Kursa kods PārZ3090

Kredītpunkti 4.50

Pārtikas un dzērienu iepakošana

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author doc.

Anete Ķeķe

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi2006, Organiskā ķīmija II

Aizstātais kurss

PārZB004 [GPARB004] Pārtikas un dzērienu iepakošana

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar pārtikas un dzērienu iepakojuma vispārīgu raksturojumu, funkcijām, likumdošanas prasībām un jaunākajām iepakojuma attīstības tendencēm. Iepakošanas materiāliem (papīrs, metāls, stikls, polimēri un kompozītmateriāli), to formām. Etiķetēm, un to līmēšanas iekārtām. Iepakojuma iekārtām. Iepakošanu gaisa vidē un izmainītā vidē – vakuumā (VP), aizsarggāzu vidē (MAP) un līdzsvara aizsarggāzu vidē (EMAP). Aktīvo un biodegradējamo iepakojumu. Transportiepakojumu. Izlietotā iepakojuma pārstrādi un apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti iegūst teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratni par iepakojuma industriju, iepakojuma materiāliem. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – laboratorijas darbi; 1. kontroldarbs.
2. Praktiskās zināšanas un prasmes orientēties iepakojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju izmantošanu pārtikas produktu ražošanā – laboratorijas darbi; 2. kontroldarbs.
3. Kompetences – spēs izvēlēties un analizēt iepakojuma materiālus, iepakošanas procesus un jaunākās iepakošanas tehnoloģijas jaunu produktu izstrādē un derīguma termiņa pagarināšanā – 3. kontroldarbs; mājas darbi, laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Iepakojuma definīcija un funkcijas (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
2. Polimēru, kurus izmanto pārtikas produktu iepakojumu ražošanā, vispārīgs raksturojums (lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 2h).
3. Polimēru iegūšana: polimerizācijas un polikondensācijas reakcijas (lekcija – 1h).
4. Polimerizācijas un polimerizācijas reakcijās iegūtie produkti (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
5. Biodestruktīvie polimēri pārtikas iepakojuma ražošanai (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
6. Plēvju veidi pārtikas produktu iepakošanai un to iegūšanas metodes (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
7. Stikls, metāli un papīrs kā iepakojuma materiāli pārtikas produktiem. 1. kontroldarbs – Pārtikas iepakojumam izmantojamo materiālu raksturojums (lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
8. Pārtikas produktu un dzērienu iepakojuma industrijas attīstība, tendences un likumdošana (lekcija – 1h).
9. Iepakojuma (metāls, stikls, papīrs un kartons) formu veidošana un pildīšana (lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 4h).
10. Iepakojuma polimēru materiālu formu veidošana un pildīšana (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 4h).
11. Vāki un aizvākošana. Etiķetes, to līmēšanas iekārtas (lekcija – 1h).
12. Iepakojums izmainītā vidē. 2. kontroldarbs – Iepakojuma formas, iepakojuma veidošanas principi, to izmantošanas analīze un piemērotu risinājumu izskatīšana (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 5h).
13. Inovācijas iepakojuma jomā. Aktīvā un biodegradējamā iepakojuma izmantošanas iespējas (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
14. Izlietotā iepakojuma pārstrāde un apsaimniekošana. Transportiepakojuma risinājumi. Loģistika. 3. kontroldarbs – Iepakojuma risinājumi inovatīvu produktu iepakošanai (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
15. Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par patērētāju attieksmi pret iepakojumiem un iepakojuma optimizēšanas veidiem (laboratorijas darbs – 3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu (veido 60% no vērtējuma).
2. Jābūt sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstītiem visiem trīs kontroldarbiem, nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, jābūt ieskaitītām visu laboratorijas darbu atskaitēm, kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).

Lai varētu aizstāvēt referātu, visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par pārtikas iepakojumu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu.).
2. mājas darbs. Referāts – Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi ietver testa un apraksta jautājumus, to vērtē skalā no 0-10 ballēm. Katram jautājumam ir norādīts iegūstamo punktu skaits. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja studējošais ieguvis 4 balles. Iegūtais nesekmīgais vērtējums ir jāpārraksta, tas summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Laboratorijas darbu vērtējums ir ieskatīts/neieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 112 lpp.
2. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp.
3. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp. I
4. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. 3rd Edition. CRC Press, 2012. 733 p.

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp.
2. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p.
3. Pethrick R.A. Polymer structure characterization: from nano to macro organization. Cambridge, RSC Publishing, 2007. 334 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 10.09.2020.]. Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
2. Bioplastic Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 10.09.2020.] . Pieejams: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/index.php
3. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 10.09.2020.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem.