Kursa kods MatZ3066

Kredītpunkti 1.50

Mode un stils I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1005, Filozofija, kultūra un māksla

Kursa anotācija

Modes idejas vēsturiskā aspektā. Tērpa un laikmeta ideāltipa raksturojums. Apģērba kompozīcijas izteiksmes līdzekļi. Stila un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipi un faktori. Modes pētījumu metodoloģija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par tērpu stilu un modes idejām, par tērpu stilu veidošanas pamatprincipiem – praktisko darbu aizstāvēšana;
Prasmes – kritiski analizēt, salīdzināt un izvērtēt tērpu stilu raksturīgās pazīmes apģērba kompozīcijas un tēla veidošanā; strādāt individuāli un grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē - praktiskie darbi;

Kompetence - spēj formulēt un izskaidrot ar tēla veidošanu saistītus terminus; spēj izprast tērpu modes multidisciplinārumu kā sociālekonomisko, antropoloģisko, sociālpsiholoģisko un māksliniecisko sistēmu, spēj veikt modes pētījumu, sistematizēt un prezentēt apgūto informāciju – prezentācijas

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Jēdzieni: ģērbs, apģērbs, mode, tērps, stils, tēls, imidžs. Apģērba funkcijas un iedalījums (1 lekcija,1 praktiskais darbs)
2. Modes idejas un pavērsieni tērpu vēsturē (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
3. Apģērba kompozīcijas izteiksmes līdzekļi, dizaina pamatelementi (1 lekcija, 1 praktiskais darbs).
4. Apģērbu stilu veidi (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
5. Stils un personība. Gadalaiku tipoloģija (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
6. Auguma tipi. Vizuālā ķermeņa korekcija ar apģērba palīdzību (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
7. Garderobes komplektēšana: apģērba kapsulu veidošana (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
8. Modes un stila pētījumu metodoloģija: iedvesmas avoti, asociācijas, modes aktualitātes, apģērba kolekcijas plānošana un modelēšana (1 lekcija,1 praktiskais darbs)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas 85% kontaktnodarbības
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi
Sekmīgi prezentētas kursa darba iestrādes

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti savlaicīgi tiek informēti par praktisko darbu tematiku, uzdevumiem un prasībām. Pieejamas individuālās konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi – vērtējums 10 ballu sistēmā
Prezentācijas - izvirzīto prasību ievērošana, prezentēšana

Obligātā literatūra

1. Beijs B. Stila akadēmija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
2. Freimanis I. Laiks, laikmets, mode. Rīga: „Modris”, 1998.
3. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
4. Magele B. Stila harmonija. Rīga: Jumava, 2004.
5. Modes dizaina rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
5. Stevenson N.J. Modes vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
6. Palomo–Lovinska N. Pasaules ietekmīgākie modes dizaineri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
7. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010.
8. Roulands–Vorns L. Tērpi: enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
9. Vorslija H. Mode. 100 būtiskas idejas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2013.

Papildliteratūra

1. Dubska Ž. Rīdzinieces noslēpumi. Modes un stila lietpratējas rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2017.
2. Gabrielsone M. Lookbook meitenēm. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
3. Lesīte I. Stila noslēpumi. Rīga: Jumava, 2013.
4. Leiškalne-Roka G., Ševeļovs D. Stils. Rīga: Stila Ceļvedis, 2018.
5. Meijers–Stablē B. 12 modistes, kas izmainīja vēsturi. Rīga: SIA “J.L.V.”, 2017.
6. Palma S., Šolca U. Tava stila rokasgrāmata. Apģērbs. Aksesuāri. Krāsas. Rīga: Jumava, 2012.
7. Skara N. Mazliet modes un svaiga gaisa. Rīga: Jumava, 2018.
8. Vasiļjevs A. Skaistums cauri gadsimtiem. Rīga: Jumava, 2016.
9. Vasiļjevs A. Eiropas modes vēsture. Rīga: Jumava, 2014.
10. Vasiļjevs A. Modes likteņi. Rīga: Jumava, 2012.
11. Fashion: a history from the 18th to the 20th century: the collection of the Kyoto Costume Institute. Texts R. Koga, R. Nii, J. Nishiyama; chief editor A. Fukai. Köln: Taschen, 2015. 645 p.
12. Sposito S. Fabrics in Fashion Design: The Way Successful Fashion Designers Use Fabrics. Promopress, 2017.
13. De la Fressange I. Parisian Chic Look Book: What Should I Wear Today?. Flammarion, 2017.
14. Drudi E. Fashion Details: 4000 Drawings. Prestel, 2015.
15. Fashionary A4 Men (Black. Fashionary, 2017.
16. Fashionary A4 Women (Black). Fashionary, 2017.
17. Fashionary A5 Men (Black). Fashionary, 2017.
18. Fashionary A5 Women (Black). Fashionary, 2017.
19. Fogg M. The Dress 100 ideas that changed fashion forever. London: Goodman, 2014.
20. Rees A. Curated Closet: Discover Your Personal Style and Build Your Dream Wardrobe. Virgin Books, 2017.
21. Johnston L. Fashion in Detail: 19th Century. Thames and Hudson, 2016.
22. Sims J. Icons of Women's Style. Laurence King, 2015.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Pastaiga". ISSN 1407-3277
2. Žurnāls. Stila ilustrētā rokasgrāmata. Izdevniecība Dienas žurnāli. ISSN 2256-0459
3. Žurnāls Vouge. Pieejams: https://www.vogue.com/fashion

Piezīmes

Obligātais vai izvēles kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „ Dizains un amatniecība”