Kursa kods MatZ4020

Kredītpunkti 12

Diplomprojekts

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Diplomprojekts aptver visus produkta tapšanas etapus no idejas līdz tirgum, sākot ar tirgus izpēti, dizaina tendencēm, izvēlētā produkta kategorijā esošo produktu piedāvājuma izpēti, materiālu un konstrukciju piedāvājumu un izvēli, tehnoloģiju izvēli, skiču veidošanu, modelēšanu un paraugu izveidi, projekta ekonomiskajiem aprēķiniem, kā arī iesaiņojuma un etiķešu izvēli un risinājumiem. Darbs sastāv no divām daļām: aprakstošās daļas un projekta daļas, kas sevī ietver izstrādājuma vizuālo materiālu un gatavo dizaina paraugu- izstrādājumu. Uz aizstāvēšanu students uzrāda arī visā studiju laikā veikto darbu portfolio, kas diplomprojekta vērtējumu neietekmē, taču parāda studenta profesionālo sagatavotību darba tirgum.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. students prot pielietot studiju kursos un prakses laikā iegūtās zināšanas noslēguma darba aprakstošās daļas izveidošanai, prot atrast un aprakstīt informāciju, aprakstīt produkta izstrāde tehnoloģijas un etapus, veikt ekonomiskos aprēķinus – diplomprojekta aprakstošā daļa
2. izvēlēties materiālus, tehnikas un pareizās tehnoloģijas, izstrādāt skices, modeļus, paraugus. Veikt izpēti, kritiski analizēt un formulēt ideju. Izstrādāt izstrādājumu un prezentēt to - diplomprojekta projekta daļa
3. Spēj pierādīt sava darba novitāti, spēj demonstrēt teorētiskās zināšanas praksē, demonstrēt profesionālo kompetenci un pārliecību - diplomprojekta aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Diplomprojekta tēmas apstiprināšana un darba plāna izstrāde
2. Attiecīgās produktu kategorijas dizaina paraugu izpēte
3. Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats. Mērķauditorijas atlase, pētnieciskā darba veikšana
4. 1.skate- kontrole
5. Materiālu un tehnoloģiju atlase
6. Prototipu izveide
7. Prototipu testēšana
8. 2.skate- kontrole
9. Produkta izstrāde
10. Iepakojuma paraugu izpēte, iepakojuma materiālu atlase un iepakojuma izveide
11. Produkta izstrādes risinājuma teorētiskais pamatojums un izstrādes apraksts. Produkta ekonomiskie aprēķini, ieviešana ražošanā un pārdošana
12. Vizuālā materiāla sagatavošana un izstrāde (rasējumi, dizaina planšete, informatīvs buklets, vizītkartes)
13. Prezentācijas un aizstāvēšanas runas sagatavošana
14. Diplomprojekta priekšaizstāvēšana
15. Dplomprojekta, prezentācijas un aizstāvēšanas runas pilnveidošana.
16. Diplomprojekta aizstāvēšana

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbs prezentēts 2 starpskatēs un priekšaizstāvēšanā, aizstāvēts pie Valsts pārbaudījumu komisijas (VPK)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru un tiešsaistes avotiem. Pētniecība, prototipēšana. Individuālais darbs. Produkta, iepakojuma un vizuālā materiāla izstrāde. Prezentēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīmi veido VPK kopvērtējums: diplomprojekta atbilstība formālajām prasībām (10%), diplomprojekta aprakstošās daļas izpilde (15%), darba projekta daļas izpilde (kopā 60%- ideja 10%, idejas realizācija 10%, tehniskais izpildījums, kvalitāte 10%, funkcionalitāte 10%, iepakojums, reklāmas materiāli 10%, dizaina planšete 10% ),prasme aizstāvēt diplomprojektu atklātā sēdē (15 %). Kopvērtējumā tiek iekļauts arī recenzenta vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Bakalaura darba izstrādes metodiskie norādījumi
2. Best K. Design Management: managing design strategy, process and implementation. Singapore: AVA publishing, 2006. Paņemts no Amazon.com
3. Jones J.C. (1970) Design methods. New York: John Wiley & Sons, 1992. 407 p.

Papildliteratūra

1. Thinking Objects: Contemporary approaches to product design Lausanne: AVA Publishing, 2009.
2. Ashby M., Johnson K. Materials and design: the art and science of material selection in product design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. 389 p.
3. The handbook of design management. R.Cooper, S. Junginger, T. Lockwood, R.Buchanan, R.Bolan, K.Chung, Oxford, OX, UK ;New York, NY, USA: Berg, 2011. 567 p.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība