Kursa kods PārZ3088

Kredītpunkti 4.50

Pārtikas ražošanas iekārtas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2039, Fizika pārtikas nozarē

Mate3029, Lietišķā matemātika I

Mate3030, Lietišķā matemātika II

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

Aizstātais kurss

PārZB001 [GPARB001] Pārtikas ražošanas iekārtas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūst procesus un iekārtas, ko izmanto kāda noteikta tehnoloģiska mērķa sasniegšanai un kas ir kopīgi vairākām pārtikas rūpniecības nozarēm. Pēta likumsakarības un aprēķinu metodes, kas pamatojas uz mehānikas, fizikas, termodinamikas u.c. likumiem. Iepazīst konkrētu tehnoloģisko iekārtu konstrukcijas, konstruktīvās atšķirības, izmantošanu atbilstoši šādām procesu grupām - hidraulika, hidromehānika, siltuma, mehāniskie, masas apmaiņas procesi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūs:
zināšanas par mašīnu un aparātu darbības pamatprincipiem, racionālu iekārtu izmantošanu, procesu vadīšanu ar minimālu materiālu un enerģijas patēriņu un maksimālu iekārtas jaudas izmantošanu (3 teorijas kontroldarbi);
prasmes veikt dažādu procesu un iekārtu aprēķinus, izvēlēties atbilstošus iekārtu režīmus; formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus, izskaidrot un argumentēti diskutēt par izvēlētajiem iekārtu režīmiem (3 aprēķinu kontroldarbi, semināri);
kompetence – pamatot nepieciešamo energoresursu un materiālu daudzumu, vērtēt procesu tehniski-ekonomiskos rādītājus un to ietekmi uz vidi (laboratorijas darbu aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas tehnoloģijas procesu pamatlikumi, mērvienības, pārvērtības. Pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļi.
2. Fizikāli tehnisko īpašību raksturojums. Līdzības teorija.
3. Iekārtu klasifikācija, mehānismu uzbūves vispārīgie principi. Materiāli, svari, tvertnes, to konstrukcijas.
(Tēmas 1–3: lekcijas – 3 h; praktiskie darbi – 2 h; laboratorijas darbi – 4 h)
4. Hidraulikas pamatlikumi, cauruļvadu aprēķins, sūkņu izvēle.
5. Transportēšanas iekārtu raksturojums.
6. Produktu mehāniskās apstrādes iekārtas: šķirotāji, smalcinātāji, homogenizatori; filtri, maisītāji.
7. Pārtvaices process. Maisīšanas procesa raksturojums.
(Tēmas 4–7: lekcijas – 4 h; 1. teorijas kontroldarbs; semināri, praktiskie darbi – 6 h; 1. praktisko darbu kontroldarbs; laboratorijas darbi – 2 h)
8. Siltuma procesi – vadīšana, starošana, konvekcija. Siltuma pārejas aprēķina metodes. Siltummaiņa aprēķinu pamati.
9. Siltuma apmainītāji - vispārīgie principi, klasifikācija. Energoresursu ekonomiska lietošana.
10. Iekārtas pārtikas produktu pasterizēšanai, sterilizēšanai.
11. Termiskās apstrādes iekārtas ar plašu pielietojumu.
12. Aukstuma iekārtas: dzesētāji, saldēšanas iekārtas, aukstuma kameras produktu uzglabāšanai.
(Tēmas 8–12: lekcijas – 5 h; 2. teorijas kontroldarbs; praktiskie darbi, semināri – 4 h, 2. praktisko darbu kontroldarbs; laboratorijas darbi 4 h)
13. Ietvaices, kondensācijas, masas apmaiņas procesu raksturojums, aprēķinu metodes.
14. Iekārtas šķīdumu koncentrēšanai – ietvaices, membrānu filtrācijas un kriokoncentrēšanas iekārtas.
15. Masas apmaiņas procesa raksturojums. Kaltēšanas procesa izpēte un aprēķini. Kalšu klasifikācija, konstrukcijas un izmantošanas iespējas. Inovatīvi kaltēšanas procesu risinājumi.
(Tēmas 13–15: lekcijas – 3 h; 3. teorijas kontroldarbs, praktiskie darbi – 4 h, 3. praktisko darbu kontroldarbs; laboratorijas darbi 4 h)
16. Iekārtu izvēles kritēriji kvalitatīvu un nekaitīgu produktu ražošanai. Iekārtu noslogojuma grafika izveide un izmantošana. (Lekcija – 1 h; Praktiskais darbs– 2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai nokārtotu akumulējošo eksāmenu, sekmīgi jānokārto visi kontroldarbi un jāaizstāv visi laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs, kura pamatā ir informācijas apkopošana un analīze par konkrēto tēmu, gatavojoties laboratorijas darbu aizstāvēšanai un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem sekmīgi (vismaz 4). Eksāmena atzīme tiek aprēķināta kā vidējā aritmētiskā no visiem 6 kontroldarbiem. Students saņem eksāmena vērtējumu tad, kad ir aizstāvēti visi laboratorijas darbi.

Obligātā literatūra

1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 514 lpp.
3. Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and Practice. Boca Raton, FL: CRC Press; Great Abington, Cambridge: Woodhead Publishing, 2009. 913 p.

Papildliteratūra

1. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
2. Food Science and Technology. Ed. by G. Campbell-Platt. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2017. 564 p.
3. Toledo R. T., Singh R. K., Kong F. Fundamentals of Food Process Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2018. 449 p.
4. Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification. Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Duxford: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2016. 481 p.
5. Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore: Springer Science+Business Media Singapore, 2016. 179 p.
6. Saravacos G., Kostaropoulos A. E. Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2016. 775 p.

7.Galoburda R., Muižniece-Brasava S., Ķince T. (2021) Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. Digitālais mācību līdzeklis: PDF mācību materiāls; e-kursa mācību materiāls. Rīga: Valsts izglītības satura centrs, 417 lpp. Pieejams: dml.visc.gov.lv/login/index.php (lietotājvārds/parole: students/students).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Science Direct datubāze (www.sciencedirect.com)
2. Wiley Online Journals datubāze

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”.