Kursa kods PārZ3075

Kredītpunkti 6

Ražošanas organizācija un vadība

Kursa papildus materiāli PārZ3075_Catering_Hotel_Management.pdf

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ingrīda Millere

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ2006, Mikrobioloģija un higiēna II

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ2057, Uztura gatavošanas tehnoloģija I

PārZ2058, Uztura gatavošanas tehnoloģija II

PārZ3024, Tehnoloģiskās iekārtas II

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par ēdināšanas uzņēmumu veidiem, to atšķirībām, ražošanas procesa un ēdināšanas uzņēmumu struktūru. Tas sniedz zināšanas par pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko procesu norisi ēdināšanas uzņēmumos, to ietekmējošiem faktoriem, ražošanas plānošanas un organizācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – pārzin un pielieto profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās; ir izpratne par vispārējām higiēnas prasībām pārtikas apritē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī zināšanas par darba organizāciju ēdināšanas uzņēmumos – 3 kontroldarbi prasmes - prot integrēt iegūtās zināšanas; prot analizēt un organizēt ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstoši ēdināšanas uzņēmuma specifikai; izprot ēdināšanas uzņēmuma darbības kopsakarības; prot orientēties ēdināšanas uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu prasībās – referāts, praktiskie darbi (auditorijā) kompetences – spēj izstrādāt ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģisko projektu, kas ietver ražošanas tehnoloģiskā procesa norises, iekārtu izvēli un aprēķinus, pamatojoties uz kuru nodrošina grafisku tehnoloģiskā procesa atspoguļojumu; spēj prezentēt un pamatot procesa izvēli atbilstoši ēdināšanas uzņēmuma darbības specifikai – patstāvīgie darbi (mājas darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ēdienu un dzērienu karšu struktūra, veidi, plānošana – 8 h
2. Ražošanas procesa strukturēšana ēdināšanas uzņēmumos – 8h 1. kontroldarbs: Ražošanas procesu struktūra ēdināšanas uzņēmumos
3. Izejvielu iepirkšana un uzglabāšana – 8 h
4. Ēdienu un dzērienu ražošana: plānošanas pamatprincipi, ražošanas programmas, ražošanas metodes – 8h 2.kontroldarbs: Ēdienu un dzērienu ražošanas plānošana
5. Darba organizācija ražošanas telpās (pirmapstrādes un galīgās apstrādes telpās) – 20 h 3. kontroldarbs: Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumu ražošanas telpās
6. Palīgprocesu plānošana ēdināšanas uzņēmuma telpās (personāla telpas, sanitārās telpas, administratīvās telpas) – 4 h
7. Plūsmas princips tehnoloģisko procesu norisē – 4 h
8. Tehnoloģiskā projekta sastāvdaļas, projektēšanas pamatprincipi – 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaiti saņem, ja: nokārtoti visi 3 kontroldarbi; uzrakstīts un prezentēts referāts; ieskaitīts patstāvīgais (mājas) darbs

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs: Ēdienkartes un tās ēdieniem, dzērieniem atbilstošu tehnoloģisko karšu izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā).
Ēdienkarti izstrādā atbilstoši kursa darba tēmai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopīgo vērtējumu veido: kontroldarbi – 50%; referāts – 20%;
patstāvīgais darbs – 30%

Obligātā literatūra

1. Baraban R.S. Durocher J.F. Successful restaurant design. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 304 p.
2. Lynn J. Start your own restaurant and more: pizzeria, coffeehouse, deli, bakery, catering business. Irvine, Calif: Entrepreneur Press, 2009. 274 p.
3. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem I. Millere, L. Medne, R.Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
4. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. 6th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 557 p.

Papildliteratūra

1. Blija A., Īriste S., Zepa I. Higiēnas praktikums ēdināšanas uzņēmumiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 79 lpp.
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. Mācību līdzeklis. Jelgava:LLU, 2001. 918 lpp.
3. Shock P.J., Sgovio C., Stefanelli J.M. On premise catering: hotels, convention centers, arenas, clubs and more. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley&Sons, 2011. 484 p.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Obligātais kurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” pilna un nepilna laika studijās.