Kursa kods MatZ5022

Kredītpunkti 3

Koksnes zinātnes speckurss

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mikroskopu izmantošanu koksnes mikrouzbūves, porozitātes un virsmas kvalitātes vērtēšanā. Iegūst priekšsatu par koksnes termisko sadalīšanu, sadedzes siltuma noteikšanu, optiskām īpašībām, ugunsizturību, biodegradāciju un koksnes aizsardzību. Noskaidro koksnes šķiedru īpašības un koksnes izmantošanu celulozes ražošanā. Iepazīst jaunākās izmaiņas standartos apaļo kokmateriālu tilpuma un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantam būs padziļinātas:
• zināšanas par koksnes mikrouzbūvi, koksnes termiskās sadalīšanas procesiem, bio un uguns aizsardzību, koksnes šķiedru īpašībām (laboratorijas darbi, eksāmens);

• prasmes koksnes mikrouzbūves rādītāju noskaidrošanā, lapkoku un skujkoku sasmalcinātas koksnes šķirošanā ar ķīmiskās indikācijas paņēmienu, koksnes bio un ugunsizturības testēšanā (laboratorijas darbi, eksāmens);
• kompetence koksnes uzbūves un īpašību pētīšanā, izvēloties piemērotākās metodes (laboratorijas darbi, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes mitruma, blīvuma un robežstiprības noteikšana (3 h) - l.d.*
2 LV Koksnes ķīmijas institūta struktūra un risināmā zinātnisko darbu tematika (1 h) – lekc.
3 Koksnes mikrogriezumu sagatavošana, šūnu izmēru noteikšana, elektronmikroskopija (2 h) - l.d.
4 Lapkoku un skujkoku koksnes indikācija ar ķīmiskās iekrāsošanas metodi (3 h) - l.d.
5 Dažādu starojuma veidu ietekme uz koksni (1 h) lekc.
6 Koksnes termiskā sadalīšana, biokurināmais un enerģētikas problēmas (2 h) lekc.
7 Koksnes sadedzes siltuma un pelnu satura novērtēšana granulās un energošķeldās (4 h) - l.d.
8 Koksnes ugunsizturība un ugunsaizsardzība (1 h) lekc.
9 Koksnes biodegradācija un bioaizsardzība (2 h) lekc.
10 Koksnes optiskās īpašības (1 h) lekc.
11 Koksnes šķiedru īpašības un tās ietekmējošie faktori. Koksnes izmantošana celulozes un papīra ražošanā (2 h) lekc.
12 Izmaiņas apaļo kokmateriālu tilp.noteikšanā. Metodes automatizētai kokmateriālu uzmērīšanai un tilpuma noteikšanai (8 h) - l.d.
13 Izmaiņas apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšanā. Brāķētās koksnes apjoma noteikšana (2 h) – lekc.
*Maģistrantiem, kas nav apguvuši studiju kursu Koksnes mācība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ISekmīga vērtējuma iegūšanai, jābūt apmeklētām vismaz 90 % no nodarbībām. Nobeigumā zināšanu pārbaudes eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas par studiju kursa tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti visi laboratorijas darbi un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU. Meža fakultāte. Jelgava, 2007. 104 lpp.
2. Matthew A. Fonseca. 2005. The Measurement of Roundwood: Methodologies and Conversion Ratios. ISBN: 1845931033, 9781845931032
3. Roger M. Rowell. 2005. Handbook Of Wood Chemistry And Wood Composites. ISBN: 9780849315886 6. R. Shmulsky, P. D. Jones. Forest Products and Wood Science An Introduction, Sixth Edition. ISBN:9780470960035
4. Lohmann U. Holz-Handbuch. DRW-Verlag, 1995. 311 s.

Papildliteratūra

1. A/S Latvijas valsts meži izstrādātas "Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības" Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības. AKKP 2013.01.02. AS Latvijas valsts meži [tiešsaiste] [skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/AKKP_21.10.2015.pdf
2. Franz F.P. Kollmann. Wilfred A.Jr. Cote. 1968. Principles of Wood Science and Technology. ISBN 9783642879302
3. Уголев Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Москва: Московский ГУ леса, 2001. 340 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības mājaslapa - www.lkuuv.lv
2. Žurnāls "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
3. Standarts LVS 82 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana"

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā