Kursa kods MatZ4019

Kredītpunkti 4.50

Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3025, Padziļinātā zīmēšana IV

MatZ3066, Mode un stils I

MatZ3067, Mode un stils II

Aizstātais kurss

MatZB005 [GMTRB005] Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādām izšūšanas tehnikām (gan izšūšanai ar roku, gan dekoratīvai mašīnizšūšanai), par dekorējumu veidošanu uz dažādiem materiāliem, kā arī dažādu tradicionālu un netradicionālu materiālu izmantošanu dekorēšanā. Studiju kursā studenti pilnveidos iemaņas, kā ar dekoru palīdzību akcentēt gatavu izstrādājumu, veidot tērpu papildinošus aksesuārus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti pārzina dažādas tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnikas, lietojumu senāk un mūsdienīgus risinājumus dizaineru kolekcijās, kā arī jaunākās modes tendences – izpētes darbs, vizuālais materiāls
2. Studenti spēj pielietot iegūtās zināšanas praksē, izprot materiālu saderību un iespējas - praktiski izstrādāti paraugi katalogam/dekori.

3. Spēj radīt mūsdienīgus risinājumus gatava izstrādājuma dekorēšanā/dekoru veidošanā

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Tekstilizstrādājumu dekorēšana, iespējas, izmantojamie darbarīki, materiāli - lekcija 3h
2. Modes tendences tekstilizstrādājumu dekorēšanā. Izšuvumi dizaineru kolekcijās - praktiskais darbs 1h Izpētes darbs un prezentācija
3. Izšuvuma kompozīcija, krāsu saskaņa, kopšana un glabāšana - lekcija 1 h
4. Izšūšanas tehnikas, to tradicionālais iedalījums, izšūšana ar mašīnu - lekcija 2 h
5. Etnogrāfiskie baltie darbi. Cauro vīļu veidošana adījumos, cauro vīļu lentīšu izšuvumi - lekcija 1h, praktiskie darbi 6 h. Dekors - izšuvums uz netradicionāla materiāla, paraugi
6. Izšūšana ar lentītēm - praktiskie darbi 4 h. Dekors - florālā kompozīcija, paraugi
7. Krāsainie darbi – praktiskie darbi 6 h. Dekors – Mono (vienā tehnikā un vienā krāsā izšūta kompozīcija), paraugi
8. Monogrammas, to veidošanas tehnikas – praktiskie darbi 3h Dekors – monogramma, paraugi
9. Aplikācijas – lekcija 1h, praktiskie darbi 3 h. Dekors - aplicēta un dažādās tehnikās izšūta modes ilustrācija, paraugi
10. Stūra noformēšana un bārkšu veidošana - lekcija 1h, praktiskie darbi 1h. Paraugi
11. Klājdūrieni – lekcija 1 h, praktiskie darbi 5 h. Paraugi
12. Haute couture izšuvumi (luneville). Izšuvumi tillā – lekcija 1 h, praktiskie darbi 3h. Paraugi
13. Citas izšuvumu tehnikas (rišeljē, broderī, piestiprinājums u.c.tehnikas) lekcija 1 h, praktiskie darbi 4h. Paraugi

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 85% līdzdalība lekcijās un praktiskajos darbos
• Prezentēts izpētes darbs
• Izstrādāti praktiskie darbi, prezentēti gatavie izstrādājumi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izpētes darbs un prezentācija- tekstilizstrādājumu dekorēšana konkrēta dizainera darbos.
Praktiskie darbi
1. Dekors- izšuvums uz netradicionāla materiāla
2. Izveidota paraugu kolekcijas mapīte izšūšanā ar roku (Baltie darbi, izšuvumi ar lentītēm, krāsainie darbi, monogramma, aplikācija, klājdūrieni, izšuvumi tillā), atsevišķi darbi var būt noformēti kā dekori/gatavā izstrādājumā.
3. Izveidota paraugu mapīte mašīnizšūšanas darbiem
4. Gatava izstrādājuma dekorēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Par izpētes darbu un tā prezentēšanu vērtējums 10 ballu skalā, kas tiek iekļauts kopējā vērtējumā par studiju kursu.
Katrs praktiskais darbs vērtēts pēc sekojošiem kritērijiem:
darba kvalitāte- 2 punkti,
kompozīcija- 2 punkti,
materiālu atbilstība/piemērotība- 2 punkti,
tehnikas izmantošana/izvēle- 1 punkts,
krāsu saskaņa 1 punkts,
radošums/īpaša pieeja- 2 punkti.
Iegūtais punktu skaits konvertējams atbilstoši 10 ballu skalai studiju rezultātu vērtēšanai.
Studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) ir izvilkta vidējā atzīme par visu darbu rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Wilhide E. The Complete Pattern Directory: 1500 Designs from All Ages and Cultures. 2018.
2. Naita L Šūšana un izšūšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 256 lpp.
3. Dislere V. (2020). Dekoratīvā mašīnizšūšana. Metodika pašmācībai pieaugušajiem. Jelgava: LLU, 232 lpp.
4. Di Fidio G. C., Belini V. Izšūšana ar zīda lentītēm. Rīga: Jumava, 2012. 111 lpp.
5. Keegan L. The Sewing Machine Embroiderer's Bible. 2014.

6. Trott P. Three dimensional embroidery stitches. 2005.

Papildliteratūra

Thunder M. Embroidery designs for fashion and furnishings. 2014.
Vīnkalne D., Mallone G., Bite L., Kursiša Z. Vienvirziena izvilkuma izšūšana ar lentīti. Mācību līdzeklis. 2014. 33 lpp.
Madre I. Izšūšana. Rīga: VAGA, 1993. 190 lpp.

Karlsone A., Grasmane R. (2000). Mašīnizšūšana. Rīga: LAK Amatniecības literatūras apgāds, 72 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.embroidery.com
https://www.pinterest.com
https://www.brothersujmasinas.lv/downloads/izsuvumu-zimejumi-lejupladesanai/
SlautaSchool video tutorials. Pieejams: https://www.youtube.com/channel/UCDbFeaNj8HTHDgRVA2gpBzA
Needle’n’Thread . Pieejams: https://www.needlenthread.com/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība