Kursa kods MatZ5034

Kredītpunkti 10.50

Koksnes lietošana konstrukcijās III

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā280

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Juris Balodis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ5024, Koksnes lietošana konstrukcijās I

MatZ5025, Koksnes lietošana konstrukcijās II

Kursa anotācija

Koksnes priekšrocības ir tās vieglā apstrādājamība un pielietojamība dažādas koka konstrukcijās. Dažas no tādām konstrukcijām būvniecībā ir nesošie un/vai pašnesošo elementi konstrukcijas. Šajā studiju kursā tiek apskatīti iepriekšminēto koka konstrukciju veidi, to izveidošanas pamatprincipi, kā arī pielietojamība. Koksnes kompozīti ir koksnes apstrādes mūsdienu tehnoloģijas. Tās apvieno labāko ko koksnes materiāli var sniegt un paaugstina tās īpašības, kas koksnes materiāliem ir uzskatāmas par trūkumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes kā konstrukciju materiāla priekšrocībām un trūkumiem
(patstāvīgā darba aizstāvēšana un mutiska ieskaite). Prasmes veikt dažādu koksnes produktu un izstrādājumu projektēšanas darbus, tajā skaitā, izmantojot arī piedāvātās projektēšanas programmas (patstāvīgā darba aizstāvēšana un mutiska ieskaite). Kompetence atrast labāko, ekoloģisko un ekonomiski izdevīgāko projektētā koksnes produkta izstrādes un izpildes variantu (patstāvīgā darba aizstāvēšana un mutiska ieskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Koksnes īpašību raksturlielumu izmantošana prognozēšanas modeļu izstrādē (lekcijas - 12 stundas)
2.Savienotājlīdzekļi koksnes konstrukcijās (lekcijas - 12 stundas)
3.Koka konstrukciju projektēšanas programma Sema (praktiskie darbi - 60 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv patstāvīgais darbs un mutiskajā ieskaitē jāiegūst pozitīvs vērtējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlēto tematiku saistībā ar studiju kursa plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
Patstāvīgais darbs - 90%
Mutiska ieskaite - 10%

Obligātā literatūra

1. Thelandersson S., Larsen H. J. Timber Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, 2003. 446 p.
2. Bowyer L.J., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science: An Introduction. 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2007. 576 p.
3. Hoadley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press, 2000. 288 p.

Papildliteratūra

1. Faherty K. F., Williamson T. G. Wood Engineering and Construction Handbook. Boston: Massachusetts: McGraw-Hill, 1999. 322 p.
2. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I. Jelgava: LLU, 2008. 259 lpp.
3. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II. Jelgava: LLU, 2011. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu daļā.