Kursa kods PārZ3078

Kredītpunkti 3

Kvalitātes nodrošināšanas metodes

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ2060, Piena pārstrādes tehnoloģija

PārZ3080, Graudu pārstrādes tehnoloģija

PārZ3081, Gaļas pārstrādes tehnoloģija

PārZ3082, Zivju pārstrādes tehnoloģija

PārZ3086, Dzērienu ražošanas tehnoloģijas

PārZ3087, Augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt iespējas studentiem apgūst zināšanas par atbilstības novērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši standartu prasībām; kvalitātes kontroles līdzekļu izvēli un to metroloģisko nodrošinājumu; statistisko procesu vadību; kvalitātes uzlabošanas metodēm; kvalitātes sistēmas un produkcijas sertifikāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un kritiska izpratne par atbilstības novērtēšanas pakāpēm, kvalitātes nodrošināšanas metodēm un kontroles līdzekļiem – 1.kontroldarbs.
2. Pārzina statistiskās procesa vadības metodes un sistēmu atbilstības novērtēšanu – 2.kontroldarbs.
3. Pārzina kvalitātes uzlabošanas metodes, sertifikācijas un akreditācijas procedūras – 3.kontroldarbs.
4. Prot formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par kvalitātes nodrošināšanas metodēm – 1., 2. un 3. praktiskais darbs.
5. Prot izmantot iegūtās zināšanas kvalitātes novērtēšanā un kontroles līdzekļu izvēlē – 4., 5., 6. un 7. praktiskais darbs.
6. Kompetence iegūtās teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes izmantot sagatavojot uzņēmumu kvalitātes sistēmas sertifikācijai un laboratorijas akreditācijai, izprot profesionālo ētiku, izvērtē profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību – 1. un 2. mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes novērtēšana un to raksturojošie lielumi.
2. Kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakāpes. 1.praktiskais darbs: Pārtikas kvalitātes atbilstības novērtēšanas shēmas.
3. Produktu kvalitātes nodrošināšana sagādes, ražošanas un uzglabāšanas laikā. Piegādātāju un izejvielu kontrole.
4. Pārvaldības (augstākās vadības un resursu) un plānošanas procesu kvalitātes nodrošināšana. 2.praktiskais darbs: Procesu pārvaldības shēmas pārtikas pārstrādes uzņēmumos analīze, alternatīvi risinājumi un diskusija.
5. Kontroles un pārvaldības sistēmu kvalitātes nodrošināšana, to darbības lietderīgumu apliecinošā dokumentācija. 3.praktiskais darbs: Pārtikas kontroles sistēmu kvalitātes nodrošināšanas metodes izvēle un pamatojums.
1.kontroldarbs: Pārtikas produktu un procesu kvalitātes nodrošināšana.
6. Kvalitātes kontroles metodes (analītiskās, statistiskās, interaktīvās).
7. Kvalitātes kontroles līdzekļi, to izvēle, efektivitātes un lietderīguma izvērtējums. 4.praktiskais darbs: Tehnoloģiskā procesa kontroles shēmas izstrāde, pamatojums un metodoloģiskie risinājumi.
8. Kvalitātes kontroles līdzekļu metroloģiskais nodrošinājums.
9. Statistiskā procesa vadība (SQC, SPC, TQC). 5.praktiskais darbs: Procesa kontroles vadības shēmas izstrāde.
10. Produkta kvalitātes atbilstības novērtēšana, neatbilstoša produkta vadība. 1.mājas darba prezentācija un argumentēta diskusija.
11. Kvalitātes sistēmas atbilstības novērtēšana, kvalitātes izmaksu analīze. 6.praktiskais darbs: Kvalitātes izmaksu (preventīvo, novērtējuma un neveiksmju) analīze.
2.kontroldarbs: Kvalitātes kontroles metodes un līdzekļi.
12. Produkta un kvalitātes sistēmas sertifikācija. Sertifikācijas veidi un etapi.
13. Laboratorijas akreditācija.
14. Kvalitātes nodrošināšanas un kontroles institūcijas.
15. Kvalitātes uzlabošanas metodes. 7.praktiskais darbs: Problēmu risinājumi pārtikas pārstrādes uzņēmumā izmantojot kvalitātes uzlabošanas metodes.
16. Kvalitātes uzlabošanas instrumentu pielietojums pārtikas pārstrādes uzņēmumā. 2.mājas darba prezentācija.
3.kontroldarbs: Sertifikācija, kvalitātes uzlabošanas metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa eksāmena vērtējums sastāv no:
• rakstiska eksāmena, kuru veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu un problēmsituācijas uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos kādu no apgūtajām tēmām (25%);
• izstrādātiem un ieskaitītiem 7 praktiskiem darbiem (25%);
• ieskaitītiem 3 kontroldarbiem (25%);
• izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 mājas darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Kvalitātes sistēmas sertifikācijai nepieciešamās dokumentu paketes izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā) studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.mājas darbs. Laboratorijas akreditācijai nepieciešamās dokumentu paketes izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu, praktisko un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma ar atzīmi.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 (labi), eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, praktisko un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vasconcellos, J. Andres. Quality assurance for the food industry [elektroniskais resurss] : a practical approach / J. Andres Vasconcellos. Boca Raton, FL : CRC Press, c2004. xxv, 421 lpp. : il. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9780203498101
2. Abraham, Bovas (1998) Quality improvement through statistical methods. Boston, Birkhäuser, 442 p.
3. Miķelsons, Jānis, Akreditācija / Jānis Miķelsons, Iveta Goba. Rīga : Personāla sertifikācijas institūts, [2003]. 42 lpp. ; 21 cm. ISBN 9984971104.

Papildliteratūra

1. The 7 basic quality tools for process improvement. Pieejams: http://asq.org/learn-about-quality/seven-basic-quality-tools/overview/overview.html
2. Implementation of a quality management system in food production. Pieejams: https://stud.epsilon.slu.se/4676/7/nordenskjold_j_120815.pdf
3. Improvement of Food Safety and Quality by Statistical Process Control (SPC) in Food Processing Systems: A Case Study of Traditional Sucuk (Sausage) Processing. Pieejams: http://cdn.intechopen.com/pdfs/23468.pdf
4. Alli, Inteaz Food quality assurance [elektroniskais resurss] : principles and practices / Inteaz Alli. Boca Raton : CRC Press, c2004. 151 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9780203484883

Periodika un citi informācijas avoti

1. How to improve food quality management in the bakery sector. Pieejams:https://www.researchgate.net/publication/40115116
2. www.iso.org

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas