Kursa kods MatZ5023

Kredītpunkti 3

ES Meža nozares stratēģija

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ5004, Meža politika

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības meža nozari, par par ES Meža nozares stratēģijas procesu un jaunākām tendencēm ES meža nozares stratēģijā. Tiek analizēta Latvijas meža nozares aktuālās problēmas kontekstā ar ES Meža nozares stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ES meža nozares stratēģijas procesiem, stratēģijas veidošanos, izpētes un analīzes metodēm, par dažādu valstu meža politikas un ES meža nozares stratēģijas problēmām.
• Prasmes: patstāvīgi pētīt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, kas saistīta ar meža nozares stratēģijas problēmām ES.
• Kompetence meža nozares stratēģijas teorētiskajos jautājumos un praktiskās realizācijas aspektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 ES veidošanās vēsturisks pārskats un darbība. (1 lekcija)
2 Meža nozare Eiropas Savienībā. (1 lekcija)
3 Jaunākās tendences ES meža nozares stratēģijā. Nacionālo meža programmu attīstība. (1 lekcija)
4 ES un "starptautiskais meža režīms". (1 lekcija)
5 ES Meža nozares stratēģija: mežsaimniecība un lauku attīstība. (1 lekcija)
6 ES Meža nozares stratēģija: mežsaimniecības pasākumu atbalstīšana dalībvalstīs. (1 lekcija)
7 ES Meža Informācijas un komunikācijas sistēma. (1 lekcija)
8 ES meža monitoringa pasākumi. (1 lekcija)
9 ES mežu aizsardzība pret ugunsgrēkiem. (1 lekcija)
10 ES meži un bioloģiskā daudzveidība. (1 lekcija)
11 ES Meža nozares stratēģija: meža reproduktīvie materiāli un stādu veselība. (1 lekcija)
12 ES Meža nozares stratēģija: mežu sertifikācija. (2 lekcijas)
13 ES Meža nozares stratēģija: transports, energopolitika un biodegviela. (2 lekcijas)
14 ES Meža nozares stratēģija: kokrūpniecība un ar to saistītā rūpniecība. (2 lekcijas)
15 Meža nozare un ES pētījumu politika. Koordinācija, komunikācija un sadarbība. (2 lekcijas)
16 Latvijas meža nozares SVID analīze kontekstā ar ES meža nozares stratēģiju. (1 lekcija, 4 praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem un ņemta dalība semināros (vismaz 70% apjomā), iesniegtam un aizstāvētam referātam/pētījumam, uzrakstītam testam un kontroldarbam. Vērtējums ar atzīmi veidojas no kontroldarbos, testā un iesniegtā, aizstāvētā darba iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējumu skalai 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• Latvijas meža nozares normatīvās vides izpēte (vadlīnijas, regulas, tiesību akti utt.);
• ES meža nozares normatīvās vides izpēte (vadlīnijas, regulas, tiesību akti utt.);
• Pasaules meža nozares normatīvās vides izpēte (vadlīnijas, regulas, tiesību akti utt.);
•ietekmējošie pētījumi un apskati par ES meža nozares politikas īstenošanu mūsdienās un plānotajām iniciatīvām nākotnē;
•ES meža nozares un saistīto organizāciju savstarpēja sadarbība meža politikas īstenošanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 85% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 3 daļās, t.i., semestra laikā ir:
•jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
•jāsagatavo referāts/pētījums atbilstošs MF metodiskajam noteikumiem studiju noslēguma darba izstrādē un referāts jāaizstāv prezentācija;
•jānokārto kontroldarbs, kur rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no uzdevumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (20%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta/pētījuma (45%) un sekmīgi nokārtota kontroldarba (25%).

Obligātā literatūra

• Developing effective forest policy. FAO Forestry Paper 161, 2010. 210 p.
• Study on progress in implementing the EU Forest Strategy - Evaluation Study182, European Forest Institute, 2018. 182 p.
• FOREST EUROPE 2015. State of Europe’s Forests 2015., 314 p., [skatīts 18.02.2021] Pieejams: https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/Climate_Smart_Forestry_in_Europe.pdf
• Pülzl H., Hogl K., Kleinschmit D., Wydra, Bas Arts D., Mayer P., Palahí M., Winkel G. and Wolfslehner B (editors). European forest governance issues at stake and the way forward, EFI, 2013., 102 p. ISNN 978-952-5980-02-8
• Nabuurs, G.J., Delacote, P., Ellison, D., Hanewinkel, M., Lindner, M., Nesbit, M., Ollikainen, M. and Savaresi, A. 2015. A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets. From Science to Policy 2. European Forest Institute.
• Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A. Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. From Science to Policy, European Forest Institute. 2017, 52 p. ISSN 2343-1237 (online)

Papildliteratūra

• Krott M. Forest Policy Analysis. [tiešsaiste]. Dordrecht, Springer, 2005. 323 p. [skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLICY%20ANALYSIS%20Forest%20policy%20analysis.pdf.
• Tuherms H. Eiropas valstu meža politika. Lekciju konspekti Meža fakultātes maģistrantiem. Jelgava: LLU, 2007. 54 lpp.
• McDermott C.L., O’Carroll A., Wood P. International Forest Policy – the instruments, agreements and processes that shape it. Department of Economic and Social Affairs United Nations Forum on Forests Secretariat 2007. 139 p.

Periodika un citi informācijas avoti

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041 Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667
• Forest Product Sociaty. ISSN 0015-7473
• Holz-Zentralblatt. ISSN 0018-3792
• Starptautiskais žurnāls "Forest Policy and Economics": [tiešsaiste]. ISSN 1389-9341.
• Pieejams LLU tīklā ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/13899341
• LLU raksti (Proceedings of LAU); ISSN 1407-4427
• Straptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry" ISSN 1392-1355
• Forest Policy and Economics ISSN 1389-9341

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmu obligātajā daļā kā specialitātes vispārējais studiju kurss.