Kursa kods PārZ3052

Kredītpunkti 10.50

Pārtikas procesi un iekārtas

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā280

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits168

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author doc.

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

CinžB001 [GPRZB001] Pārtikas procesi un iekārtas

Kursa anotācija

Apskata procesus, kas mākslīgi radīti kāda noteikta tehnoloģiska mērķa sasniegšanai un kas ir kopīgi vairākām pārtikas rūpniecības nozarēm. Pēta likumsakarības un aprēķinu metodes, kas pamatojas uz mehānikas, fizikas, termodinamikas u. c. likumsakarībām. Otrā daļa apskata konkrētu tehnoloģisko iekārtu konstrukcijas, konstruktīvās atšķirības, izmantošanu, atbilstoši šādām procesu grupām - hidraulika, hidromehānika, siltuma, mehāniskie, masas apmaiņas procesi. Apskatāmās iekārtas pārtikas rūpniecībā iespējams izmantot dažādu produktu ražošanai, kā arī dažādu izejvielu pārstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par mašīnu un aparātu racionālu izmantošanu, procesu vadīšanu ar minimālu materiālu un enerģijas patēriņu un maksimālu iekārtas jaudas izmantošanu; iekārtu uzbūvi, konstrukcijām, darbības principiem – lekcijas, eksāmens;
• prasmes veikt dažādu procesu un iekārtu aprēķinus, izvēlēties atbilstošus iekārtu režīmus; izvēlēties konkrētu tehnoloģisku mērķu sasniegšanai piemērotākās iekārtas, izstrādāt mašīnu-aparātu shēmu un iekārtu noslogojuma grafiku konkrēta produkta ražošanai – laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana;

• kompetences - pamatot nepieciešamo energoresursu un materiālu daudzumu, vērtēt procesu tehniski-ekonomiskos rādītājus; pamatot iekārtu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības – laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas tehnoloģijas procesu pamatlikumi, mērvienības, pārvērtības. Pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
2. Fizikāli tehnisko īpašību raksturojums. Prasības iekārtu izgatavošanai. Līdzības teorija. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
3. Hidraulikas pamatlikumi, cauruļvadu aprēķins, sūkņu izvēle. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
4. Siltuma procesi – vadīšana, starošana, konvekcija. Siltuma pārejas aprēķina metodes. Siltummaiņa aprēķinu pamati. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
5. Ietvaices, kondensācijas, masas apmaiņas procesu raksturojums, aprēķinu metodes. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
6. Neviendabīgu sistēmu sadalīšana. Pārtvaices process. Maisīšanas procesa raksturojums un aprēķini. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
7. Iekārtu klasifikācija, mehānismu uzbūves vispārīgie principi. Materiāli, tvertnes, to konstrukcijas. Teorētisko zināšanu pārbaudes kontroldarbs. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
8. Svari, skaitītāji. Transportēšanas iekārtu raksturojums. Iekārtas centralizētās mazgāšanas nodrošināšanai. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h)
9. Produktu mehāniskās apstrādes iekārtas: škirotāji, smalcinātāji, spiedes. Filtri. Maisītāji. Ekstrūderi. Iekārtas membrānu procesu realizēšanai. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
10. Pārtikas produktu hidromehāniskās apstrādes iekārtas - separatori, centrifūgas, nostādinātāji. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
11. Siltuma apmainītāji - vispārīgie principi, klasifikācija. Energoresursu ekonomiska lietošana. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
12. Iekārtas pārtikas produktu pasterizēšanai, sterilizēšanai. Vārīšanas, cepšanas, blanšēšanas un plaucēšanas iekārtas. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
13. Maizes krāšņu veidi, konstrukcijas, darbības principi. Iekārtas šķīdumu koncentrēšanai. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
14. Aukstuma iekārtas: dzesētāji, saldēšanas iekārtas, kriokoncentrētāji, sublimācijas kaltes. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
15. Siltuma un masas apmaiņas iekārtas - kalšu klasifikācija, konstrukcijas un izmantošanas iespējas. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)
16. Pārtvaices un rektifikācijas iekārtas. Pārtikas iekārtu higiēnisks dizains. Iekārtu noslogojuma grafika izveide un izmantošana. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Sekmīgi uzrakstīts teorijas kontroldarbs un izrēķināts patstāvīgais darbs.
Sekmīgi nokārtots (vismaz 4 balles) rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Teorētisko zināšanu apguve, informācijas apkopošana un analīze, gatavojoties laboratorijas darbu aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu var likt, kad sekmīgi nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un nokārtoti kontroldarbi. Vērtējums – rakstiskā eksāmena atzīme.

Obligātā literatūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas / L. Dukaļskas redakcijā. – Jelgava: LLU PTF, 2000, 514 lpp.
2. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
3. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. – 40 lpp.
4. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000, 575 p.

Papildliteratūra

1. Dairy Processing Handbook. Tetra Pak, 2019. Available at: https://dairyprocessinghandbook.com/
2. Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification (2016) Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. 481 p.
3. Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. (2016) Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore Springer Science+Business Media Singapore. 179 p.
4. Saravacos G., Kostaropoulos A. E. (2016) Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland. 775 p.

Piezīmes

Obligāts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloģija" nepilna laika studentiem.