Kursa kods PārZ2004

Kredītpunkti 4.50

Pārtikas procesi un iekārtas I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

PārZB005 [GPARB005] Pārtikas procesi un iekārtas I

Kursa anotācija

Studiju kursa pirmajā daļā apskata procesus, kas mākslīgi radīti kāda noteikta tehnoloģiska mērķa sasniegšanai un kas ir kopīgi vairākām pārtikas rūpniecības nozarēm. Pēta kopīgās likumsakarības un aprēķinu metodes, kas pamatojas uz mehānikas, fizikas, termodinamikas u. c. likumsakarībām, kā arī to aparātu vispārīgās shēmas, kuros iespējams realizēt atsevišķus procesus. Kurss sastāv no 5 pamatprocesu grupām: hidraulikas pamati, hidromehāniskie procesi, siltuma procesi un aparāti, mehāniskie un masas apmaiņas procesi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par pārtikas ražošanas iekārtu racionālu izmantošanu, procesu vadīšanu ar minimālu materiālu un enerģijas patēriņu un maksimālu iekārtas jaudas izmantošanu – lekcijas un trīs teorijas kontroldarbi;
• prasmes veikt dažādu procesu un iekārtu aprēķinus, izvēlēties atbilstošus iekārtu režīmus – laboratorijas darbu izpilde;
• kompetences – pamatot nepieciešamo energoresursu un materiālu daudzumu pārtikas produktu ražošanai, vērtēt procesu tehniski-ekonomiskos rādītājus – trīs aprēķinu kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas tehnoloģijas procesu pamatlikumi, mērvienības, pārvērtības. Pārtikas produktu uzglabāšanas apstākļi. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
2. Pārtikas produktu galveno fizikāli tehnisko īpašību raksturojums. Prasības iekārtu izgatavošanai. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
3. Līdzības teorija. Kontroldarbs par procesu aprēķiniem. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
4. Hidraulikas pamatlikumi, cauruļvadu aprēķins, sūkņu izvēle. 1. teorijas kontroldarbs. (Lekcijas – 2 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
5. Siltuma procesi – vadīšana, starošana, konvekcija. Siltuma atdeves koeficienta aprēķina metodes. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 4 h)
6. Siltuma pārejas aprēķina metodes. Siltummaiņa aprēķinu pamati. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
7. Siltuma apmainītāju konstruktīvie risinājumi. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
8. Ietvaices procesa raksturojums, aprēķinu metodes. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 4 h)
9. Kondensācijas procesa raksturojums, aprēķinu metodes. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
10. 2. teorijas kontroldarbs. Aprēķinu kontroldarbs. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
11. Masas apmaiņas procesa raksturojums. Kaltēšanas procesa izpēte un aprēķini. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 4 h)
12. Neviendabīgu sistēmu sadalīšana – gāzveida un šķidrās sistēmas. (Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
13. Neviendabīgu sistēmu sadalīšana - centrbēdzes spēka laukā. (Lekcijas – 1 h)
14. Pārtvaices process. Maisīšanas procesa raksturojums un aprēķini. (Lekcijas – 1 h)

15. 3. teorijas kontroldarbs. Aprēķinu kontroldarbs. Lekcijas – 1 h, Laboratorijas darbi – 2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi.

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotos kontroldarbiem.
Teorētisko zināšanu pielietošana pārtikas procesu un iekārtu aprēķinos, gatavojoties laboratorijas darbiem un aprēķinu kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstītiem visiem teorijas un aprēķinu kontroldarbiem. Akumulējošā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā aritmētiskā no visiem vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.

Papildliteratūra

1. Toledo R. T., Singh R. K., Kong F. Fundamentals of Food Process Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2018. 449 p.
2. Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification. Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Duxford: Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2016. 481 p.
3. Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore: Springer Science+Business Media Singapore, 2016. 179 p.
4. Saravacos G., Kostaropoulos A. E. Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2016. 775 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" studentiem