Kursa kods MatZP009

Kredītpunkti 3

Koka izstrādājumu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Nauris Grandāns

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar koka izstrādājumu konstrukcijām. Konkrēta izstrādājuma projektēšana, tā maketa vai pilna izmēra izstrādājuma izgatavošana un prezentēšana. Latvijas vadošo kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana un ražošanas tehnoloģiju analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par koka izstrādājumu projektēšanas un izgatavošanas procesu. Zināšanas tiek vērtētas prezentējot savu izstrādājumu un aizstāvot prakses pārskatu.

Prasmes – strādāt komandā, veidot dizainu un konstruktīvos risinājumus konkrētam koka izstrādājumam, izgatavot maketu vai pilna izmēra izstrādājumu, prezentēt savu izstrādājumu. Prasmes tiek vērtētas projektējot un izgatavojot koka izstrādājumu.

Kompetence – spēja izvēlēties piemērotākos materiālus un konstruktīvos risinājumus koka izstrādājumu izgatvošanai. Kompetence tiek vērtēta projektējot koka izstrādājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar koka izstrādājumu konstrukcijām (patstāvīgie darbi 40 h).
2. Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām (patstāvīgie darbi 40 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- jāuzprojektē un jāizgatavo makets vai pilna izmēra izstrādājums konkrētam, ar prakses vadītāju saskaņotam koka izstrādājumam;
- jāprezentē savs koka izstrādājums;
- jāpiedalās ekskursijās uz visiem prakses programmā paredzētajiem uzņēmumiem;
- jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par katru prakses laikā apmeklētu uzņēmumu;
- prakses pēdējā dienā jāaizstāv prakses pārskats.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs tiek organizēts izvēloties konkrētus koka izstrādājumus, sadaloties grupās, kopīgi projektējot un izgatavojot maketu vai pilna izmēra izstrādājumu. Uzdevums ir izveidot produktu, kas būtu estētisks, funkcionāls un interesants teorētiskajam pircējam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju prakses gala vērtējumu veido: patstāvīgais darbs - 50 %, prezentācija – 30 % un prakses atskaite 20 %.

Obligātā literatūra

1. Domkins A. Koksnes produktu dizains un attīstība - Jelgava, Studentu biedrība "Šalkone", 2016. 98 lpp.
2. Postel J. Furniture Design. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, inc, 2013. 434 p.
3. Williston Ed.M. Value-added Wood Products. Manufacturing and Marketing Strategies. Miller Freeman Inc., 2011. 218 p.
4. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-oriented Approach. Hoboken, New Yersey: JohnWiley. 2007. 396 p.
5. Lohmann, Ulf (Bearbeiter). Holzlexikon A-K und L-Z. Leinfelden DRW-Weinbrenner, 2003. ISBN 387181 3559 2 Bände zus.

Papildliteratūra

1. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. Germany: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
2. Handbuchtechnishes Zeichnen und Entwerfen Möbel und Innenausbau. Germany: Deutsche Verlags Anstal, Germany, 2004. 280 S.
3. Lefteri C. Wood, Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Williamson T. APA Engineered Wood Handbook. New York, McGraw-Hill, 2002. 750 p.
3. www.latforin.lv

Piezīmes

Studiju prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.