Kursa kods MatZ3058

Kredītpunkti 3

Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits14

Semināru un praktisko darbu stundu skaits2

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Andris Morozovs

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi1004, Ķīmija

Aizstātais kurss

MatZ2025 [GMTR2025] Koksnes ķīmiskās tehnoloģijas

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā jāapgūst koksnes ķīmiskās pārstrādes – koksnes modifikācijas, celulozes un papīra ražošanas, kokogļu iegūšanas un citu koksnes dziļās pārstrādes procesu teorija un tehnoloģijas pamati. Tiek aplūkota ķīmiskās tehnoloģijas saistība ar kokapstrādi un tās atlieku izmantošanu. Studiju kursā ir iekļautas arī pamatzināšanas par ķīmiskās pārstrādes ietekmi uz ekoloģiju un sabiedrību

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Iegūtas nepieciešamās pamata un specializētas zināšanas par koksnes ķīmiskā pārstrādē izmantojamām tehnoloģijām un šo zināšanu kritiska izpratne atbilstoši koksnes materiālu un tehnoloģijas augstāko sasniegumu līmenim, kā arī spēju parādīt koksnes un tās dziļās kaskādes veida pārstrādes ilgtspējīgas izmantošanas izpratni un likumsakarības. Kontroldarbi: 1) Koksnes ķīmiskā uzbūve un tās šķiedru struktūru saglabājošās ķīmiskās tehnoloģijas, 2) Koksnes dziļā ķīmiskā pārstrāde. Prasmes pielietot zināšanas koksnes ķīmiskās pārstrādes realizācijā un jaunu tehnoloģiju ieviešanā, kā arī saskatīt potenciālos jaunievedumus. Prasme izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, lai veiktu profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību, spēja formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus koksnes materiālu un tehnoloģiju pielietojumā, to izskaidrot un argumentēti diskutēt gan ar speciālistiem, gan ar interesentiem. Prasme patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību, un iniciatīvu veicot darbu individuāli, komandā vai, vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. 8 Laboratorijas darbi.
Kompetences. Kompetenti un patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un apkopot informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas koksnes ķīmiskā pārstrādē un tās potenciālo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību, kompetenti izskaidrot koksnes ķīmiskās tehnoloģijas attīstības ieceres speciālistiem, kā arī to pielietošanas aktualitāti citiem interesentiem vai klientiem, un piedalīties koksnes materiālu un tehnoloģiju ilgtspējīgā attīstībā. Laboratorijas darbu rezultātu novērtējums un pastāvīgo literatūras studiju pārskats.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes galvenie komponenti un to ķīmiskā sastāva apskats / l.d. Koksnes ķīmiskā analīze. 2 Nelignocelulozes koksnes sastāvdaļas un koksnes struktūral.d. Koksnes ķīmiskā analīze. 3 Koksnes ķīmiskās tehnoloģiju veidi un nozīme / l.d. Mitruma noteikšana 4 Celulozes un papīra ražošanas izejvielas. l.d. Koksnes ķīmiskā analīze. 5 Celulozes ražošana / l.d. Ekstraktvielu noteikšana 6 Papīra pusfabrikātu tehnoloģijas / l.d. Ekstraktvielu noteikšana 7 Papīra tehnoloģija / l.d.Koksnes hidrolīze 8 Koksnes ķīmiskā modifikācija. / l.d.Koksnes hidrolīze. / Kontroldarbs Koksnes ķīmiskā uzbūve un tās šķiedru struktūru saglabājošās ķīmiskās tehnoloģijas. 9 Koksnes ar impregnējošā un termiskā modifikācija / l.d.Cukuru noteikšana 10 Koksnes termiskā pārstrāde / l.d.Cukuru noteikšana 11 Koksnes kompozīti / l.d.Inhibitoru noteikšana 12 Koksnes un tās komponentu hidrolīzes procesi un tehnoloģija / l.d.Inhibitoru noteikšana 13 Nanotehnoloģiju izmantošana koksnes ķīmiskajā pārstrādē / l.d. Koksnes ķīmiskā vai termiskā modificēšana 14 Koksnes tvaika sprādziena tehnoloģija. Ekstrakcijal.d. Koksnes ķīmiskā vai termiskā modificēšana 15 Seminārs. Novitātes koksnes ķīmiskā tehnoloģijā / l.d. Modificētās koksnes īpašības. / Kontroldarbs Koksnes dziļā ķīmiskā pārstrāde. / Referāti un to diskusija. 16 Seminārs. Novitātes koksnes ķīmiskā tehnoloģijā / l.d. Modificētās koksnes īpašības. / Referāti un to diskusija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem 8 laboratorijas darbiem, ieskaitītiem to protokoliem, ieskaitītiem 2 kontroldarbiem, elektroniski sagatavots vismaz 20 publikāciju un/vai patentu apskats un par to referēts un diskutēts seminārā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem; laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde un laboratorijas darbu protokolu noformēšana; vismaz 20 publikāciju un/vai patentu apskata sagatavošana par koksnes ķīmisko pārstrādi zinātniskos žurnālos pēc individuālas tematikas

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kopējo vērtējumu veido dalība un aktivitāte nodarbībās, uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgā darba izpilde. Katra no iepriekšminētajām studiju aktivitātēm veido daļu procentos no kopējās atzīmes:
•aktivitāte nodarbībās un to apmeklējums 10%;
•kontroldarbi 20%;
•laboratorijas darbu protokolu novērtējums 30%
•patstāvīgā darba (literatūras apskata, referāta seminārā un diskusijas) novērtējumi 40%
Studiju kursa apguves galīgais vērtējums = studenta iegūto procentu summa / 100  10 tiek izlikts, ja izpildīts katrs iepriekšminētiem nosacījumiem vismaz 50% apjomā

Obligātā literatūra

1.Morozovs A., Irbe I., Bukšāns E. Koksnes ķīmiskā pārstāde un aizsardzība. Rīga: Avots, 2018. 171 lpp. 2.Zaķis G. Koksnes ķīmijas pamati. Rīga: LV Koksnes ķīmijas institūts, 2008. 199 lpp. 3. Bowyer J.L. Forest products and wood science: an introduction. 4th ed. Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003. 554 p. 4. Hill C.A.S. Wood modification: chemical, thermal and other processes. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. 239 p. 5. Twede D., Selke S.E.M. Cartons, crates and corrugated board: handbook of paper and wood packaging technology. Lancaster, Pennsylvania: DEStech, 2005. 517 p.

Papildliteratūra

1. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: Учебник для подготовки бакалавров вузов по направлениям "Лесное хозяйство" и "Технология и оборуд. лесозаготовит. и деревообраб. производств". 3-е изд. Москва: Изд. Моск. гос. унив. леса, 2001. 340 c. 2. Trends in wood products: 1961-2003. Roma: FAO, 2005. 55 p. 3. Ozoliņš A. Praktiskā koksne. Rīga: Jumava, 2005. 92 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN: 1407-6667
2. Homes and Gardens. ISSN: 0018-4233
3. Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545

Piezīmes

Obligātais studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.