Kursa kods MatZ5033

Kredītpunkti 2

Jaunākais nozarē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ5004, Meža politika

MežZ6012, Meža vērtība

MatZ5022, Koksnes zinātnes speckurss

Kursa anotācija

Studiju kurss aptver zināšanas par jaunākajām tendencēm kokrūpniecības sektorā. Pēdējo gadu pieredze liecina, ka uzņēmumi iegulda gan laiku, gan līdzekļus ražojamo produktu attīstībā. Inovatīvu koksnes materiālu izstrādes iespējas rada šiem materiāliem ražošanas tehnoloģijām, tas aptver plašu koksnes apstrādes loku, sākot ar koksnes pirmapstrādes procesiem un beidzot ar koksnes gala produktiem, ik katrā apstrādes posmā pievienojot vērtību, gan ekoloģiskā, gan ekonomiskā, gan arī sociālā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes kā konstrukciju materiāla priekšrocībām un trūkumiem no ugunsreakcijas un ugunsizturības viedokļa. Zināšanas par koksnes nesošajām un pašnesošajām konstrukcijām, to izmantošanas veidiem (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite). Prasmes izvēlieties atbilstošus materiālus un tehnoloģiju koksnes risinājuma izveidē no konstruktīvā un ugunsaizsardzības viedokļa. (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite). Kompetence atrast labāko, ekoloģisko un ekonomiski izdevīgāko, kā arī atbilstības ziņā piemērotāko koksnes projektēšanas risinājumu (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokrūpniecības sektora raksturojums un attīstības tendences pasaulē un Latvijā (2 lekcijas)
2 Finanšu atbalsta instrumentu izmantošanas iespējas kokrūpniecības sektorā (2 lekcijas)
3 Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas koksnes produktu ražošanā (2 semināri un praktiskie darbi)
4 Materiālietiplības samazināšanas iespējas koksnes produktu ražošanā (3 semināri un praktiskie darbi)
5 Zaļās tehnoloģijas kokrūpniecībā (2 lekcijas)
6 Inovāciju perspektīves kokrūpniecības sektorā (3 semināri un praktiskie darbi)
7 Dizaina paraugi, prototipi un patentēšanas iespējas pasaulē un Latvijā (3 semināri un praktiskie darbi)
8 Informāciju tehnoloģiju risinājumu izmantošana kokrūpniecības sektorā (2 semināri un praktiskie darbi)
9 Sertifikācija un produktu attīstība kokrūpniecības sektorā (2 semināri un praktiskie darbi)
10 Kokrūpniecības uzņēmumu aktuālie pētījumi (3 semināri un praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv patstāvīgais darbs un mutiskajā eksāmenā jāiegūst pozitīvs vērtējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlēto tematiku saistībā ar studiju kursa plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu (10 ballu sistēmā) veido: 1)lekciju apmeklējums, kas ir 10% no gala vērtējuma atzīmes; 2)praktiskie darbi – 30%; 3)referāts un prezentācija – 60%.

Obligātā literatūra

1. Bukšāns E., Būmanis K., Domkins A., Dekšnis A., Beķeris P. Koksne šodien un nākotnē. Studentu biedrība "Šalkone", Jelgava, 2019., 138 lpp. ISBN 9789934873553.
2. Domkins A. Koks tavās mājās. Rīga: Jumava, 2012. 224 lpp.
3. Wood Material Science & Engineering ISSN 1748-0280
4. DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty ISSN 1644-3985

Papildliteratūra

1. Hoadley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press, 2000. 288 p.
2. Baltic Forestry (SSN: 1392-1355
3. Kokrūpniecības nozares apraksts, pieejams: http://www.lbas.lv/upload/stuff/201206/kokrupnieciba_2012_pet.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN: 1407-6667
2. Dienas Bizness ISSN: 1407-2041

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija vispārējo studiju kursu daļā.