Kursa kods MatZ4018

Kredītpunkti 6

Koksnes mācība un uzmērīšanas tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Laboratorijas darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst visaptverošu informāciju saistībā ar dažādu koku sugu apaļajiem kokmateriāliem. Studenti apgūst koksnes makrouzbūvi un koku sugu noteikšanu pēc koksnes makropazīmēm, kā arī iepazīst koksnes fizikālās īpašības: mitrums, blīvums, rukšanas un dekoratīvās īpašības, kas dod izpratni tālākā koksnes izmantošanā un tilpuma noteikšanā pēc masas metodes. Studenti apgūst dažās koka daļas un tā izmantošanas iespējas. Studenti iegūst priekštatu par apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas procesu sākot ar likumdošanu, turpinot ar dažādu metožu un paņēmienu pielietošanu kā arī tilpuma un kvalitātes uzmērīšanas un novērtēšanas precizitāti un nozīmi. Studiju kursa noslēgumā tiek iegūts ieskats apaļo kokmateriālu datu plūsmā no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zina koksnes uzbūvi, fizikālās un mehāniskās īpašības un to noteikšanas metodes (1. kontroldarbs),
• Prot uzmērīt un novērtēt apaļos kokmateriālus pēc individuālās vai grupveida metodes (2. kontroldarbs)
• Ir kompetents uzmērīšanas paņēmienu izvēlē, to precizitātē un datu plūsmas organizēšanā no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai (3. kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa saturs, koksnes definīcija, koksnes makrouzbūve (2h L)
2.Koka daļas un to izmantošana iespējas (1h L)
3. Koksnes fizikālās īpašības (3h L) Koksnes mitruma, blīvuma un rukšanas rādītāju noteikšana (3h LD)
4. Koksnes mikrouzbūve un koksnes ķīmiskā uzbūve (1h L) Skujkoku un lapkoku mikrouzbūves noteikšana (1h LD)
5. Koksnes mehāniskās īpašības (1h L) Parauga robežstiprības noteikšana (1h LD)
1.KONTROLDARBS – Koksnes makrouzbūve, fizikālās un mehāniskās īpašības
6. Likumdošana saistībā ar apaļo kokmateriālu uzmērīšanu (1L) Normatīvās vides analīze (3h LD)
7. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas pamatprincipi (2h L)
8. Apaļo kokmateriālu individuālā uzmērīšana (1h L) Tilpuma aprēķināšana un savstarpēja salīdzināšana izmantojot dažādus individuālās tilpuma noteikšanas paņēmienus (3h LD)
9. Apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšana (1h L) Saiņa ģeometrijas un tilpīguma koeficienta veidošanās pamatprincipu modelēšana (1h LD)
10. Masas metodes izmantošana apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā (1h L) Masa/tilpuma un tilpuma/masas pārrēķina koeficienta pielietojums (1h LD)
2.KONTROLDARBS – Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana
11. Apaļo kokmateriālu klasifikācija (1h L)
12. Apaļo kokmateriālu kvalitātes vērtēšana (1h L) Kvalitātes prasību raksturojums (1h LD) Kvalitātes prasību robežvērtības dažādiem sortimentu veidiem (5h LD)
13. Apaļo kokmateriālu datu plūsmas no meža īpašnieka līdz pārstrādes vietai raksturojums (1h L) Datu plūsmas modelēšana (1h LD)
14. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas ar harvesteru (1h L) Tilpuma noteikšanas algoritmu izvērtējums (1h LD)
15. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitāti ietekmējošie faktori (2h L) Dažādu ietekmējošo faktoru novērtējums (2h LD)
16. Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana un kvalitātes novērtēšana mežā (4h PrD)
17. Individuālā tilpuma noteikšana ar automātiskām uzmērīšanas ierīcēm, pārstrādes vietas apmeklējums(4h PrD)
18. Grupveida tilpuma noteikšanas izmantojot rokas instrumentus, pārstrādes vietas apmeklējums(4h PrD)
19. Grupveida tilpuma noteikšanas izmantojot automātiskas uzmērīšanas ierīces, pārstrādes vietas apmeklējums(4h PrD)
20. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas un datu plūsmas organizēšanas uzņēmumu apmeklējums (6h PrD)

3.KONTROLDARBS – Apaļo kokmateriālu klasifikācija, kvalitātes novērtēšana, datu plūsma un precizitāti ietekmējošie faktori

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem jābūt sagatavotam un aizstāvētam praktisko darbu pārskatam un nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavoties pirms praktiskajiem un pārbaudes darbiem atbilstoši studiju kursa plānam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 3 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas, praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu
Līdz eksāmenam jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem.
Kumulatīvais vērtējums veidojas no studiju kursa 3 kontroldarbu (katrs 20%), laboratorijas darbu un praktisko darbu (kopā 30 %) vērtējuma un aktivitātēm nodarbību laikā (10 %).
Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā vai eksāmenā var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmenu var nekārtot, ja katra kontroldarba un kolokvija vērtējums ir 7 un augstāks; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu, praktisko darbu un kolokviju vērtējumiem.
Eksāmens ir rakstisks, bez palīgmateriālu lietošanas. Ja eksāmena, ieskaites atzīme ir nesekmīga (3), arī kursa kopējais vērtējums ir nesekmīgs.
Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: Lekciju un nodarbību apmeklējums ir obligāts. Kavētie un neieskaitītie laboratorijas un praktiskie darbi atstrādājami katedras noteiktajā laikā un kārtībā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja katedras norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Bowyer L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. An Introduction. Fourth edition. Ames; Iowa: Iowa State Press, 2003. 554 p. (2003)

Papildliteratūra

1. Miklašēvičs Z. (2013) Harmonization of Piece-by-Piece Measurement Methods of Roundwood Approved by Latvian Standard LVS 82:2003 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International Scientificand Practical Conference. Volume 1. Rēzeknes Augstskola. Rēzekne: RA Izdevniecība. 2013. 154.-162. lpp.

2. www.timbermeasure.com

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem