Kursa kods MatZ4017

Kredītpunkti 7.50

Šūšanas tehnoloģija un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Aizstātais kurss

MatZB006 [GMTRB006] Šūšanas tehnoloģija un dizains

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēts apgūt šūtā izstrādājuma projektēšanas pamatprincipus: iepazīties ar konstruktīvo modelēšanu, komercpiegrieztņu izmantošanu un piemērošanu individuāliem izstrādājumiem; ar konstruēšanas, modelēšanas datorprogrammu veidiem; šūšanas tehnoloģiju, izstrādājuma izgatavošanas procesa organizāciju (secību), izstrādājumu salikuma vienību veidiem, šūto izstrādājumu māksliniecisko apdari - dizainu. Praktiski studenti izgatavo šūtos izstrādājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par šūtā izstrādājuma projektēšanas terminoloģiju un etapiem, konstruēšanu un konstruktīvo modelēšanu, par konstruēšanas, modelēšanas datorprogrammu veidiem. Izpratne par šūšanas terminoloģiju, par šūšanas darbarīkiem, par šūšanas materiāliem un to daudzuma noteikšanu, par piegriešanu, par šuvekļa apstrādes elementiem, par izstrādājuma izgatavošanas procesa organizāciju (secību), par izstrādājumu salikuma vienību veidiem, par šūtā izstrādājuma mākslinieciskās apdares, dizaina veidiem – prezentācijas, darba kartes
Prasmes – prot kritiski izvērtēt, atpazīt un izvēlēties šūtā izstrādājuma konstruēšanas un konstruktīvās modelēšanas veidu. Prot strādāt ar komercpiegrieztnēm un pielāgot individuālam šūtam izstrādājumam. Prot kritiski izvērtēt, atpazīt un izvēlēties tekstilmateriālus, darba instrumentus, šuvekļa apstrādes elementus, izstrādājumu salikuma vienības un šūšanas tehnoloģiju atbilstoši modeļa dizainam un praktiski izgatavot šūto izstrādājumu – laboratorijas un patstāvīgie darbi
Kompetences – spēj droši un radoši pielietot konstruktīvo modelēšanu un šūšanas tehnoloģiju šūto produktu izstrādē. Spēj eksponēt šūtos izstrādājumus darbu skatē. Spēj strādāt ar informācijas avotiem tālākizglītībai šūto izstrādājumu izgatavošanā – laboratorijas un patstāvīgie darbi, praktiski izgatavoti šūtie izstrādājumi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Šūtā izstrādājuma projektēšanas etapi. (lekcija)
2. Šūšanas iekārtas un piederumi: veidi, darbība, kopšana. (lekcija, laboratorijas darbs) – 4 h
3. Konstruēšana un konstruktīvā modelēšana. (lekcija, laboratorijas darbi) – 10 h
4. Konstruēšanas, modelēšanas datorprogrammas. (lekcija)
5. Komercpiegrieztnes un to pielāgošana individuālam šūtam izstrādājumam (lekcija, laboratorijas darbs)- 4 h
6. Šūšanas tehnoloģijas terminoloģija. Šūtā izstrādājuma izgatavošanas procesa organizācija. (lekcija)
7. Šūšanas materiāli un to daudzuma noteikšana. Piegriešana. (lekcija, laboratorijas darbs)- 4 h
8. Šuvekļa apstrādes elementi: roku darbi, mašīndarbi, hidrotermiskā apstrāde (lekcija, laboratorijas darbs)- 5 h
9. Svārku veidi, dizains un izgatavošanas tehnoloģija (lekcija, laboratorijas darbs) - 5 h
10. Bikšu veidi, dizains un izgatavošanas tehnoloģija (lekcija, laboratorijas darbs) – 5 h
11. T veida ģērbu veidi, dizains un izgatavošanas tehnoloģija (lekcija, laboratorijas darbs)- 5 h
12. Plecģērbu veidi, dizains un izgatavošanas tehnoloģija (lekcija, laboratorijas darbs)- 15 h
13. Šūtā izstrādājuma projekta izstrāde – 20 h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi
Izstrādāti un prezentēti patstāvīgie darbi
Izstrādāts, prezentēts un aizstāvēts šūtā izstrādājuma izgatavošanas projekts

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Dizaina idejas šūtajiem izstrādājumiem- prezentācija un planšete
Šūšanas materiālu izvēle un iegāde - praktiski
Bāzes konstrukcijas izgatavošana un modelēšana individuāli izgatavojamam šūtajam izstrādājumam – praktiski izgatavotas piegrieztnes
Šūtā izstrādājuma izgatavošanas secība - darba karte,
Šūtā izstrādājuma šūšana - praktiski
Patstāvīgas literatūras studijas padziļinātai apguvei par šūtā izstrādājuma izgatavošanas tehnoloģijām un dizaina iespējām

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbi – iesk./neiesk.
Patstāvīgie darbi - iesk./neiesk.
Šūtais izstrādājums – 10 ballu sistēmā, atbilstoši izvirzītajām prasībām un kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Holahena L. (2011) Kā izmantot, pielāgot un modelēt apģērba piegrieztnes. Zvaigzne ABC, 144 lpp.
2. Naita L. (2010) Šūšana. Rokasgrāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 256 lpp.
3. Smita E. (2011) Lielā šūšanas grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 400 lpp.
4. Šūšana. Izsmeļoša šūšanas rokasgrāmata (2005) Madris,168 lpp.
5.Version 9.GRAFIS. Textbook part 1. (2003) Germany, Grafis – Software.
6.Version 9.GRAFIS. Textbook part 2. (2003) Germany, Grafis – Software.

Papildliteratūra

1. Dārlinga D. L. (2005) Mode, tērps un veiksme. Rīga, Zvaigzne ABC, 54 lpp.
2. Designer Sewing Techniques. (2006) Laura TS
3. Digest R. (2006) Step – by – Step Sewing Course. Rhoda K.
4. Ebben. (2006) Sew Stylish Easy Sew Ideas for Customizing Clothin. Alice B.
5. Kaledo Style. Technical Fashion design. (b.g.) [tiešsaiste] [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: http://www.lectra.com/en/lectra-media-center/kaledo-style-technical-fashion-design
6. Magele B. (2006) Krāsa + forma = stils. Jumava, 64 lpp.
7. Version 11. GRAFIS. Fashion interactive. (b.g.) [tiešsaiste] [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: http://www.grafis.com/
8. Version 11. Download of GRAFIS Education version. (b.g.) [tiešsaiste] [skatīts 24.01.2019.] Pieejams: http://www.grafis.com/grafis-education-version.html

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „ Dizains un amatniecība”,
Pilna laika studijās - 6.semestris,
Nepilna laika studijās - 8.semestris