Kursa kods PārZ2062

Kredītpunkti 3

Uzturmācība

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par uzturu un tā nozīmi dzīves kvalitātes nodrošināšanā, izprotot dažādo vecuma grupu uztura vajadzības. Iepazīstas ar dažādām ārstnieciskajām diētām, dažādiem populāriem uztura veidiem un ēšanas traucējumiem. Apgūst prasmes aprēķināt produktu uzturvērtību un enerģētisko vērtību. Saprot un prot izskaidrot produktu marķējumā sniegto informāciju par uzturvērtību. Analizē un izvērtē dažādu informācijas avotu saturu par uzturu. Iepazīst jaunākās uztura tendences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par uzturu un tā nozīmi veselības saglabāšanā, kā arī saistošo likumdošanu.
• Prasmes aprēķināt indivīdam nepieciešamo enerģijas daudzumu dienā, izvērtēt dažādas diētas, aprēķināt produktu uzturvērtību un enerģētisko vērtību.
• Kompetence: izprot veselīga uztura būtību un ir spējīgs analizēt un izvērtēt dažādus informācijas avotus par uzturu, sniedzot pamatotu viedokli un problēmas risinājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cilvēka gremošanas sistēma. (1 lekcija)
2. Uzturs, tā nozīme dzīves kvalitātes nodrošināšanai. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
3. Indivīdam nepieciešamais enerģijas daudzums diennaktī. Fizisko aktivitāšu piramīda un enerģijas patēriņš. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
4. Ķermeņa masas indekss. Citas ķermeņa masas izvērtēšanas iespējas. Latvijas un pasaules statistika. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
5. Kas ir diēta? To veidi un izvērtējums. Badošanās - par un pret. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
6. Aptaukošanās – globāla problēma. Cēloņi un sekas. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
7. Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem, MK noteikumi 172. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
8. Veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem. Izvērtējums un pielietojums. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
9. Veselīga uztura ieteikumi bērniem līdz 2 gadu vecumam un bērniem no 2-18 gadu vecumam. Izvērtējums un pielietojums. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
10. Cukura diabēts, to tipi. Diēta. Glikēmiskais indekss. Maizes vienības. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
11. Celiakija. Bezglutēna diēta.Fenilketonūrija. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
12. Laktozes nepanesība. Podagra. Dalītais uzturs. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
13. Veģetārisms kā jauna uztura tendece. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
14. Vidusjūras zemju uzturs - viens no veselīgākiem uztura veidiem pasaulē. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
15. Doktora Atkinsa diēta jeb bezogļhidrātu diēta - olbaltumvielu diētu attīstības pamats. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
16. Uzturvērtības informācijas sagatavošana pārtikas produktiem. Aprēķini, izpratne, skaidrojums. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 5 plānotie kontroldarbi un jānostrādā 5 paredzētie praktiskie darbi. Pārbaudes veids ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros studenti analizē zinātnisko literatūru un e-studijās pieejamo papildu literatūru par apskatāmo tēmu saskaņā kursa saturu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi (akumulējošais vērtējums semestra laikā).
Studiju kursa rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā. Studiju kurss ir uzskatāms par nokārtoto, ja kopējais vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).
Vērtējums veidojas no:
• 50% - 5 plānotie kontroldarbi (katrs 10%);
• 50% - 5 praktiskie darbi (katrs 10%).

Obligātā literatūra

1. Zariņš Z., Neimane L. Uztura mācība. Rīga: Rasa ABC, 1998. 391 lpp.
2. Pārkers S. Cilvēka ķermenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 256 lpp.
3. Bender D.A. Introduction to nutrition and metabolism. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. 404 p.
4. Drummond K.E. Nutrition for foodservice and culinary professionals. Hoboken New Jersey: Wiley, 2017. 465 p.

Papildliteratūra

1. Brown J.E. Nutrition through the life cycle. Boston MA: Cengage Learning, 2016. 590 p.
2. Kalorijas. Rīga: Jumava, 2000. 92 lpp.
3. Atkinss R. Doktora Atkinsa revolucionārā diēta. Rīga: Artava, 1999. 446 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veselības ministrijas mājas lapa: Veselīga uztura ieteikumi Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi [tiešsaiste] [skatīts 06.01.2015.]. Pieejams: http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veselibas_ministrijas_izstradatie_veseliga_uztura_ieteikumi
2. Eiropas pārtikas informācijas padomes mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.eufic.org
3. Pasaules veselības organizācijas mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts: 27.03.2018.]. Pieejams: http://www.who.int

Piezīmes

Obligātais kurss PTF bakalaura studiju programmai "Pārtikas kvalitāte un inovācijas"