Kursa kods MatZ4013

Kredītpunkti 3

Koksnes materiālu apdare

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi4011, Darba un civilā aizsardzība

Fizi2013, Fizika

Ķīmi1004, Ķīmija

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3031, Koksnes materiālu apdare

MatZ3059, Koka izstrādājumu ražošana

Kursa anotācija

Studiju darba mērķis ir izstrādāt mēbeles vai cita koka izstrādājuma apdares iecirkņa izveides projektu. Katram studentam tiek izsniegts individuālais studiju darba uzdevums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes apdares tehnoloģiskā projekta izstrādi.

Prasmes izstrādāt dažādu koksnes produktu apdares tehnoloģiskā shēmas.

Kompetence izveidot un vadīt apdares iecirkņa darbu.

(Zināšanas un prasmes pamatā tiek vērtētas studiju darba rakstiskajā daļā, bet kompetences līmeni atspoguļo studenta studiju darba aizstāvēšana un atbildēšana uz jautājumiem)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tēmas izvēle, pamatojums un izstrādājuma raksturojums. Iepazīšanās ar tehnisko noformēšanu. (6h)
2. Plānota/esoša uzņēmuma apraksts, esošo un potenciālo tehnisko iespēju analīze, izstrādājuma apdares veikšanai. (5h)
3. Apdares materiālu izvēle un pamatojums. (6h)
4. Apdares virsmu laukumu noteikšana, apdares materiāla patēriņa aprēķins. (5h)
5. Prasības un nepieciešamā kvalitāte izvēlētajam izstrādājumam un apdares veidam. (3h)
6. Apdares uzklāšanas paņēmiena izvēle un pamatojums. (7h)
7. Apdares iekārtu izvēle un pamatojums. (7h)
8. Apdares uzklāšanas režīmu izstrāde un darba instrukciju izstrādāšana. (6h)
9. Apdares žāvēšanas organizēšana un izvēles pamatojums. (6h)
10. Apdares žāvēšanas režīmu izstrāde. (4h)
11. Iekārtu izvietojuma plānojums, grafiskās daļas veidošana. (11h)
12. Izstrādātās ražotnes darba drošības, ugunsaizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības prasības un realizācijas iespējas. (4h)
13. Izstrādātās tehnoloģijas ekonomiskais novērtējums. (4h)
14. Kursa darba prezentēšana, drukātas versijas iesniegšana, aizstāvēšana. (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu sekmīgu novērtējumu par studiju darbu:
jāiesniedz termiņā studiju darbs, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu. Studiju darbs mutiskā veidā sekmīgi jāaizstāv, atspoguļojot studiju darba saturu un spēju atbildēt uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katrs students saņem izstrādājuma veidu, uz kā bāzes, tiek veidoti visi aprēķini un ceha plānošana. Pieļaujama studenta paša izvēlēts produkts, bet tas ir jāsaskaņo ar pasniedzēju, uzsākot studiju darbu. Students, studiju darbu organizē patstāvīgi, izmantojot pieejamos resursus, bet pasniedzēju izmanto konsultācijām un neskaidro jautājumu risināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtē rakstiskās daļas kvalitāti, atbilstību apdares jautājumiem un spēju risināt apdares jautājumus. Otrs būtiskākais vērtēšanas aspekts – spēja un kompetence atbildēt uz pasniedzēja un kursa biedru sniegtajiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Vītoliņš J. Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija. Zvaigzne, Rīga, 1974., 255 lpp.
2. Rothkamm Martin ,Wilfried Hansemann, Peter Bottcher „Lackhanobuch holz“, s 266, 2003 BY DRWVerlag GMBH& CO.
3. Goldschmidt Artur, BASF handbook on Basics of Coating Technology. Vincentz Network, Hannover, 2003. 2007., 792 p.[tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://allaboutmetallurgy.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/BASF-Handbook-Basics-of-Coating-Technology.pdf 4. Бучлай Б. Технология отделки древесины. Лесн.пром-сть, Москва, 1973. 190 стр.

Papildliteratūra

1. Brock Thomas, Groteklaes M., Mische P. Lehrbuch der laktechnologie, Vincentz Berlag, Germany. 2000. 428 p.
2. Brock Thomas, Groteklaes M., Mische P. European Coatings handbook, Vincentz Berlag, Germany. 2000. 410 p. 3. Dunky Manered Holzwerkstoffe und leime technologie und einflussfaktoren, Springer-verlagBerlin, 2002. 493 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667 2. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. ISSN 0018-3792

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.