Kursa kods MatZ5027

Kredītpunkti 7.50

Loģistika un mārketings kokrūpniecībā II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz apgūta jau padziļinātas teorētiskās zināšanas, kas izmantojamas praktiskajā darbībā, ļaujot izprast un rast risinājumus piegāžu ķēdes loģistikas struktūru un elementus, sastādīt darbības plānus meža nozares operāciju loģistikas sistēmām, ievērojot ekonomikas, sociālās un vides aspektus, atlasīt un analizēt globālās un lokālās izmaiņas transporta un ražošanas vidē, kā arī tirgzinības stratēģisko lēmumu pieņemšanās koksnes tirgus jomā, analizēt tirgzinības elementus kontekstā ar globālo koksnes produkcijas tirgu, veikti tirgus izpēti un sagatavot mārketinga plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


Zināšanas: iegūst padziļinātas praktiskas zināšanas koksnes tirgzinībā un kokrūpniecības loģistikā, par to operatīvo un stratēģisko pārvaldību, tirgus dalībniekiem. Prasmes: prot izmantot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā, pieņemt stratēģiskos lēmumus loģistikas un mārketinga jomā, optimizēt dažādus loģistikas veidus un mārketinga stratēģijas, savākt un izmantot tirgus informāciju, organizēt loģistikas un mārketinga pārvaldību uzņēmumā, strādāt komandā un aktīvi diskutēt par aktuālām problēmām kokrūpniecības loģistikas un izejvielu un koksnes produktu tirgus jomā.
Kompetences: kompetenti analizē situāciju loģistikas un mārketinga jomā un izvērtē iegūtos rezultātus, spēj pieņemt lēmumus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, izstrādāt darbības plānu un analizēt tā ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 1 Kokrūpniecības loģistikas un mārketinga vispārējais raksturojums (3 lekcijas)
2 Globālās loģistikas sistēmas un mārketinga stratēģijas (3 lekcijas)
3 Uzņēmuma resursu vadības sistēmas (3 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
4 Lēmuma atbalsta sistēmu raksturojums un izmantošana(3 lekcijas)
5 Loģistikas menedžments un mārketinga stratēģiskā pārvaldība (3 lekcijas)
6 Konkurence (3 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
7 Jaunu produktu izstrāde un ieviešana tirgū (3 lekcijas)
8 Produktu un cenu politika, to veidošanas stratēģijas (3 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
9 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības darbības problēma (3 lekcijas)
10 Tirgzinības procesa vadīšana un kontrole (3 lekcijas)
11 Loģistikas sistēmas kontrole un vērtēšana (3 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
12 Integrētās mārketinga komunikācijas formas un to specifika koksnes tirgū (3 lekcijas)
13 Uzņēmējdarbības loģistikas un mārketinga analīze (3 lekcijas, 4 praktiskie darbi)
14 Sadarbība un konflikti loģistikas ķēdēs un produktu realizācijā (3 lekcijas)
15 Uzņēmuma loģistikas un mārketinga darbības izvērtējums (3 lekcijas, 2 praktiskie darbi)
16 Tirgzinības (mārketinga) plāna un loģistikas sistēmas izstrāde (3 lekcijas, 2 praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, iesniegtam un aizstāvētam referātam, uzrakstītam testam un kontroldarbam. Vērtējums ar atzīmi veidojas no kontroldarbos, testā un iesniegtā, aizstāvētā darba iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējumu skalai 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
•loģistikas sistēmas izpēte, transporta plūsmas izpēte vietējā un starptautiskajā līmenī;
•konkurences un tās dalībnieku identificēšana un novērtēšana;
•potenciālais realizācijas plāns jaunu produktu ieviešanā tirgū (vietējā/eksporta tirgū);
•izejvielu un gatavās produkcijas piegādes ķēdes novērtējums;
•ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtējums izvēlētās mārketinga un loģistikas stratēģijas īstenošanā;
•transporta sistēmas izvēle un novērtēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 70% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 3 daļās, t.i., semestra laikā ir:
•jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
•jāsagatavo referāts/pētījums atbilstošs MF metodiskajam noteikumiem studiju noslēguma darba izstrādē un referāts jāaizstāv prezentācija;
•jānokārto kontroldarbs, kur rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no uzdevumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (20%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta/pētījuma (45%) un sekmīgi nokārtota kontroldarba (25%).

Obligātā literatūra

• Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2008. 648 lpp.
• Praude V. Mārketings (teorija un prakse). 1.grāmata. 3.pārstrād. un papild. izd.. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
• Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
• Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.

Papildliteratūra

• Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003.
• Wilkinson A., Redman T. Ed Snipe and Mick Marchington. Managing With Total Quality Management: Theory and Practice. Basingstoke, London: Macmillan Press Ltd. 1998. 690 p.

Periodika un citi informācijas avoti

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041 Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
• Forest Product Sociaty. ISSN 0015-7473
• Holz-Zentralblatt. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursa daļā.