Kursa kods MatZ4024

Kredītpunkti 3

Koka izstrādājumu konstruēšana un procesu modelēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar izplatītākajiem koksnes materiāliem un to lietojamības jomām. Iepazīšanās ar izplatītākajiem dažādu izstrādājumu savienotājlīdzekļiem, to lietojamību. Iepazīšanās ar izplatītākajiem materiālu savienojumu veidiem platumā, garumā un biezumā. Iepazīšanās ar dažādu izstrādājumu konstrukcijām. Iepazīšanās ar optimizācijas un modelēšanas pamatjēdzieniem. Tipveida optimizācijas modeļi lineārās programmēšanas uzdevumu formā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izglītojamie zina izplatītākos koksnes materiālu veidus un to īpašības, dažādu detaļu un elementu savienošanas veidus un to īpašības (1. kontroldarbs). Zina izplatītākos koksnes izstrādājumu konstrukciju veidus. Zina optimizācijas pamatjēdzienus (2. kontroldarbs).
Izprot dažādu koksnes materiālu, savienotājlīdzekļu un savienojumu ietekmi uz izstrādājuma veiktspēju un ražošanu (1. kontroldarbs). Izprot optimizācijas nozīmi ražošanas procesā (2. kontroldarbs, Praktiskie darbi).
Spēj izvēlēties ražošanas specifikai atbilstošus materiālus, savienotājlīdzekļus, savienojumus un citus tehniskus risinājumus, kā arī veikt materiāla patēriņa optimizāciju (Praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koksnes kā materiāla pozitīvās un negatīvās īpašības. (Lekcija 1h)
2. Koksnes materiālu iedalījums. Dažādu materiālu pozitīvās un negatīvās īpašības. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 1h)
3. Dažādu koksnes materiālu kombinēšana izmantošanai koksnes izstrādājumos. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 1h)
4. Izjaucami, neizjaucami savienojumi. (Lekcija1h + Praktiskais darbs 1h)
5. Materiālu savienošanas veidi platumā, garumā un biezumā. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 1h)
6. Savienotājlīdzekļu veidi, to pozitīvās un negatīvās īpašības. (Lekcija 3h + Praktiskais darbs 1h)
Kontroldarbs I
7. Modelēšanas un optimizācijas galvenie jēdzieni, matemātisko modeļu sastāvs un apzīmējumi. (Lekcija 1h + Praktiskais darbs 2h)
8. Materiālu piezāģēšanas plāna optimizācija. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 2h)
Kontroldarbs II

9. Izstrādājuma konstruēšana. (Lekcija 2h + Praktiskais darbs 7h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu sekmīgu gala vērtējumu:
• ir jāapmeklē ne mazāk kā 75% nodarbību;
• jāuzraksta un jāsaņem pozitīvs vērtējums abos kontroldarbos;
• jāizstrādā un jāaizstāv koksnes izstrādājuma projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem, lekcijām un praktiskajiem darbiem.
Iesāktie, bet nodarbību laikā nepabeigtie, praktiskie darbi jāpabeidz līdz nākošajai praktisko darbu nodarbībai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido:
• apmeklējums – 10%;
• kontroldarbu vērtējums – 40%;
• izstrādājuma projekts– 25%;

• izstrādājuma projekta aizstāvēšana – 25 %.

Obligātā literatūra

1. Smardzewski J. Furniture Design. Cham: Springer, 2016. 649 p.
2. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-Oriented Approach. Hoboken, New Yersey: JohnWiley. 2007. 396 p.

Papildliteratūra

1. Nutsch W. Handbuch der konstruktion: Mobel und Einbauschrakne 2006. 398 S.
2. Postel J. Furniture Design. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, inc, 2013. 434 p.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem