Kursa kods PārZ3056

Kredītpunkti 3

Cittautu virtuve

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dažādu tautu nacionālajām virtuvēm, to raksturīgākajiem pārtikas produktiem, nacionālo ēdienu gatavošanas īpatnībām, tautu tradīcijām. Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā patstāvīgo darbu, kurā veic vienas tautas nacionālaš virtuves izpēti, un iegūst praktisku pieredzi dažādu tautu nacionālo ēdienu gatavošanā, izstrādājot labotatorijas darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj parādīt zināšanas par dažādu tautu uzturu un to veidošanos ietekmējošajiem faktoriem – kontroldarbi. Spēj parādīt un pielietot zināšanas par dažādu tautu raksturīgākajiem pārtikas produktiem, ēdieniem, tehnoloģijām - kontroldarbi, patstāvīgais darbs. Spēj gatavot dažādu tautu raksturīgākos ēdienus – laboratorijas darbi. Spēj patstāvīgi veikt kādas nacionālās virtuves izpēti - patstāvīgais darbs. Spēj patstāvīgi analizēt informāciju un to izmantot kādas nacionālās virtuves pētniecībā – patstāvīgais darbs. Spēj izvērtēt ģeogrāfiskā un vēsturiskā faktora ietekmi uz dažādu tautu uzturu - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Nacionālo virtuvju veidošanos ietekmējošo faktoru analīze – 2 h
2. Baltiešu un Ziemeļvalstu uzturs - baltiešu, tai skaitā latviešu, skandināvu – 2 h
1.laboratorijas darbs - baltiešu un Ziemeļvalstu nacionālās virtuves, to ēdienu gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības – 4 h
1.kontroldarbs – Nacionālo virtuvju veidošanos ietekmējošie faktori. Baltiešu un Ziemeļvalstu etniskais uzturs
3. Slāvu uzturs - krievu, ukraiņu, poļu, čehu nacionālās virtuves – 2 h
4. Centrālās Eiropas tautu uzturs - vācieši, ungāri, šveicieši, franči, angļi, skoti – 2 h
5. Balkānu un Kaukāza tautu uztura īpatnības
2.laboratorijas darbs - Slāvu, Eiropas, Balkānu un Kaukāza tautu nacionālās virtuves – 4 h
2.kontroldarbs - Slāvu, Eiropas, Balkānu un Kaukāza tautu nacionālās virtuves
6.Vidusjūras reģiona tautu uzturs - itāļi, spāņi, grieķi, turki – 2 h
3.laboratorijas darbs - Vidusjūras reģiona tautu nacionālās virtuves – 4 h
3.kontroldarbs - Vidusjūras reģiona tautu nacionālās virtuves
7. Āzijas tautu etniskais uzturs - Japāna, Koreja, Taizeme, Indija, Ķīna – 2 h
8. Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas tautu uzturs - argentīnieši, brazīlieši, meksikāņi, kanādieši – 2 h
9. Āfrikas tautu uzturs - marokāņi, ēģiptieši, kamerūnieši
4.laboratorijas darbs - Āzijas un citu tautu nacionālās virtuves– 4 h
4.kontroldarbs - Āzijas, Dienvidamerikas, Ziemeļamerikas, Āfrikas tautu nacionālās virtuves

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi;
• izstrādāti 4 laboratorijas darbi un iesniegtas atskaites par attiecīgo tematiku;
• izstrādāts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darbā veic vienas tautas uztura izpēti, to analizējot gan pēc ģeogrāfiskā, gan vēsturiskā aspekta, norādot raksturīgākos pārtikas produktus, ēdienus, tehnoloģijas (apjoms līdz 10 lpp., iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi veido kontroldarba vērtējumi (70%), patstāvīgā darba vērtējumi (30%), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Laboratorijas darbu atskaites un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Culinaria. Europäische Spezialitäten = Culinaria: European specialties. J. Römer, M. Ditter (chief editors). Collogne: Könemann, 2000. 640 p. Nav LLU FB. Ir LUB.
2. Masilune N. Latvian national cuisine. Riga: J.L.V.SIA, 2010. 256 p. Ir LLU FB 1 eks.
3. Новоженов Ю.М., Сопина Л.Н. Зарубужная кухня. Практ пособие. Москва: Высш. школа, 1990. 288 с. Ir LLU FB 2 eks.

Papildliteratūra

1. Itāļu virtuve. Sast. B. Ozola. Rīga: Jumava, 2011. 96 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
2. The cuisine of Latvia: text and concept. Ieva Pigozne-Brinkmane. Riga: The Latvian Institute, 2012. 26 p. Ir LLU FB 1 eks.
3. Pasaules virtuve / Ingeborga Pilsa, Stefans Palmers, Luiss Bisšops. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. Ir LLU FB

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Gastronomy and Tourism. ISSN 2169-2971 (Print); ISSN 2169-298X (Online) [Tiešsaiste] [Skatīts 26.03.2021.] Pieejams:
https://www.ingentaconnect.com/content/cog/gat
2. Eiropas kulinārais mantojums [Tiešsaiste] [Skatīts 26.03.2021.] Pieejams:
https://www.culinary-heritage.com/regions.asp

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Pārtikas produktu tehnoloģija