Kursa kods PārZ1013

Kredītpunkti 3

Likumdošana pārtikas nozarē

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author

Ilga Gedrovica

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt un sniegt zināšanas par nozīmīgākajiem pārtikas apriti regulējošajiem likumdošanas aktiem, ietverot tēmas par pārtikas nozari uzraugošajām institūcijām, aktuālajām prasībām pārtikas ražošanai un izplatīšanai tirdzniecības tīklos un ēdināšanas uzņēmumos, kā arī produktu iepakošanu un marķēšanu; pārtikas apritē esošajiem standartiem, autortiesībām un patentiem. Studiju kursā tiks izvērtēta situācija pārtikas tirgū no likumdošanas puses, kā arī analizētas patērētāju tiesības un aktuālās problēmas pārtikas aprites jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina nozīmīgākos pārtikas apriti reglamentējošos likumdošanas aktus, to darbības sfēras (1 kontroldarbs);
• Pārzina pārtikas produktu izvērtēšanas, patērētāja tiesību un jauno pārtikas produktu intelektuālā īpašuma galveno likumdošanu;
• Spēj mērķtiecīgi izmantot Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas aktus un pieejamās datu bāzes par likumdošanu (praktiskie darbi);
• Spēj izvērtēt un analizēt likumdošanas aktus par noteiktu tēmu (1. patstāvīgais darbs);
• Spēj pielietot iegūtās zināšanas par pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem dažādos pārtikas aprites posmos (2. patstāvīgais darbs);

• Orientējas Latvijas un Eiropas ar pārtikas nozari saistītajos galvenajos likumdošanas normatīvajos aktos un gūst kompetenci pielietot tajos gūto informāciju studiju procesā un turpmākajā profesionālajā darbībā saistībā ar pārtikas apriti.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas likumdošanas normatīvie akti, to veidi Latvijā un Eiropas Savienībā, izstrādes kārtība (lekcija – 2h);
2. Pārtikas produktu ražošanu un apstrādi regulējošie normatīvie akti. Regula 178/2002, Pārtikas aprites uzraudzības likums (lekcija – 1h; praktiskais darbs Aktuālās informācijas par veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar pārtikas produktiem analīze RASFF sistēmā – 2h);
3. Standarti pārtikas apritē, to veidi un hierarhija. (lekcija – 1h; praktiskais darbs Codex Alimentarius standarti un to pielietojums– 1h);
4. Pārtikas kvalitātes shēmas (lekcija – 1h; praktiskais darbs eAmbroisa datu bāzes analīze– 1h)
5. Pārtikas apriti uzraugošās institūcijas un to funkcijas (lekcija – 1h; praktiskais darbs Pārtikas veterinārā dienesta izveidoto datu bāzu analīze – 1h);
6. Augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produktu ražošanu un uzraudzību regulējošie normatīvie akti (lekcija – 1h; praktiskais darbs Izvēlēta augu vai dzīvnieku valsts produkta normatīvo aktu analīze – 1h);
7. 1.kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h), patstāvīgo darbu prezentācija (praktiskais darbs – 1h);
8. Pārtikas iepakojums. Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (lekcija – 1h; praktiskais darbs – 1h);
9. Produktu marķēšana, uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (lekcija – 2h; praktiskais darbs – 1h);
10. Pārtikas produktu izplatīšanas uzraudzība (lekcija – 1h; praktiskais darbs – 1h);
11. Vispārējs apskats par likumdošanu, kas regulē jaunu produktu izstrādi (lekcija – 1h; praktiskais darbs – 1h);
12. Autortiesības, patenti jaunu produktu izstrādē (lekcija – 1h; praktiskais darbs – 1h);
13. Patērētāju tiesību aizsardzības likums (lekcija – 1h; praktiskais darbs – 1h);
14. Aktuālās problēmas pārtikas aprites jomā (lekcija – 2h);

15. 2.kontroldarbs. (praktiskais darbs – 1h), patstāvīgo darbu prezentācija (praktiskais darbs – 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti 8 praktiskie darbi, nokārtoti 2 kontroldarbi, izstrādāti 2 patstāvīgie darbi (elektroniski iesniegti patstāvīgie darbi atbilstoši prasībām, iesniegtas prezentācijas un aizstāvēti darbi).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija sastāv no sekojošām aktivitātēm:
• sagatavošanās lekcijām (iepazīšanās ar normatīvajiem aktiem) – 4h
• sagatavošanās praktiskiem darbiem (informācijas meklēšana ES likumdošanas mājas lapā un ar to saistītās datu bāzēs) - 8h
• sagatavošanās kontroldarbiem - 3h
• patstāvīgo darbu izstrāde – 33h
Kursa ietvaros tiek izstrādāti 2 patstāvīgie darbi.
Pirmais patstāvīgais darbs – prezentācija par noteiktu tēmu (tēmas izvēle un saskaņošana notiek praktisko nodarbību laikā) Prezentācijā ietver: ES un Latvijas likumdošana par tēmu, datubāzes, aktualitātes. Prezentācijas apjoms līdz 10 slaidiem. Obligāti pievienojams slaids ar izmantoto literatūru. Darbu izstrādā grupā (2-3 cilvēki) Patstāvīgais darbs 16 h.
Otrais patstāvīgais darbs – referāts (>=8 lpp) un prezentācija (>=6 slaidi) par referātā aprakstīto tēmu (tēmas izvēle un saskaņošana notiek praktisko nodarbību laikā) Prezentācijā ietver: pārtikas produktu marķēšanu, patērētāju tiesību aizsardzību, aktuālās problēmas pārtikas aprites jomā. Darbu izstrādā grupā (2-3 cilvēki). Patstāvīgais darbs 17 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un patstāvīgo darbu akumulatīvā vērtējuma.
Izstrādātos patstāvīgos darbus students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā izstrādātajiem patstāvīgajiem darbiem un nokārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

Latvijas likumdošana - http://www.likumi.lv

Eiropas Savienības likumdošana - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Papildliteratūra

Pārtikas un veterinārais dienests https://www.pvd.gov.lv/#jump
EFSA - http://www.efsa.europa.eu/
RASFF - https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1

Standartizācijas organizācija - http://www.iso.org; http://www.lvs.lv

Periodika un citi informācijas avoti

EFSA journal https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732
Latvijas Vēstnesis ISSN 1407-0391.Pieejams: https://lv.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".