Kursa kods PārZ3046

Kredītpunkti 3

Pētniecības darba pamati

Kursa papildus materiāli PārZ3046_Petniecibas_darba_pamati.pdf

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Laura Jaundāldere

Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā

Kursa anotācija

Studenti iegūst informāciju par zinātni un tās raksturīgākajām iezīmēm, apgūst zinātniskās pētniecības teorētiskās un empīriskās pētījumu metodes un paņēmienus. Iepazīstas ar zinātniski pētnieciskā darba noformēšanas prasībām, datu apstrādes pamatiem. Tām jānodrošina studentu kompetence veikt bakalaura līmeņa pētījumus sadarbībā ar darba vadītāju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – studenti gūst padziļinātas zināšanas par zinātniski pētniecisko darbību; paplašinās zināšanu loks par zinātniskās pētniecības likumsakarībām, kas dod iespēju tālāk plānot akadēmiskā un zinātniskā darba izvēli;
Zināšanas tiek pārbaudītas divos kontroldarbos, kas ietver gan atvērta, gan slēgta tipa jautājumus. Kontroldarbs ir nokārtots sekmīgi, ja ir vismaz 40% pareizu atbilžu.
Prasmes – studenti prot praktiski izpētīt, analizēt un izmantot informāciju par zinātni, apgūst empīriskās pētījuma metodes, analizēt iegūtos rezultātus, vizuāli tos demonstrēt.
Prasmes tiek pārbaudītas 3 praktiskajos darbos, kas iever bakalaura darba izstrādē veicamus uzdevumus- pētījuma metožu un kvalitatīvas informācijas avotu atlasi atbilstoši darba tēmai, informācijas apkopošanu un analīzi.
Kompetence – rezultātā studenti ir kompetenti pārtikas zinātnes teorētiskajos un praktiskajos aspektos, kas saistīti ar produktu un izstrādājumu kvalitātes drošības jautājumiem, patērētāju interešu ievērošanu un pastāvošo likumdošanu.
Kompetence tiek pārbaudīta grupu darbos, spējā argumentēt un pamatot savu viedokli un iegūto rezultātu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātnisko pētnieciskais darbs. 2. Izgudrojuma definīcija. 3. Jaunrade zinātnē, pētījumu ētika. 4. Zinātnes iedalījums, kadri, vadīšana. 5. Teorētiskā un eksperimentālā pētīšana. 6. Pētījumu pamatjautājumi: problēma, temats, mērķis. 7. Datu ieguves metodes 8. Informācijas meklēšana, sistematizēšana, analīze. 9. Analītiskais apskats. 10. Pētījumu metodikas izvēle. 11. Eksperimentālā pētīšana. 12. Anketēšana, ekspertu metodes. 13. Pētījuma zinātniskais stiprums. 14. Secinājumi, priekšlikumi, literatūras saraksts. 15. Pētījuma darba noformēšana. Tēžu veidošana. 16. Prezentācijas veidošanas pamatprincipi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, studentiem jākārto divi kontroldarbi, jāuzraksta trīs patstāvīgi darbi un jāpiedalās praktiskajos darbos (grupu darbos).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros studenti analizē pētījuma metožu veidus un izmantošanas nianses. Analizē pētījumu darbos pieļautās tipiskākās kļūdas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēta studentu izpratne par pētniecības procesa norisi, pētījuma metodēm, to pielietojumu. Studija kursa gala vērtējumu veido 2 kontroldarbu un 3 praktisko darbu vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis/ sastādīja V. Kozlinskis. Jelgava: LLU, 2005. 97lpp.
2. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis.- Jelgava: LLU, 2009.

Papildliteratūra

-

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 1. kurss