Kursa kods PārZ3084

Kredītpunkti 3

Inovatīvu produktu izstrāde II

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits65

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

author

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilze Grāmatiņa

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ2062, Uzturmācība

PārZ3089, Jaunu pārtikas produktu izstrāde

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pielietot, teorētiskās un praktiskās zināšanas par gaļas, augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģiju izmantošanu, jaunu produktu izstrādē. Studiju kursā tiek izstrādāts jauns produkts gaļas un augļu, dārzeņu pārstrādes sfērā. Ideju posmā studentu komanda no vairākām idejām izvēlas vienu, kurai prototipu izstrādes posmā izvēlas un pamato atbilstošu produktu tehnoloģisko procesu. Produktu attīstības posmā studenti nosaka produkta un ražošanas procesa kvalitātes rādītājus, identificē iespējamos apdraudējumus un veic nepieciešamos izejvielu un gatavā produkta aprēķinus un izvēlas atbilstošas iekārtas. Komercializācijas posmā veic vienkāršotus ekonomiskos aprēķinus un pamato jaunā produkta pārdošanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par jaunu produktu izstrādi gaļas un augļu, dārzeņu pārstrādes produktu ražošanā un to lomu kvalitātes pārvaldībā un uzņēmējdarbībā.(1.,5. seminārs)
Prasmes studiju procesā gūto atziņu pielietošanai jaunu produktu izstrādē; Prasmes veidot un realizēt produkta izstrādes plānu. Organizēt darbu grupā, veidot diskusijas un realizēt jauna produkta izstrādes procesu ražošanā. (2,3,4, 6,7,8seminārs)
Kompetence atlasīt un izmantot zinātniski pētneciskos datus jaunu pārtikas produktu izstrādē, kvalitātes uzraudzībā un tehnoloģijas tehniskā risinājuma izvēlē, pielietojot kritisko domāšanu un darbu komandā.(Kursa darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. 2. lekcija Gaļas pārstrādes nozares vispārējs apskats un jaunāko zinātniski pētniecisko atziņu analīze. Jaunu produktu izstrādes plāns.
1.seminārs Jaunu produktu ideju ģenerēšana, apkopošana un analīze, produkta profila dizaina izstrāde. Tēmu izvēle un pamatojums.
Prototipu izstrādes posms. Jauno pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas izvēle, parametru un režīmu apkopojums.
Jaunā produkta kvalitātes pārvaldība un ražošanas risku identifikācija. Atbilstošās dokumentācijas izstrāde.
Tehnoloģisko iekārtu izvēle, energoresursu: ūdens, tvaika, elektrības aprēķins.
2.seminārs Diskusija par tehnoloģisko procesu un iekārtu izvēli jaunu piena produktu izstrādē.
3.4. lekcija Gaļas pārstrādes produktu mārketinga aktualitātes un specifika
Gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai. Pārdošanas dizaina izstrāde.
3.seminārs Preces pārdošanas plāns un stratēģija. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana.
4.seminārs Projekta izmaksu aprēķins un SVID analīzes novērtējums.
5. 6. lekcija Augļu, dārzeņu nozares vispārējs apskats un jaunāko zinātniski pētniecisko atziņu analīze.
5.seminārs Jaunu augļu, dārzeņu pārstrādes produktu ideju apkopošana un analīze, produkta profila dizaina izstrāde. Tēmu izvēle un pamatojums.
Prototipu izstrādes posms. Jauno pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas izvēle, parametru un režīmu apkopojums.
Jaunā produkta kvalitātes pārvaldība un ražošanas risku identifikācija. Atbilstošās dokumentācijas izstrāde.
Tehnoloģisko iekārtu izvēle, energoresursu: ūdens, tvaika, elektrības aprēķins.
6.seminārs Diskusija par tehnoloģisko procesu un iekārtu izvēli jaunu zivju produktu izstrādē.
7. 8. lekcija Augļu, dārzeņu nozares mārketinga aktualitātes un specifika.
Gatavās produkcijas sagatvošana realizācijai. Pārdošanas dizaina izstrāde.
7.seminārs Preces pārdošanas plāns un stratēģija. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana.
8.seminārs Projekta izmaksu aprēķins un SVID analīzes novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs, kurš sastāv no divām daļām - jauna produkta izstrāde gaļas pārstrādē un jauna produkta izstrāde augļu, dārzeņu pārstrādē. Vērtējumu veido vidējā atzīme no abām daļām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās 1. un 5. semināram. Darbs grupā, analizējot jaunākās tendences gaļas un augļu, dārzeņu pārstrādes jomās un piedāvājumu tirdzniecībā. Izstrādā aktuālāko tendenču apkopojumu, kuru iesniedz elektroniski prezentācijas veidā.
Gatavošanās 2. un 6. semināram. Izvēloties piemērotāko, aktuālāko tehnoloģisko procesu un iekārtas jaunā produkta ražošanai. Sagatavo prezentāciju piedalīties argumentētā diskusijā par jauno produktu tehnoloģisko risinājumu.
Gatavošanās 3. un 7. semināram. Informācijas studēšana, apkopošana, analizēšana, tirgus izpēte, konkurentu izvērtēšana jauno produktu pārdošanas aktivitāšu plānošanai.
Gatavošanās 4. un 8. semināram. Informācijas iegūšana par izejvielu, tehnoloģisko iekārtu un citu materiālu izmaksām un apkopošana. Analītiska pieeja ekonomisko aprēķinu veikšanai. Projekta SVID analīze.
Kursa darba pilnveide un noslēguma prezentācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtējumu veido uzrakstīto darbu kvalitātes novērtējuma vidējā atzīme (kvalitātes prasības ietvertas kursa darba uzdevumā) – 70%, noslēguma prezentācija (15%) un darbs semināros (15%).

Obligātā literatūra

1. Toldra F. Handbook of meat processing. USA: Publishing by Wiley-Blackwell. 2010. 566 p.
2. Processing fruits: Science and technology. 2nd ed. Edit by D.M. Barrett, L.P.Somogyi, H. Ramaswamy. Boka Raton: CRC Press, Inc., 2005. 841 p. https://www.taylorfrancis.com/books/9781420040074 1996.g. 2 eks.
3. Processing Vegetables: science and technologies. Ed. by D.S. Smith, J.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997 -X. 434 p.
4. New product development. C. Berenson, M. Iansiti, T. J Kosnik u.c. 2nd edition. Boston, Massachusetts (ASV): Harvard Business publishing, 2002. 159 p. Business fundamentals as taught at the Harvard Business School. ISBN 97815

Papildliteratūra

1. Kotler P. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ISBN 9789984995267. 2. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas red. Jelgava: Latvijas Lauksainmiecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2000. 524 lpp. ISBN 9984191710. 3. HACCP and ISO 22000: application to foods of animal origin. Edited by I. S. Arvanitoyannis. Chichester, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009. 549 p. ISBN 9781405153669.
3. Noformēšanas vadlīnijas, https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Innovations in Food Technology, https://innovationsfood.com
2. Science direct, https://www.sciencedirect.com
3. Scopus, https://www.scopus.com/
4. The European Federation of Food Science and Technology (EFFoST), https://www.effost.org/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajās izglītības bakalaura studiju programmai "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".