Kursa kods MatZP032

Kredītpunkti 6

Koksnes tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZP022, Koksnes materiāli

Kursa anotācija

Zinātniski - pētnieciskās prakses (6 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstās, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei un veic ekserimentālo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par plānoto pētījumu veikšanu un iegūst prasmes veikt eksperimentus patstāvīgi, apstrādāt iegūtos datus. Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumu pilnu ciklu no idejas līdz realizācijai. Zināšanas prasmes un kompetences katram maģistrantam tiek novērtētas pēc sagatavotā patstāvīgo darbu apkopojuma un pārrunām sagatavotas prezentācijas veidā.

Kursa saturs(kalendārs)

Katrai aktivitātei paredzēta 1 nedēļa jeb 40 stundas. Prakses ietvaros studenti darbu veic patstāvīgi.
1. Plānoto pārbaužu veikšana.
2. Empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.
3. Pētījuma datu apstrāde un analīze.
4. Pētījuma hipotēžu pārbaude.
5. Pētījuma rezultātu salīdzināšana ar līdzīgiem pētījumu rezultātiem
6. Prakses pārskata izstrāde un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem, eksperimentu datu analīzi
2. Jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma rezultātiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu maģistrants prakses laikā izstrādā, pamatojoties uz apkopoto datu analīzi un diskusiju sadaļu par maģistra darba tematiku, salīdzinot citviet veiktajiem pētījumiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgais darbs - 50%
2. Diskusijas par apkopoto informāciju - 50%

Obligātā literatūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 325 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. LVS ISO 690 Dokumentācija- Bibliogrāfiskās norādes- Saturs, forma un struktūra. 2001. 25 lpp.
4. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: Latvijas Valsts standarts, 2001. 29 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN: 1407-6667
2. Latvijas Ķīmijas žurnāls ISSN: 0868-8249.
3. Baltic Timber Journal ISSN 1407-6667

Piezīmes

Pētniecības prakse iekļauta MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligāto studiju kursu daļā.