Kursa kods MatZ4004

Kredītpunkti 3

Koka izstrādājumu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

author pasn.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

MatZ3060, Koksnes hidrotermiskā apstrāde

MatZ3061, Līmēto materiālu ražošana

Kursa anotācija

Konstrukcijas un ražošanas tehnoloģijas izstrādāšana konkrētam koka izstrādājumam, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par jaunāko tehnoloģiju ražotnes uzlabojumus vietējā ražošanā, kontekstā ar brīvas komercdarbības sistēmu globālā koksnes produktu ražošanas nozarē.

Prasmes: izvēlēties dažādus materiālus dažādu koka izstrādājumu izgatavošanai, veikt destruktīvas un nesagraujošās materiālu pārbaudes, izvēlēties koka savienojumus, sastāvdaļas, līmes un montāžas metodes, izmantot piemērotus mēbeļu stiprinājumus un gatavās sastāvdaļas dažādiem mēbeļu izstrādājumiem, aprakstīt galvenos produktu izgatavošanas tehnoloģiskos procesus, izvēlieties ražošanas iekārtas dažādiem koksnes produktiem, izvēlieties iepakojumu.

Kompetence: plānot nepieciešamās piegādes un sastādīt izejvielu pieprasījumu koksnes izstrādājumu ražošanai.

(Zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta studiju darba rakstiskajā daļā un aizstāvot kursa darbu.)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Izstrādājuma tehniskais raksturojums (2h)
2. Izstrādājuma konstrukcija un kopskata rasējums (6h)
3. Sagatavju specifikācija un materiāla patēriņa aprēķins (6h)
4. Materiālu plūsmas aprēķins (5h)
5. Tehnoloģisko plūsmu izvēle (5h)
6. Tehnoloģiskā procesa shēma (5h)
7. Tehnoloģisko iekārtu izvēle (5h)
8. Tehnoloģisko iekārtu noslogojuma aprēķins (5h)
9. Ražošanas un starpnoliktavu platību aprēķins (5h)
10. Iekārtu izvietojuma plānojuma saskaņošana (5h)
11. Iekārtu izvietojuma plānojums ar iezīmētām galvenajām plūsmām (5h)
12. Grafiskās daļas noformēšana (10h)
13. Darba aizsardzība un drošības tehnika (5h)
14. Kopsavilkums - īss ražotnes un produkcijas raksturojums (5h)
15. Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā loģisks un saturīgs studiju darbs un tas sekmīgi jāaizstāv.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra sākumā tiek izdiskutēts potenciālais izstrādājums ar katru studējošo individuāli. Notiek ievadinstruktāža par kursa darba tehnisko un saturisko pusi. Tālākās darbības tiek pārrunātas individuāli ar katru studentu, veidojot vadlīnijas izstrādes gaitai un palīdzot ar radušajām problēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ar atzīmi vērtē kursa darba rakstisko pusi un ar atzīmi vērtē kursa darba aizstāvēšanas procesu. Abas atzīmes veido gala vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Domkins A. Koksnes produktu dizains un attīstība - Jelgava, Studentu biedrība "Šalkone", 2016. 98lpp.
2. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-Oriented Approach., Hoboken, New Jersey : John Wiley, 2007. xii, 396 lpp.
3. Zeppenfeld G., Grunwald D. Klebstoffe in der Holz- und Mobelindustrie., 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Leinfelden-Echterdingen : DRW-Verlag, 2005. xvi, 352 lpp.
4. Darba aizsardzības instrukciju izstrādes kārtība un paraugi kokapstrādē. [tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://www.lddk.lv/da/DA_Dokumenti/10/09_da_instrukcijas_kokapstrade.pdf

Papildliteratūra

1. Domkins A. Koksnes produktu dizains un attīstība - Jelgava, Studentu biedrība "Šalkone", 2016. 98lpp.
2. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-Oriented Approach., Hoboken, New Jersey : John Wiley, 2007. xii, 396 lpp.
3. Zeppenfeld G., Grunwald D. Klebstoffe in der Holz- und Mobelindustrie., 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Leinfelden-Echterdingen : DRW-Verlag, 2005. xvi, 352 lpp. 4. Darba aizsardzības instrukciju izstrādes kārtība un paraugi kokapstrādē. [tiešsaiste]. [skatīts 22.01.2018.]. Pieejams: http://www.lddk.lv/da/DA_Dokumenti/10/09_da_instrukcijas_kokapstrade.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667
2. Koka nozares laikraksts Holz-Zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. ISSN 0018-3792 3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" Timber Trades Journal. ISSN:1740-701X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā sadaļā.