Kursa kods PārZ1003

Kredītpunkti 3

Pārtikas izejvielu bioloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa Pārtikas izejvielu bioloģija mērķis ir sniegt zināšanas par pārtikas produktu izejvielām, to uzbūvi, strukturu, ķīmisko sastāvu. No bioloģijas zinātnes skatījuma izzina augu un dzīvnieku šūnas un audu uzbūvi, to kopsakarības un atšķirības, vielu maiņas procesu norisi šūnā un to noteicošo lomu kvalitātes nodrošināšanā. Studiju kursā tiek pētīti izejvielu struktūrelementi un uzbūve, izmantotjot mikroskopēšanas un histoloģijas metodes. Izejvielām vērtēti atsevišķi kvalitātes rādītāji un analizēti to nozīme produktu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas izprot pārtikas produktu izejvielu uzbūvi, struktūru un īpašības, un to likumsakarības (4 kontroldarbi).
Prasmes izvērtēt pārtikas produktu izejvielu uzbūvi, struktūru un īpašības atbilstoši to kvalitātes prasībām, un izskaidrot iegūtos rezultātus un argumentēti diskutēt par tiem (8 laboratorijas darbi).
Kompetence - spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par pārtikas izejvielu uzbūvi un struktūru, to izmantot turpmāko zinātniski pētniecisko darbu veikšanā (8 laboratorijas darbi un 6 patstāvīgie darbi un semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas izejvielu iedalījums. Eikariotu un prokariotu šūnas uzbūve un struktūrelementu funkciju raksturojums. Prokariotu nozīme izejvielu pārstrādē (Lekcija – 1h).
2. Mikroskopa uzbūve, preparātu sagatavošanas metodika mikroskopēšanai. Prokariotu un augu šūnas uzbūve un struktūrelementu izvērtējums (Lab.darbs 3h).
3. Augu un dzīvnieku audi to raksturojums (Lekcija – 1h)
4. Augu audu (segaudi, pamataudi, vadaudaudi, mehāniskie veidotājaudi) mikroskopēšana un noteikšana dažādos pārtikas izejvielu paraugos (Lab.darbs -3h). Augu un dzīvnieku audi to nozīme pārtikas izejvielu kvalitātes nodrošināsanā (1. kontroldarbs).
5. Produktu ķīmiskais sastāvs, vielmaiņas procesi organismā, gremošanas sistēmas raksturojums (Lekcija – 2h).
6. Uzturvielu struktūrelementu iepazīšana mikroskopējot ogļhidrātu, olbaltumvielu un lipīdu paraugus un to atpazīšana pārtikas produktos (Lab.darbs – 2h).
7. Izejvielu un pārtikas produkta ķīmiskā sastāva analīze un diskusija par to nozīmi vielmaiņas procesos (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 1h). Produktu ķīmiskais sastāvs, vielmaiņas procesi organismā un gremošanas sistēma (2. kontroldarbs).
8. Augu valsts izejvielu (augļi, ogas, saknes, vasas pārveidnes, graudaugi, sēklas) bioloģiskais raksturojums – šūnu atšķirības, audu raksturojums un to nozīme kvalitātes nodrošināšanā ( Lekcija – 2h).
9. Augļu un ogu kvalitātes organoleptiskais novērtējums, struktūrelementu un mikrostruktūras izpēte. Iegūto rezultātu izvērtēšana un analīze. (Lab. darbs – 2h).
10. Vasas pārveidnes (kartupeļu) – organoleptiskais novērtējums, struktūrelementu un mikrostruktūras izpēte. Iegūto rezultātu izvērtēšana un analīze (Lab. darbs – 2h). Nozares attīstības tendences un pielietojuma iespējas (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 1 h).
11. Graudaugu organoleptiskais novērtējums, struktūrelementu un mikrostruktūras izpēte, to atšķirības (Lab.darbs – 2h). Diskusija par kartupeļu pārstrādes veidiem un izvērtēto šķirņu piemērotību tiem (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 1h).
12. Graudaugu pielietojuma izvērtējums un attīstības tendences. Diskusijas seminārs par graudkopības nozares attīstības tendencēm un graudaugu atšķirībām un pielietojumu pārtikas produktu ražošanā (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 1h).Augu valsts izejvielu kvalitātes prasības ,to pielietojums pārstrādē un nozares attīstības tendences (3. kontroldarbs).
13. Dzīvnieku valsts izejvielu (piens, gaļa, zivis, olas) ķīmiskais sastāvs un struktūrelementu raksturojums, to nozīme kvalitātes nodrošināšanā (Lekcija – 2h).
14. Piena kā izejvielas organoleptiskais izvērtējums un struktūrelementu analīze (Lab.darbs – 2h). Iegūto rezultātu izvērtēšana un diskusija par nozares attīstības tendencēm (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 1h).
15. Gaļas vai zivs muskuļaudu mikrostruktūras izpēte, izmantojot histoloģijas metodes, to atšķirību noteikšana un iegūto rezultātu analīze (Lab.darbs – 2h).

16. Diskusija par gaļas un zivju pārstrādes nozares attīstības tendencēm (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 1h). Dzīvnieku valsts izejvielu (piens, gaļa, zivis, olas) kvalitātes prasības to pielietojums pārstrādē un nozares attīstības tendences (4.kontroldarbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks ekšames. Eksāmena uzdevumu veido:
• Tests (30 jautājumi) par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.
• Praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Semestra laikā studentiem sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi, jāsagatavo un jāaizstāv 8 protokoli par laboratorijas darbiem un 6 patstāvīgie darbi. Visiem uzdevumiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Individuāls rakstveida darbs ar pētījuma elementiem par 8 laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīzi, pamatojumu un secinājumu iegūšanai.
2. Patstāvīgais darbs ir komandu darbs pa 3-4 studentiem, kuru mērķis ir, padziļināt teorētiskās zināšanas par pārtikas pārstrādes nozaru attīstības tendencēm, kvalitātes prasībām izejvielām un to pielietojumu. Studentu komanda izstrādātās 6 prezentācijas (ne vairāk kā 5 slaidi), kuras izmanto diskusiju semināros.

3. Individuālas patstāvīgas teorētiskas studijas kontroldarbu tēmu padziļinātai apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, laboratorijas darbu, patstāvīgā darba un semināru akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50 % testa jautājumu atbildēti pareizi. Lai iegūtu akumulatīvo vērtējumu semestra noslēgumā ikvienam kontroldarba vērtējumam jābūt 7 (labi). Kopējā vērtējumā sastāda 70%.
Izstrādātos laboratorijas darbus ieskaita, ja students ir sagatavojis protokolu atbilstoši prasībām un spēj skaidrot un pamatot iegūtos rezultātus. Kopējā vērtējumā sastāda 10%
Patstāvīgo darbu un dalību semināros novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši. Kopējā vērtējumā sastāda 20%.

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko, no studiju kursā iegūtajām atzīmēm, ņemot vērā kopējā vērtējuma nozīmīgumu.

Obligātā literatūra

1. Nagle, Erika, Bioloģija vidusskolai : mācību grāmata / Erika Nagle. 1. izd. Lielvārde : Lielvārds, 2008. 392 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984112725.
2. Mader, Sylvia S. Bioloģija : eksperimentāla mācību grāmata / Silvija S. Madera ; [no angļu valodas tulkojuši: I. Kabucis ... [u.c.]]. Rīga : Zvaigzne ABC, [2001] 3 sēj.: il., tab. ; 28 cm. ISBN 9984177947.
3. Dālmane, Aina, Histoloģija / A. Dālmane, O. Koroļeva. Rīga : Zvaigzne, 1990. 486, [1] lpp. : il. ; 22 cm. ISBN 5405002925
4. Starr, Cecie. Biology : concepts and applications / Cecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr. 9th Ed. Stamford : Cengage Learning, ©2015. xxvi, 797, [56] lpp. : krās. il., diagr. ; 28 cm. ISBN 9781285427812 (student edition).
5. Raven, Peter H., Biology of plants / Raven, Ray F. Evert, University of Wisconsin, Madison, Susan E. Eichhorn, University of Wisconsin, Madison. Eighth edition. New York, NY : W.H. Freeman and Company Publishers, [2013], ©2013. xvii, 727, [114] lpp. : il. (pārsvarā krās.) ; 29 cm. ISBN 9781429219617 (international edition).
6. Brūvere, Līvija Pārtikas produktu prečzinība / Livija Brūvere. Pārstrādāts un papildināts izd. Rīga : Turība, 2006. 2 sēj. : il. ; 20 cm. Viesmīlības un tūrisma bibliotēka 17-18 . ISBN 9984766829 (1).

7. Food microstructure and its relationship with quality and stability / edited by Sakamon Devahastin. Duxford, United Kingdom : Woodhead Publishing, [2017] xii, 283 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. Woodhead Publishing series in food science, technology and nutrition . ISBN 9780081007648.

Papildliteratūra

1. Li, Thomas S. C. Vegetables and fruits [elektroniskais resurss] : nutritional and therapeutic values / Thomas S.C. Li. Boca Raton, FL : CRC Press, c2008. ix, 286 p. Grāmata izdota arī iespiestā veidā. ISBN 9781420068733 (e-book : PDF).
2. Kunkulberga, Daiga, Maizes ražošana / Daiga Kunkulberga, Valdis Segliņš ; [recenzentes: Ruta Galoburda, Evita Straumīte ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka autore un dizains: Baiba Lazdiņa]. Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2015. 288 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. ISBN 9789984147253.
3. Ozola, Lilita, Piena pārstrādes tehnoloģija : [mācību grāmata] / Lilita Ozola, Inga Ciproviča. Jelgava : LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2002. 247, [1] lpp. : il. ; 22 cm. ISBN 9984596370.
4. Milk processing and quality management / edited by Adnan Y. Tamime. Chichester, West Sussex, UK ;Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. xviii, 324 lpp. : il., tab. ; 25 cm. Society of Dairy Technology series . ISBN 9781405145305 (hardback : alk. paper)

5. Feiner, Gerhard. Meat products handbook : practical science and technology / Gerhard Feiner. Cambridge : Woodhead Publishing ;Boca Raton etc. : CRC Press, c2006. XXII, 648 lpp. : il., tab. ; 24 cm. Woodhead Publishing in food science, technology and nutrition . ISBN 9781845690502(Woodhead Publishing).

Periodika un citi informācijas avoti

1.Journal of Food Science and Toxicology / Food Biology, https://www.imedpub.com/scholarly/food-biology-journals-articles-ppts-list.php
2. Food Bioscience, https://www.sciencedirect.com/journal/food-bioscience
3. Functional Foods: Bioactivity, Bioavailability, and Biological Characteristics, https://www.mdpi.com/journal/biology/special_issues/Foods_Bioactivity

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" un profesionālā studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģija".