Kursa kods MatZ4012

Kredītpunkti 6

Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar konstrukciju materiālu klasifikāciju, fizikāli - mehāniskām īpašībām, struktūru, pielietojumu, sakausējumu teoriju. Viņi apgūst tēraudu un čugunu marķēšanu, termiskās apstrādes teorijas un tehnoloģijas pamatus. Studenti zina par leģētiem tēraudiem, krāsainiem metāliem, to sakausējumiem, instrumentu materiāliem. Gūst priekšstatu par nemetāliskiem materiāliem, koksnes materiāliem, materiālu izvēles pamatprincipiem un pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina teorētiskos un empīriskos pētījumus materiālmācībā – 1. un 2. kontroldarbs;
2. Pārzina metāla konstrukcijas vai apstrādes veida priekšrocības un trūkumus - 3. kontroldarbs;
3. Spēj praktiski veikt aprēķinus metāla konstrukcijām un to izmaksām, kā arī zinot materiāla marku izvērtēt to mehāniskās īpašības un pielietošanas iespējas – laboratorijas darbi;
4. Pārzina konstrukciju materiālu fizikāli -
mehāniskās īpašības un struktūras -
4. kontroldarbs un laboratorijas darbi;
5. Spēj atšifrēt leģēto tēraudu un krāsaino metālu un to sakausējumu markas - 5. kontroldarbs un laboratorijas darbi;
6. Pārzina nemetāliskos materiālus un to izmantošanas iespējas – 6. Kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
LEKCIJAS:
1. Materiālu klasifikācija. Konstrukciju materiālu fizikāli - mehāniskās īpašības un struktūra – 4h;
2. Kontroldarbs: Metāla klasifikācija un īpašības – 1h;
3. Sakausējumu teorija. Dzelzs oglekļa stāvokļa diagramma – 5h;
4. Kontroldarbs: Metāla sakausējumu teorija – 1h;
5. Dzelzs un tās sakausējumi. Termiskās apstrādes teorija – 4h;
6. Termiskās apstrādes tehnoloģijas pamati – 3h;
7. Kontroldarbs: Metālu termiskā apstrāde – 1h;
8. Tēraudu detaļu virsmas nostiprināšana – 3h;
9. Kontroldarbs: Metālu mehāniskās īpašības – 1h;
10. Leģētie tēraudi – 3h;
11. Krāsainie metāli un to sakausējumi – 3h;
12. Kontroldarbs: Leģētie un krāsainie metāli – 1h;
13. Instrumentu materiāli. Antifrikcijas materiāli, to īpašības un pielietojums – 5h;
14. Materiālu izvēles principi – 6h;
15. Anizotropi konstrukciju materiāli. Higroskopiski konstrukciju materiāli. Izotropi nemetāliskie konstrukciju materiāli – 6h;
16. Kontroldarbs: Nemetāliskie materiāli – 1h.

LABORATORIJAS DARBI:
1. Cietības pārbaude pēc brineļa metodes – 1h;
2. Cietības pārbaude pēc rokvela metodes – 1h;
3. Cietības noteikšana pēc vikersa metodes – 1h;
4. Metālu mehāniskās īpašības – 2h;
5. Dzelzs oglekļa stāvokļa diagramma – 1h;
6. Mikroskops mim-7 – 1h;
7. Seminārs par stāvokļa diagrammu – 1h;
8. Mikro un makro analīze – 1h;
9. Dzelzs un oglekļa mikroanalīze – 1h;
10. Čuguna mikroanalīze – 1h;
11. Termiskā apstrāde – 2h;
12. Leģēto tēraudu marķēšana – 1h;
13. Krāsaino metālu marķēšana – 1h;
14. Dzirksteles metode – 1h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi. Gala ieskaites uzdevumu veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem – 36h;
Mājasdarbi:
1. mājas darbs. Aprakstīt doto metālu ķīmiskās un mehāniskās īpašības (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā) - 30h;
2. mājas darbs. Uzzīmēt dzelzs oglekļa diagrammu un aprakstīt struktūras (iesniedz elektroniskā vai rakstiskā veidā.) - 30h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīme ir vismaz 6 balles, gala ieskaites testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 2003. 192 lpp.
3. Fundamentals of Materials Science and Engineering (International Student Version). William D. Callister, Jr.& David G. Rethwisch. 2006.Third Edition. John Wiley & Sons. 882 p.

Papildliteratūra

1. Metallurgy for the Non-Metallurgist, ASM International. Editor A. C. Reardon. 2011. 513 p. Pieejams: http://www.asminternational.org/documents/10192/3476320/05306G_TOC.pdf/07678056-70c3-4c2f-910d-33fc7e8dd2c5 2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S. 3. LVS EN ISO standarti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls "Ilustrētā Zinātne" ISSN 1691-256X
2. Journal of Process Mechanical Engineering ISSN: 0954-4089
3. Latvijas Koks

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.