Kursa kods MatZ3069

Kredītpunkti 6

Koksnes mehāniskā apstrāde un jaunās tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits52

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve sekmē izpratni par koksnes materiālu veidiem, koksnes apstrādes tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām koksnes izstrādājumu izgatavošanai. Kursa mērķis ir radīt priekšnosacījumus spējām konstruēt un izgatavot koksnes izstrādājumus, kas atbilst iepriekš noteiktām prasībām, kā arī praktizēšanās darbā ar koksnes apstrādes instrumentiem un mašīnām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - klasificēt un izskaidrot koksnes materiālu un to apstrādes veidus, izskaidrot koksnes materiālu apstrādes jēdzienus un apspriest parādības, kas raksturo koksnes apstrādes procesus – laboratorijas darbi.
Prasmes - plānot tehnoloģisko procesu secību un pārbaudīt koksnes materiālu darbmašīnu un griezējinstrumentu tehnoloģisko iespēju piemērotību apstrādes mērķa saniegšanai – laboratorijas darbi.
Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, izvēlēties piemērotākos materiālus, darbmašīnas un griezējinstrumentus un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes izstrādājumu detaļu apstrādi – laboratorijas darbi, projekta koksnes izstrādājuma prototips.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Griezējinstrumenti un to lietojums (2h)
2. Pozīcījdarbmašīnas un to lietojums (7h)
3. Programmvadības darbmašīnas un to lietojums (3h)
4. Projekta koksnes izstrādājuma izskata izstrādāšana (4h)
5. Projekta koksnes izstrādājuma konstrukcijas izstrādāšana, rasēšana (4h)
6. Materiālu izlietojuma noteikšana (3h)
7. Koksnes izstrādājuma prototipa izgatavošana (KIPI): sagatavju izzāģēšana (5h)
8. KIPI: sagatavju taisnošana un biezumošana (6h)
9. KIPI: sagatavju līmēšana (4h)
10. KIPI: detaļu taisnošana un biezumošana (5h)
11. KIPI: detaļu finierēšana (2h)
12. KIPI: detaļu frēzēšana (4h)
13. KIPI: detaļu urbšana (2h)
14. KIPI: detaļu apdare (3h)
15. Koksnes izstrādājuma projekta noformēšana (6h)

16. Koksnes izstrādājuma projekta aizstāvēšana (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izstrādāts projekta koksnes izstrādājuma izskats un konstrukcija. Nostrādāti laboratorijas darbi. Izgatavots projekta koksnes izstrādājuma prototips.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavoties pirms praktiskajām un laboratorijas darbu nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska vai rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50 % no jautājumiem atbildēti pareizi.
Vērtējums veidojas no studiju kursa laboratorijas darbu (kopā 50 %) un izgatavotā projekta koksnes izstrādājuma prototipa aizstāvēšanas (50 %) kumulatīvā vērtējuma. Kavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: laboratorijas darbi atstrādājami noteiktajā laikā un kārtībā, nesekmīgu darbu pārstrādāšanai tiek dota viena iespēja.

Obligātā literatūra

1. Korn P. Woodworking Basics - Mastering the Essentials of Craftsmanship - An Integrated Approach with Hand and Power tools. The Taunton Press, 2003. ISBN 1-56158-620-X
2. Miller J. The Foundations of Better Woodworking. F&W Publications Inc, 2012. 192 p. ISBN13 9781440321016

Papildliteratūra

1. Hylton B. Illustrated Cabinetmaking: How to Design and Construct Furniture That Works. AW Media LLC, 2008. ISBN 978-1-56523-369-0
2. Duginke M. Mastering Woodworking Machines (Find Woodworking). The Taunton Press, 1992. ISBN 0-942391-98-5

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem