Kursa kods PārZ2052

Kredītpunkti 3

Viesmīlības uzņēmumi

Kursa papildus materiāli PārZ2052_Viesmilibas uznemumi.pdf

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2012

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par viesmīlības uzņēmumiem to atšķirībām, struktūru un vietu tūrisma nozares kontekstā. Tas sniedz zināšanas par viesmīlības uzņēmumu funkcijām, to produktiem, raksturīgākajām pazīmēm, klasifikācijas iespējām. Studenti iegūst zināšanas par ēdināšanas un izmitināšanas uzņēmumu veidiem, izmitināšanas mītņu sertifikācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – pārzina un pielieto profesionālo terminoloģiju; ir izpratne par viesmīlības uzņēmumu darbību, veidiem un funkcijām, 1. un 2. pārbaudes darbs.
• prasmes - prot analizēt viesmīlības uzņēmumu raksturīgākās pazīmes; izprot viesmīlības uzņēmumu darbības kopsakarības, praktiskie darbi un uzdevumi;
• kompetence – spēj izstrādāt viesmīlības uzņēmuma produktu atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai, mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Viesmīlības būtība, jēdziena skaidrojums.
2. Viesmīlības uzņēmumu raksturojums, to vieta tautsaimniecībā.
3. Viesmīlības uzņēmumu rašanās vēsture pasaulē, Latvijā.
4. Viesmīlības produkts, tā sastāvdaļas. Viesmīlības produkta raksturojums.
5. Ēdināšanas uzņēmumu iedalījums, veidi.
6. Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumi.
7. Slēgta tipa un mobilie ēdināšanas uzņēmumi.
8. Ēdināšanas uzņēmumu ražošanas un apkalpošanas funkciju raksturojums.
9. Pārbaudes darbs.
10. Viesu izmitināšanas mītņu funkcijas, pakalpojumu raksturojums.
11. Viesu izmitināšanas mītņu iedalījums, veidi, raksturojums.
12. Viesnīcu veidi, raksturojums
13. Viesu izmitināšanas mītņu klasifikācijas standarti.
14. Standartu veidi, pamatprasības.
15. Hotelstar Union standartu pamatprasības.
16. Pārbaudes darbs.

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, kuru veido: praktisko darbu vērtējums, patstāvīgo darbu vērtējums un divu kontroldarbu rezultāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver gan individuālu patstāvīgo darbu, gan grupas darbu izstrādi, kurus studenti prezentē un aizstāv. Prezentācijās tiek ietvertas lekciju tēmas, jaunākās nozares, zinātniskās literatūras u.c. informācijas avotu analīze un studentu radošās idejas.
Studenti praktiski veic nozares statistikas datu analīzi un ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido:
• patstāvīgo darbu izstrāde 40%
• praktisko darbu vērtējums 20%
• pārbaudes rezultāti 40%

Obligātā literatūra

1. Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 1999. 368 lpp.
2. Hotel accommodation management / edited by Roy C. Wood. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 209 lpp.
3. Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata / redaktore Ingrīda Millere. [Jelgava] : LLU, 2017. 1 tiešsaistes resurss (254 lpp.)
4. Īriste S., Platace M., Riekstiņa-Dolģe R. (2020). Viesu izmitināšanas pakalpojumu organizēšana. Rīga: VISC.
5. Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem: vēsture, attīstība un perspektīva/Aira Andriksone, Kristīne Bērziņa, Artis Gustovskis, Dace Kaufmane, Andris Klepers [un vēl 9 autori] SBN: 9789934543302, ISBN-978-9934-543-31-9 Biznesa augstskola Turība, Latvijas Investīciju Attīstības aģentūra, 2021., 497. lpp
E-grāmata: https://issuu.com/liaa_latvia/docs/turisms-interactive-single_208759af2ee5a3

Papildliteratūra

1. Kolb, Bonita M Tourism marketing for cities and towns : using social media and branding / Bonita Kolb. Second Edition. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xvi, 246 pages
2. Kuliša, Irēna Ēdināšanas serviss : tālmācības studiju kurss / kursa autore : Irēna Kuliša ; [Biznesa vadības koledža]. Rīga : Biznesa vadības koledža, c2009.
3. Mason, Peter, Tourism impacts, planning and management / Peter Mason. Third edition. Abingdon, Oxon ;New York, NY : Routledge, 2016 xvii, 253 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes. Pieejams: http://www.sciencedirect.com; http://www.emeraldinsight.com.
2. Hospitality news. Pieejems: http://www.hospitalitynewsmag.com.
3. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas mājas lapa. Pieejams: http://www.hotel.lv.
4. PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs. Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/.
5. Restaurant Startup &Growth Magazine. Pieejams: http://www.restaurantowner.com.

Piezīmes

PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā