Kursa kods MatZP035

Kredītpunkti 6

Komercdarbība nozarē I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

author pasn.

Kārlis Būmanis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Praktizēšanās kokapstrādes ražošanas, pētniecības vai saistīto nozaru uzņēmumos ražošanas prakses līguma ietvaros. Darba organizācijas pieredzes un komunikācijas apgūšana. Uzņēmuma darbības izpēte un priekšlikumu izstrādāšana komercdarbības pilnveidošanai. Eksperimentālo darbu veikšana un pirmdatu ievākšana diplomdarba izstrādāšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par konkrētas tematikas risināšanas paņēmieniem, attīstot komunikācijas spējas un darbošanos komandā. Vērtēta prakses atskaites saturiskā izklāstā un mutiskā prezentācijā, darbu priekšaizstāvot.
Prasmes atklāt un analizēt aktuālas problēmas, veikt pētījumus, pamatojoties uz kuriem tiek formulēti lēmumi ar mērķi paaugstināt ražošanas un komercdarbības efektivitāti. Vērtēta iesniegtajā drukātajā prakses atskaitē.
Kompetence pētīt, analizēt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Vērtēta prakses atskaites mutiskā prezentācijas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

Tematu izpilde ir veicama kā individuāls darbs darba vadītāja uzraudzībā.
1 Ievadinstruktāža. Noformēšanās praksē. Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru un ražošanas tehnoloģiju (4h)
2 Darbs prakses uzņēmumā. Izejas datu vākšana, eksperimentālie darbi diplomdarba izstrādāšanai (60h)
3 Darbs prakses uzņēmumā. Pirmdatu saskaņošana ar diplomdarba vadītāju (20h)
4 Darbs prakses uzņēmumā. Ražošanas tehnoloģijas un resursu analīze (60h)
5 Darbs prakses uzņēmumā. Darba organizācijas analīze uzņēmumā (40h)
6 Uzņēmuma komercdarbības analīze (60h)
7 Priekšlikumu izstrādāšana komercdarbības pilnveidošanai uzņēmumā (40h)
8 Prakses pārskata noformēšana un iesniegšana. Prakses aizstāvēšana (36h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaite jābūt izstrādātam pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam un novērtētam ar atzīmi. Jāiegūst pozitīvs novērtējums no prakses vadītāja par eksperimentālo darbību un pirmdatu ievākšanu; jāuzraksta un jāaizstāv prakses atskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ik nedēļas tikšanās laikā ar prakses vadītāju pārrunā patstāvīgi paveiktos uzdevumus un plāno darba plānu nākamajam atskaites posmam. Prakses aizstāvēšanā prezentē paveikto pa visu darba saturu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses vērtējumu veido:
1. Izstrādāts rakstisks diplomdarbs 80%;
2. Aizstāvēšanas runa un atbildes uz jautājumiem 20%.

Obligātā literatūra

Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana. Sastādījis L.Sisenis un A.Ābele. Jelgava: LLU, 2015. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF, [skatīts 23.12.2020.]

Papildliteratūra

1.Aulet, Bill Disciplined entrepreneurship workbook / Bill Aulet ; illustrations by Marius Ursache ; edited by Chris Snyder. Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, 2017. 263 lpp.
2. Augoša biznesa vadība [elektroniskais resurss] : rokasgrāmata / SIA "Biznesa rokasgrāmata". Rīga : SIA "Biznesa rokasgrāmata", 2014. 1 tiešsaistes resurss [280 lpp., 44 dokumenti Word un Exel formātā] Digitālā biznesa rokasgrāmata .
3. Metodiskie norādījumi ražošanas praksei "Komercdarbība nozarē", Jelgava, 2021., 6 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
3. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Prakse iekļauta MF studiju programmas Kokapstrāde (nepilna laika studijās) obligātajā daļā.