Kursa kods PārZ3010

Kredītpunkti 3

Mikrobioloģija I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par vispārīgo un pārtikas produktu mikrobioloģiju. Apgūstot mikroorganismu īpatnības un attīstību, iespējams noteikt to lietderīgumu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesā. Iegūst zināšanas par dažādu mikroorganismu ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Teorētiskas un praktiskas zināšanas par mikroorganismu morfoloģiju, fizioloģiju, bioķīmiju, vielu maiņas procesiem un to ietekmējošiem ārējās vides faktoriem – lekcijas, kontroldarbi un laboratorijas darbi.
Prasme strādāt ar mikroskopēšanas metodēm un metodiku, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus – laboratorijas darbi.

Kompetence izvēlēties metodes un metodiku mikroorganismu noteikšanai materiālā – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroorganismu sistemātika. Mikroorganismu morfoloģiskās īpašības.1. laboratorijas darbs – Mikroskopēšanas preparātu gatavošana. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 3h)
2. Mikroorganismu vielu maiņas procesi. Mikroorganismu enzīmu grupas. 2. laboratorijas darbs Krāsoto preparātu gatavošana (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 3h)
3. Mikroorganismu ģenētika. 1. kontroldarbs. 3. laboratorijas darbs Mikroorganismu skaita noteikšana substrātā. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 4h)
4. Mikroorganismu izplatība dabā. Gaisa, ūdens, augsnes mikroflora un tās kopsakarība ar pārtikas produktiem. 4. laboratorijas darbs Gaisa mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 4h)
5. Ārējo faktoru ietekme uz mikroorganismu attīstību. Biotiskie faktori (simbioze, metabioze, antagonisms). 5. laboratorijas darbs Ūdens mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 2h, laboratorijas darbi – 4h)
6. Olbaltumvielu un tauku pārvērtības mikroorganismu ietekmē. Ogļhidrātu pārvērtības mikroorganismu ietekmē. 2. kontroldarbs. 6. laboratorijas darbs Apkalpojošā personāla un iekārtu sanitāri-higiēniskā pārbaude. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 4h)
7. Patogēno mikroorganismu raksturojums. Pārtikas toksikozes. Patogēno mikroorganismu izraisītās pārtikas infekcijas. (Lekcijas – 1h)

8. 3. kontroldarbs – vispārīga zināšanu pārbaude. (Laboratorijas darbi – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studentiem sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta trīs kontroldarbi, jāizstrādā, jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi iepazīstas un analizē literatūrā esošās atziņas par pārtikas mikrobioloģiju, patstāvīgi gatavojas zināšanu pārbaudēm (kontroldarbiem), laboratorijas darbu aizstāvēšanai, analizējot iegūtos rezultātus un pielietotās metodes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ja ir nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti visi kontroldarbi par teoriju, tad students tiek pielaists eksāmena kārtošanai.

Obligātā literatūra

1. Food science and technology: new research / Lorenzo V. Greco and Marco N. Bruno, editors. - New York : Nova Science Publishers, 2008. - xiii, 482 lpp.
2. Позняковский, Валерий Михайлович. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза пищевых продуктов : учебник / В.М. Позняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2002. - 553.
3. Жарикова Г.Г., Козьмина А.О. Микробиология, санитария и гигиена пищевых продуктов :практикум : учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" и "Технология продуктов общественного питания". Москва: ГЕЛАН, 2001.
4. Сидоренко О.Д. Микробиология (учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"). Москва: ИНФРА-М, 2005.
285 c.

Papildliteratūra

Encyclopedia of microbiology / editor in chief Moselio Schaechter. - 3rd ed. - London: Academic Press, 2009. - 6 sēj. : il., tab. ; 29 cm.
Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas

Periodika un citi informācijas avoti

Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.