Kursa kods PārZ2063

Kredītpunkti 3

Pārtikas produktu iepakošana

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author doc.

Anete Ķeķe

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

PārZ1012, Pārtikas zinātnes pamati II

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt vispusīgas zināšanas par pārtikas un dzērienu iepakojumu, funkcijām, likumdošanas prasībām un jaunākajām iepakojuma attīstības tendencēm. Iepakošanas materiāliem (papīrs, metāls, stikls, polimēri un kompozītmateriāli), to formām. Etiķetēm, un to līmēšanas iekārtām. Iepakojuma iekārtām. Iepakošanu gaisa vidē un izmainītā vidē – vakuumā (VP), aizsarggāzu vidē (MAP) un līdzsvara aizsarggāzu vidē (EMAP). Aktīvo un biodegradējamo iepakojumu. Transportiepakojumu. Izlietotā iepakojuma pārstrādi un apsaimniekošanu.
Laboratorijas darbos, praktiskajos darbos un semināros apgūst praktiskas iemaņas iepakojuma materiālu novērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti iegūst teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratni par iepakojuma industriju, iepakojuma materiāliem. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – laboratorijas darbi; praktiskie darbi, semināri 1. kontroldarbs.
2. Praktiskās zināšanas un prasmes orientēties iepakojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju izmantošanu pārtikas produktu ražošanā – laboratorijas darbi; praktiskie darbi; semināri; 2. kontroldarbs.

3. Kompetences – spēs izvēlēties un analizēt iepakojuma materiālus, iepakošanas procesus un jaunākās iepakošanas tehnoloģijas jaunu produktu izstrādē un derīguma termiņa pagarināšanā – 3. kontroldarbs; mājas darbi, laboratorijas darbi; praktiskie darbi; semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Iepakojuma definīcija un funkcijas (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
2. Polimēru, kurus izmanto pārtikas produktu iepakojumu ražošanā, vispārīgs raksturojums (lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
3. Polimēru iegūšana: polimerizācijas un polikondensācijas reakcijas (lekcija – 1h).
4. Polimerizācijas un polimerizācijas reakcijās iegūtie produkti (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
5. Plēvju veidi pārtikas produktu iepakošanai un to iegūšanas metodes. Biodestruktīvie polimēri pārtikas iepakojuma ražošanai (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h).
6. Stikls, metāli un papīrs kā iepakojuma materiāli pārtikas produktiem (lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 2h). 1. kontroldarbs – Pārtikas produktu iepakošanas materiālu raksturojums.
7. Pārtikas produktu iepakojuma industrijas attīstība, tendences un likumdošana (lekcija – 1h).
8. Iepakojuma (polimēru materiāli, metāls, stikls, papīrs un kartons) formu veidošana un pildīšana (lekcijas – 1h, praktiskie darbi – 2h).
9. Vāki un aizvākošana. Etiķetes, to līmēšanas iekārtas (lekcija – 1h).
10. Iepakojums izmainītā vidē. 2. kontroldarbs – Iepakojuma formas, iepakojuma veidošanas principi, to izmantošanas analīze un piemērotu risinājumu izskatīšana (lekcija – 1h, praktiskie darbi – 3h).
11. Inovācijas iepakojuma jomā. Aktīvā un biodegradējamā iepakojuma izmantošanas iespējas (lekcija – 1h, praktiskie darbi – 1h).
12. Izlietotā iepakojuma pārstrāde un apsaimniekošana. Transportiepakojuma risinājumi. Loģistika. 3. kontroldarbs – Iepakojuma risinājumi inovatīvu produktu iepakošanai (lekcija – 1h, seminārs – 2h).

13. Mājas darbu prezentēšana un diskusijas par patērētāju attieksmi pret iepakojumiem un iepakojuma optimizēšanas veidiem (seminārs – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto ieskaiti (veido 60% no vērtējuma).
Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem trīs kontroldarbiem (vismaz 4 balles) nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem, jābūt ieskaitītām visu laboratorijas darbu atskaitēm, kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 40% no vērtējuma).

Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par pārtikas iepakojumu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu.).

2. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi ietver testa un apraksta jautājumus, to vērtē skalā no 0-10 ballēm. Katram jautājumam ir norādīts iegūstamo punktu skaits. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja studējošais ieguvis 4 balles. Iegūtais nesekmīgais vērtējums ir jāpārraksta, tas summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Laboratorijas darbu vērtējums ir ieskatīts/neieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 112 lpp. Ir LLU FB 85 eks.
2. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp. Ir LLU FB ~125 eks.
3. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp. Ir LLU FB 30 eks.

4. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. 3rd Edition. CRC Press, 2012. 733 p. Nav LLU FB. Ir LNB

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp. Ir LLU FB ~205 eks.
2. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p. Nav liel. b-kās
3. Pethrick R.A. Polymer structure characterization: from nano to macro organization. Cambridge, RSC Publishing, 2007. 334 p. Ir LLU FB 1 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 10.09.2020.]. Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
2. Bioplastic Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 10.09.2020.] . Pieejams: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/index.php

3. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 10.09.2020.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”.