Kursa kods MatZP008

Kredītpunkti 3

Koksnes hidrotermiskā apstrāde

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Mate1035, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

Meha4014, Lietišķā mehānika

MatZ2036, Koksnes mācība

Aizstātie kursi

MatZP020 [GMTRP020] Koksnes hidrotermiskā apstrāde I

MatZP021 [GMTRP021] Koksnes hidrotermiskā apstrāde II

Kursa anotācija

Latvijas vadošo kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana un hidrotermiskās apstrādes tehnoloģiju izpēte uzņēmumos. Iepazīšanās ar koksnes žāvēšanas paņēmieniem un tehnoloģiskajiem pamatprincipiem. Dažādu koksnes žāvēšanas tehnoloģiju apskats un detalizēta uzbūves un darbības pamatprincipu izpēte.
Žāvēšanas tehnoloģisko pamatprincipu apguve, žāvēšanas režīmu sastādīšana, žāvēšanas procesa sagatavošana darbam, žāvēšanas kvalitātes novērtēšana, koksnes mitruma noteikšana ar 4 metodēm, žāvēšanas spriegumu un plaisu novērtēšana. Žāvēšanas kvalitātes vērtēšana saskaņā ar EDG vadlīnijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtas zināšanas par koksnes un dažādu koksnes produktu žāvēšanas pamatprincipiem un tehnoloģijām - diskusijas nodarbībās, izstrādāti un aizstāvēti 7 laboratorijas darbi un Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu apmeklējumi.
Prasmes formulēt un risināt ar koksnes mitruma izmaiņām saistītos jautājumus, organizēt koksnes materiālu žāvēšanu un veikt kvalitātes kontroli - diskusijas nodarbībās, izstrādāti un aizstāvēti 7 laboratorijas darbi un Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu apmeklējumi.
Kompetence spēja novērtēt, analizēt un pilnveidot žāvēšanas saimniecību ražotnē – diskusijas nodarbībās, izstrādāti un aizstāvēti 7 laboratorijas darbi un Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu apmeklējumi

Kursa saturs(kalendārs)

1.Prakses programmas teorētiskais pamatojums, Teorētiskā iepazīšanās ar žāvēšanas tehnoloģijām un ražošanas iekārtām.(8 h)
2.Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām.(8 h)
3.Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām.(8 h)
4.Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām.(8 h)
5.Kokapstrādes uzņēmumu apmeklēšana, iepazīšanās ar tehnoloģiju un ražošanas iekārtām.(8 h)
6.Laboratorijas darbs - Koksnes rukšanas – briešanas un blīvuma noteikšana.(5 h)
7.Laboratorijas darbs - Zāģmateriālu žāvēšanas režīmu sastādīšana.(5 h)
8.Laboratorijas darbs - Zāģmateriālu žāvēšanas cikla ilguma aprēķināšana.(5 h)
9.Laboratorijas darbs - Zāģmateriālu žāvētavas sagatavošana un eksperimentālā žāvēšana.(5 h)
10.Laboratorijas darbs - Žāvēšanas kvalitātes vērtēšana (koksnes mitruma saturs).(5 h)
11.Laboratorijas darbs - Žāvēšanas kvalitātes vērtēšana (iekšējie spriegumi).(5 h)
12.Laboratorijas darbs - Kompleksa žāvēšanas kvalitātes analīze veiktajam žāvēšanas ciklam un priekšlikumu izstrāde.(5 h)
13.Laboratorijas darbs - Laboratorijas darbu iesniegšana, aiztāvēšana.(5 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju rezultātu novērtē ar ieskaiti, ko veido divas daļas:
1)Izstrādāti un aizstāvēti 7 laboratorijas darbi
2)Prakses atskaite par Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu apmeklējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
•koksnes rukšanas, briešana koeficientu noteikšana un koksnes blīvuma noteikšana;
•žāvēšanas režīmu sastādīšana, izmantojot 3 dažādas metodikas;
•žāvēšanas laiku aprēķināšana, izmantojot 2 dažādas metodikas un grafiskā attēlošana;
•skujkoku un lapkoku eksperimentālo žāvēšanas ciklu veikšana;
•žāvēšanas kvalitātes vērtēšana (koksnes mitruma mērīšana ar dažādām metodēm);
•žāvēšanas kvalitātes vērtēšana (plaisas un iekšējie spriegumi);
•žāvēšanas režīmu optimizācija;
•žāvēšanas procesu izpēte Latvijas kokrūpniecības uzņēmumos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

•Laboratorijas darbu ieskaite - 50%
•Uzņēmumu apmeklējuma atskaite – 50%

Obligātā literatūra

1.Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz - Planung von Trocknungsanlagen. 2009. 204 p.
2.EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p. Pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
3.Bowyer L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. An Introduction. Fourth edition. Ames; Iowa: Iowa State Press, 2003. 554 p.
4. Handbook of wood chemistry and wood composites. R.M.Rowell Ed. Boca Raton: Taylor&Francis, 2005. 487 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Starptautiskie žurnāli "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667.
2.Starptautiskie žurnāli "Forest Products Journal" Online ISSN: 0015-7473
3. Wood Drying. Pieejams: http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.