Kursa kods MatZ4015

Kredītpunkti 3

Komercdarbība kokrūpniecībā

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa darba ietvaros studenti izstrādā biznesa plānu konkrētam kokapstrādes uzņēmumam, praktiski pielietojot teorētiskajā kursā apgūtās zināšanas. Kursa darba nobeigumā tiek veikta izstrādātā plāna prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kokapstrādes uzņēmuma biznesa plāna mērķiem, svarīgākajās sastāvdaļās iekļaujamo informāciju un plāna izstrādāšanas secību. (Praktiskais darbs – prezentācija)
Prasmes secīgi izstrādāt un aprakstīt biznesa plāna sastāvdaļas, izveidot kopsavilkumu un veikt biznesa plāna prezentāciju. (Praktiskais darbs – prezentācija)
Kompetence - students māk meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju izvēlētā uzņēmuma vai idejas biznesa plāna izstrādei, aizstāvēt sava biznesa plāna dzīvotspēju. (Pārbaudes darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Biznesa plāna izstrādāšanas mērķis un svarīgākās sastāvdaļas. Tēmu izvēle biznesa plānam. Uzņēmuma vai idejas apraksts (kokrūpniecības jomā). (3 praktiskie darbi).
2. Ražošanas funkcijas nodrošināšana, pakalpojumu funkcijas nodrošināšana (2 praktiskie darbi)
3. Nepieciešamo resursu apraksts, uzņēmuma vadība un personāls. (3 praktiskie darbi).
4. Tirgus analīze, nozares raksturojums un SVID analīze. Mārketinga plāns, mērķa grupas un patērētāji. Konkurentu analīze. (6 praktiskie darbi).
5. Sortimenta dažādošanas iespējas, papildus servisi. Produkta vai pakalpojumu realizācija. (2 praktiskie darbi).
6. Cena, tās veidošanas politika (2 praktiskie darbi).
7. Finanšu plāns. Iespējamie riski un to samazināšanas pasākumi. Pieņēmumi, uz kuriem balstīta finansu prognoze (6 praktiskie darbi).
8 Prezentāciju sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam biznesa plānam

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• pieejamo pasaules meža nozares tirgus datu analizēšana un apstrāde;
• pieejamo Latvijas meža nozares, Centrālās statistikas pārvaldes un nozares asociāciju, t.sk. uzņēmumu, tirgus datu analizēšana un apstrāde, kā arī tirgus vides analizēšana;
• uzņēmuma organizatoriskās struktūra un to veidi, kā arī atbilstošā personāla izvēle;
• mērķtirgus un tā novērtēšana;
• finanšu resursi un to ieguves avoti;
• finanšu pieņēmumu un risku klasifikācija, t.sk. novērtēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 70% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga aizstāvētiem praktiskiem darbiem (30%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta (60%). Praktiskie darbi un aizstāvēts referāts (biznesa plāns) jānokārto par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

• Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Pols Barovs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
• Mazā biznesa kurss. Sniedze Joma. Rīga: Jumava, 2006. 326 lpp.
• 3. Biznesa vadības tehnoloģijas. Forands Ilgvars. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 304 lpp. 4. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sastādīja Gundega Pelše, Indra Ruperte. Rīga: Jumava, 2003. 359 lpp.

Papildliteratūra

• Savs bizness. Aiva Vīksna. Rīga: Lietišķās informacijas dienests, 2009. 232 lpp.
• Vadībzinātne. Ekonomika. Rakstu krājums. Ivars Brīvers u.c. Rīga: Biznesa un finanšu pētniecības centrs, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

• Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
• Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā pilna (7.semestrī) un nepilna (9.semestrī) laika studijās.