press, 2012. 733 p.
2. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Design Journal. An International Journal for All Aspects of Design [tiešsaite]. [Skatīts 05.10.2020.]. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/rfdj20/21/3?nav=tocList
2. International Journal of Design [tiešsaite]. [Skatīts 03.09.2020.]. Pieejams: http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign
3. The magazine Tara i upakovka [tiešsaite]. [Skatīts 10.10.2020.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
4. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaite]. [Skatīts 10.10.2020.] . Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmas “Dizains un amatniecība” TF pilna laika studentiem 7 semestrī un nepilna laika studentiem 9 semestrī.