Kursa kods PārZ1014

Kredītpunkti 3

Higiēnas prasības uzņēmumā

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt iespējas studentiem iegūt zināšanas par higiēnas pamatjautājumiem, labas higiēnas prakses principiem atbilstošas vides nodrošināšanu pārtikas pārstrādes uzņēmumā, sanitārā režīma un personiskās higiēnas ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina higiēnas teorētiskos pamatjautājumus – 1. kontroldarbs.
Pārzina uzņēmuma higiēnisko vidi ietekmējošos faktorus un atbilstoša sanitārā režīma nodrošināšanas metodes – 2. un 3. kontroldarbi.
Spēj veikt uzņēmuma higiēnisko novērtējumu, analītiski aprakstīt informāciju, formulēt problēmas, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus – 1., 2. un 3. praktiskie darbi.
Prot izmantot iegūtās zināšanas uzņēmuma higiēnisko vidi nodrošinošo metožu un līdzekļu izvēlē – 4., 5. un 6. praktiskie darbi.
Kompetence iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantot ar higiēnas jautājumiem saistītu problēmas risināšanā, izprot profesionālo ētiku, izvērtē profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību – 1. un 2. mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Higiēna kā zinātnes nozare.
2. Higiēnas definīcijas. Higiēnas pamatprincipi.
3. Labi higiēnas prakses posmi. Piesārņojuma avoti. 1. praktiskais darbs: Ražošanas telpu plāna izvērtējums.
4. Uzņēmuma plānojums.
1.kontroldarbs: Higiēnas pamatprincipi, uzņēmuma un telpu plānojums.
5. Gaisa piesārņojuma kontrole.
6. Telpu, aprīkojuma, iekārtu higiēniskais dizains. 2. praktiskais darbs: Aprīkojuma un ražošanas iekārtu higiēniskais izvērtējums.
7. Iekārtu un saskares virsmu materiāli.
8. Apgaismojums, ventilācija, apkure, ūdensapgāde. 1. mājas darba prezentācija.
9. Notekūdeņi, atkritumvielu aprite. 3. praktiskais darbs: Atkritumvielu aprites plāna izstrāde.
2.kontroldarbs: Higiēnas prasības komunikācijām, atkritumvielu aprite.
10. Sanitārais režīms. 4. praktiskais darbs: Sanitārā režīma procedūru izstrāde.
11. Tīrīšanas līdzekļi, metodes.
12. Dezinfekcija, tās efektivitātes pārbaude. 2. mājas darba prezentācija.
13. Insektu un grauzēju kontrole. 5. praktiskais darbs: Dezinsekcijas un deratizācijas plāna izstrāde.
3.kontroldarbs: Sanitārais režīms, tīrīšanas metodes.
14. Personāla higiēna. 6. praktiskais darbs: Higiēnas prasību izstrāde personālam.
15. Tehnoloģiskā procesa kontrole.

16. Labas higiēnas prakses vadlīnijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa gala vērtējums sastāv no:
ieskaites ar atzīmi, kuru veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (25%);
izstrādātiem un ieskaitītiem 6 praktiskiem darbiem (25%);
ieskaitītiem 3 kontroldarbiem (25%);
izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 mājas darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Uzņēmuma higiēniskais novērtējums atbilstoši labas higiēnas prakses posmu prasībām (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

2. mājas darbs. Sanitārā režīma procedūru izstrāde, izvēlēto tīrīšanas līdzekļu pamatojums (iesniedz elektroniski), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no ieskaites testa un studiju kursa kontroldarbu, praktisko un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaiti ar atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no ieskaites testa un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, praktisko un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Food hygiene: basic texts. Codex Alimentarius Commission. Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 4th ed. Rome: WHO: FAO, 2009. 125 p.
2. Sprenger R.A. Hygiene for management: a text for food safety courses. Doncaster: Highfield.Co.UK Ltd, 2005. 416 p.
3. Fehlhuber K., Kleer J., Fley F. Handbuch Lebensmittelhygien 2. Hamburg, Deutchland: Behr’ Verlag. 2008.
4. Food hygiene auditing. Edited by N.Chesworth. London etc.: Blackie Academic and Professional, 1997. 198 p.

Papildliteratūra

1. Codex alimentarius: food hygiene: basic texts. Codex Alimentarius Commission. Joint FAO/WHO Food Standards Programme. 3rd ed. Rome: FAO: WHO, 2004. 68 p.
2. Food hygiene auditing. Edited by N.Chesworth. London etc.: Blackie Academic and Professional, 1997. 198 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LR Zemkopības ministrija. Nozaru labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.]. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika
2.LR Zemkopības ministrija. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.852/2004 [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.]. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF studentiem akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" pilna laika studijās.