Kursa kods PārZ3080

Kredītpunkti 12

Graudu pārstrādes tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits50

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits58

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ3088, Pārtikas ražošanas iekārtas

PārZ3089, Jaunu pārtikas produktu izstrāde

PārZ4014, Pārtikas sensorā novērtēšana

PārZ4060, Pārtikas piedevas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par graudu ķīmisko sastāvu, īpašībām un kvalitāti, apgūt graudu pārstrādes tehnoloģijas pamatus un inovāciju ieviešanu, izprast ražošanas laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus. Iegūt zināšanas par miltu, putraimu, makaronu un maizes kvalitātes novērtēšanas metodēm un drošību. Iepazīties ar pārtikas produktu ražošanā izmantotajām speciālajām iekārtām, to uzbūvi un darbības principiem. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas graudu, miltu un citu izejvielu kvalitātes kontrolē un maizes, speciālo izstrādājumu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – pārzina graudu pārstrādes un maizes ražošanas izejvielas, produktu ražošanas pamatprincipus, ir speciālās zināšanas par procesiem, kvalitātes nodrošināšanu un kontroli – 1., 2., 3., 4. kontroldarbs.
2. Spēj izskaidrot svarīgākos jēdzienus par graudu pārstrādes produktiem, to īpašībām, kvalitātes pārvaldību – 1., 2., 3., 4. kontroldarbs un semināri.
3. Prasmes veikt izejvielu un produktu kvalitātes novērtēšanu, nepieciešamos aprēķinus, veikt pētniecisko darbu, aprakstīt graudu pārstrādes produktu kvalitātes uzraudzību – laboratorijas darbi.
4. Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par atsevišķu izejvielu ietekmi uz produktu kvalitāti, iesaisties jauno produktu izstrādē un novērtēšanā – laboratorijas darbi un semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs Tehnoloģijas –T, Tehnoloģiskās iekārtas – Ti, Iepakošana – Ie, Sensorā novērtēšana – Se, Kvalitātes vadība - Kv
Lekcija L. Graudaugi to raksturojums. Graudu veidi, ķīmiskais sastāvs – ogļhidrāti, olbaltumvielas, lipīdi, to īpašības, vitamīni, minerālvielas, pigmenti, ūdens. Graudu masa un tās fizikālās īpašības. Dzīvības procesi graudos. Iekārtas graudu pieņemšanai un pirmsapstrāde. Kvalitātes vadība Graudu pārstrādes nozarē. (4h – T) (4h – Ti) (4h - Kv)
Laboratorijas darbs LD. Graudu fizikālo īpašību analīze (mitrums, krišanas skaitlis, lipekļa daudzums, sedimentācijas vērtība). Graudu kvalitātes rādītāju noteikšana (graudu piemaisījumi, tilpummasa, graudu absolūtās masas noteikšana, stiklainība, graudu dīgtspēja un dīgtspars) (6h-T)
Seminārs S Graudaugu pārstrādes attīstības iespējas. (1h - T)
L. Miltu ražošana. Putraimu, kuskuss, manna un pārslu ražošana. Miltu, putraimu un pārslu ražošanas iekārtas un līnijas. Graudaugu pārstrādes produktu sensorā izvērtēšana. (2h – T) (2h – Ti) (2h – Se)
LD. Miltu, pārslu, musli gatavošana. Miltu kvalitātes analīze (pelnvielu, skābuma, lipekļa daudzuma un kvalitātes noteikšana). Putraimu un pārslu kvalitātes izvērtēšana. Pārslu un musli sensorā vērtēšana. (4h – T) (2h – Ti) (2h – Se)
S. Miltu, putraimu un pārslu ražošanas aktualitātes. (1h – T).
L. Makaronu raksturojums. Makaronu ražošanas tehnoloģiskais process. Makaronu ražošanas iekārtas. (4h – T) (4h - Ti)
LD. Makaronu ražošana. Makaronu kvalitātes novērtēšana. Makaronu sensorā vērtēšana. Miltu un pārslu un makaronu iepakošana. (4h – Ti) (2h – Se) (2h – Ie)
S. Makaronu ražošanas aktualitātes ražošanas uzņēmumā. (4h – T)
1.kontroldarbs Graudu pārstrāde un makaronu tehnoloģija, iekārtas un kvalitāte.
L. Maizes ražošanas nozares raksturojums. Maizes ražošanā izmantotās izejvielas to raksturojums un kvalitātes prasības. Ieraugs un to nozīme maizes ražošanā. Sensorā novērtēšana maizes izstrādājumiem. (4h – T) (4h – Se)
LD. Izejvielu kvalitātes izvērtēšana. Ieraugu gatavošana un kvalitātes izvērtējums. Mikroorganismu attīstības dinamika un identifikācija ieraugos. (10h – T)
S. Kvalitātes pārvaldības risinājumi maizes ražošanas uzņēmumā. (6h – T)
L. Kviešu mīklas mīcīšana. Mīklas raudzēšana, raudzēšanas laikā notiekošie procesi. Kviešu mīklas apstrāde (dalīšana, apaļošana, pirmsraudzēšana, veidošana, pēcraudzēšana), pēcraudzēšana, cepšana. Iekārtas: mīcītāji, dalītāji, formētāji, krāsnis, aukstumiekārtas – kviešu maizes ražošanai. (4h – T) (4h – Ti)
LD. Kviešu maizes kontrolcepieni. Kviešu maizes kvalitātes novērtēšana. Kviešu maizes iepakošana. (2h – T) (2h – Ti) (2h – Se) (2h – Ie)
S. Kviešu maizes gatavošanas iespējas un risinājumi, darbs grupās. (2h – T)
2.kontroldarbs Kviešu maizes tehnoloģija, iekārtas un kvalitāte.
L. Rudzu mīklas gatavošanas veidi. Rudzu mīklas dalīšana, veidošana, pēcraudzēšana. Rudzu maizes cepšana. (4h – T)
LD. Rudzu maizes kontrolcepiens. Plaucējuma un ieraudzēta plaucējuma gatavošana un kvalitātes izvērtējums. Rudzu mīklas gatavošana un maizes cepšana. Rudzu maizes kvalitātes novērtēšana – sensorās, fiz. ķīm. un mikrobioloģijas analīzes. Rudzu maizes iepakošana un pasterizācija. (12h – T) (2h – Se) ) (2h – Ie)
S. Rudzu maizes tehnoloģiskie risinājumi realizācijas laika pagarināšanai. (2h – T)
3.kontroldarbs Rudzu maizes tehnoloģija, iekārtas un kvalitāte.
L. Kvalitātes pārvaldība maizes ražošanā. (4h – Kv)
LD. Maizes sensorā vērtēšana kvalitātes nodrošināšanai. (2h – Se)
S. Kvalitātes vadību maizes ražošanas nozarē (2h – Kv)
4. kontroldarbs Kvalitātes pārvaldības graudu pārstrādes nozarē.

S. Diskusiju seminārs par maizes ražošanas attīstības tendencēm sadarbība ar ražošanas pārstāvjiem. (2h – T)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visiem 4. kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem ar atzīmi.
Jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem.
Dalība visos semināros un diskusijās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuālais darbs apkopojot, analizējot un sagatavojot laboratorijas darbu protokolus. Gatavošanās 8 semināriem, kas balstās uz jaunākās nozares publicitātes materiālu iepazīšanu. Kā arī gatavošanās 4 kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā saņem, ja vismaz 50% jautājumi atbildēti pareizi.
Pēc laboratorijas darbu izstrādes jāprot izskaidrot iegūtos rezultātus.
Studenti, kuriem vidējā atzīme kontroldarbos ir vismaz 7, eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no 4. kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. ISBN 9789984322339
2. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства; 9-е изд., перераб. и доп. Москва : Пищевая промышленность, 2005. 416 c.
3. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013, 272 lpp
4. Handbook of cereal science and technology / edited by Karel Kulp, Joseph G. Ponte, Jr. New York :Basel : Marcel Dekker, 2000. IX, 790 p. : ill. Food science and technology ; 99 . ISBN 0824782941
5. Augkopība. Ruža A. red. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004. 374 lpp. ISBN 9984596729

6. Breadmaking : improving quality / edited by Stanley P. Cauvain. 2nd ed. Cambridge ;Philadelphia, PA : Woodhead Pub., 2012. xxviii, 802 lpp. : il., tab., diagr. ; 24 cm. Woodhead publishing series in food science, technology and nutrition ; no. 229 . ISBN 9780857090607

Papildliteratūra

1. Wheat: Production, properties and quality / edited by W.Bushuk and V.F.Rasper. London etc.: Blackie Academic and Professional, 1996. XV, 239 p.: ill. , tab. ISBN 0751401811.
2. Frozen and Refrigerated Doughs and Batters. /Ed. Kulp K., Lorenz K., Brummer J. – American Association of Cereal Chemists, Inc. St. Paul, Minesota, USA, 1998. – 280 p.
3. Sluimer P. Principles of Breadmaking. American Association of Cereal Chemists Inc. St. Paul, Minnesota,USA, 2005. – 212 p.
4. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. Editor-in-chief B.Caballero; L.C.Trugo editors , P.M. Finglas 2nd ed. Amsterdam, etc.: Academic Press, 2003. 10 vol. ISBN 012227055X.
5. Khalil Khan, Wheat Wheat: Chemistry and Technology, 4th Edition , St.Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists 2009 eBook ISBN: 9780128104545
6. Peter R Shewry Steven E Ullrich, Barley: Chemistry and Technology, St.Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists, 2016 eBook ISBN: 9780128123690
7. Francis Webster Oats: Chemistry and Technology 2nd Edition, St.Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists 2011 eBook ISBN: 9780128104521
8. Kaisa Poutanen Per Åman Rye and Health 1st Edition, St.Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists 2016 eBook ISBN: 9780128122884
9. Weibiao Zhou, Y. H. Hui Bakery Products Science and Technology, 2nd Edition , John Wiley & Sons, Ltd. 2014 ISBN: 978-1-118-79207-0 Online ISBN:9781118792001
10. Hamaker B. R. Technology of Functional Cereal Products 1st Edition, Woodhead Publishing, 2007, 568p. Hardcover ISBN: 9781845691776 eBook ISBN: 9781845693886
11. Wang, Jing, Sun, Baoguo, Cao, RongTsao (Eds.)Bioactive Factors and Processing Technology for Cereal Foods, Springer Singapore, 2019, 259p. ISBN 978-981-13-6167-8 eBook ISBN 978-981-13-6167-8

12. Galoburda R., Muižniece-Brasava S., Ķince T. (2021) Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. Digitālais mācību līdzeklis: PDF mācību materiāls; e-kursa mācību materiāls. Rīga: Valsts izglītības satura centrs, 417 lpp. Pieejams: dml.visc.gov.lv/login/index.php (lietotājvārds/parole: students/students).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com
2. AS Rīgas dzirnavnieks
https://rigas-dzirnavnieks.lv/
3. AS Dobeles dzirnavnieks
https://dzirnavnieks.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCySwb_NzELSZGoctkuV5NTA
4. Latvijas maiznieku biedrība
https://www.youtube.com/channel/UCSNPktXItMnHub8MT6XXo1Q/featured
5. Ltd Buhler group
https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/homepage.html
https://www.youtube.com/user/BuhlerGroup
6. Ltd Puratos
https://www.puratos.com/
https://www.youtube.com/user/PuratosGroup

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".